info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Drugi dohodak ostvaren u inozemstvu II. dio - Arhiva 31.01.2012.

Drugi dohodak ostvaren u inozemstvu II. dio

U prethodnom tekstu naveli smo osnovne oblike drugog dohotka i primjere obračuna kod pojedinog oblika dohotka, kada je isti ostvaren u inozemstvu. U nastavku navodimo još neke bitne napomene vezane uz drugi dohodak. Prilikom utvrđivanja obveza plaćanja davanja državi, bitno je utvrditi: a) iz koje države dolazi drugi dohodak (država isplatitelja) jer RH sa nekim državama ima potpisane: ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i ugovor o izbjegavanju dvostrukog plaćanja socijalnih doprinosa, a sa nekim državama nema. Postupanja su različita od države do države iako su osnovni principi isti; b) da li je dohodak isplaćen u bruto ili neto iznosu. Ako je isplaćen u neto iznosu, to znači da je inozemni isplatitelj već obračunao i platio davanja na taj dohodak prema propisima svoje države. Tada od isplatitelja treba tražiti potvrdu o plaćenom porezu i doprinosima svoj državi, te obračun dohotka (gdje navodi način obračuna pojedinih davanja). U ovom slučaju je na primatelju da utvrdi kako i da li zemlja isplatitelja i RH imaju sklopljene ugovore navedene pod točkom a). Ako je dohodak isplaćen u bruto iznosu, tada primatelj dohotka sam obračunava davanja državi, prema propisima RH. Primjeri obračuna dani su u prethodnom tekstu. Kada se na primitke iz inozemstva ne obračunavaju doprinosi? Prema Zakonu o doprinosima (čl. 209., st.1.) doprinosi, tj. doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup), ne obračunavaju se na slijedeće primitke iz inozemstva (i tuzemstva): -       autorski i umjetnički honorar, -       nagrada za rad učenika, odnosno nagrada redovitog studenta za vrijeme praktičnog rada i naukovanja; -       stipendija učeniku odnosno studentu; -       športska stipendija; -       potpora obitelji za slučaj smrti radnika; -       potpora za školovanje djetetu bivšeg radnika ili poginulog branitelja iz Domovinskog rata do 15. godine života, odnosno do završetka osmogodišnjeg školovanja; -       naknada športskom sucu i delegatu; -       primitak za rad osobe mlađe od 15 godina života; -       renta koju bivši poslodavac isplaćuje po sudskoj presudi članu obitelji bivšeg radnika; -      primitak isplaćen umirovljeniku. Dakle, ukoliko prethodno nisu plaćeni doprinosi u inozemstvu, za navedene primitke neće biti potrebno platiti doprinose niti u tuzemstvu. Na slijedeće primitke iz inozemstva ne plaća se porez na dohodak: a) primitci od kamata na kunsku i deviznu štednju,na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga; b) mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu; c) primitci koje fizičke osobe ostvaruju s osnove darovanja pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu, obavljeno na žiro-račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava; d) potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda ili potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog ratnih događaja; e) nasljedstva i darovi; f) primitci od otuđenja osobne imovine; g) odštete koje nisu u vezi s gospodarstvenom djelatnošću; h) primitci ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba, i igrama na sreću prema posebnom zakonu; i) primitci s osnove osiguranja stvari, odgovornosti života i imovine (primitci s osnove životnog osiguranja i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja smatraju se dohotkom ako su premije toga osiguranja bile porezno priznati izdatak); j) nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja do 1.600,00 kn; k) nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima; l) naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnoj svoti; m) stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do 1.600,00 kn; n) stipendije koje se dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima; i to studentima za redovito školovanje na visokim učilištima.   Podnošenje godišnje porezne prijave Ukoliko je primatelj dohotka, po primitku dohotka iz inozemstva u bruto iznosu, obračunao i uplatio porez na dohodak i prirez (prema poreznim propisima RH), nije dužan podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak ako to ne želi. Ukoliko to nije napravio, tada je u obvezi podnošenja godišnje porezne prijave. Ukoliko je primljen neto dohodak, iz čega proizlazi da je davanja platio inozemni isplatitelj u svojoj državi, tada je primatelj dužan podnijeti godišnju poreznu prijavu. Uz potvrdu inozemnog poreznog tijela o plaćenom porezu, isti će se uračunati u poreznu prijavu, a plaća se samo razlika do iznosa poreza propisanog u tuzemstvu. Ukoliko RH ima potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa dotičnom zemljom, porez se obračunava kako je utvrđeno ugovorom. Porez na dohodak u RH na drugi dohodak obračunava se po stopi od 25% (+prirez).   Tibor Jankač