info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Niže članarine i doprinosi HGK od 01.03.2012. - Arhiva 22.12.2012.

Niže članarine i doprinosi HGK od 01.03.2012.

Od 01.03.2012. godine, na snazi je nova Odluka o financiranju HGK. Odlukom su propisani novi iznosi članarina i doprinosa HGK-u koje navodimo u nastavku: a) Članarina HGK Članarina se plaća mjesečno, a plaćaju je pravne osobe. Kao i do sada, visina članarine utvrđuje se prema veličini poduzetnika, razvrstanih u tri kategorije. Za pripadnost pojedinoj kategoriji treba zadovoljiti najmanje dva od tri navedena kriterija. Za 2012. godinu kriteriji se utvrđuju na temelju podataka za 2010. godinu (n-2).
Kategorija Kriteriji Iznos mjesečne članarine
od 01.03.2012. do sada
I. Aktiva <= 7,5ml.kn;            Ukupni prihodi <= 15 ml.kn; Broj zaposlenih <=50 50,00 55,00
II. Aktiva 7,5-30 ml.kn;            Ukupni prihodi 15 - 59 ml.kn Broj zaposlenih 50 - 250 1.275,00 1.500,00
III. Aktiva > 30 ml. kn;            Ukupni prihodi > 59 ml. kn; Broj zaposlenih > 250 4.675,00 5.500,00
Tako će npr. u 2012. godini mjesečnu članarinu u iznosu 50 kn plaćati pravne osobe kojima u 2010. godini vrijednost aktive u bilanci nije prelazila 7.500.000,00 kn, ukupni prihodi nisu prelazili 15.000.000,00 kn ili su zapošljavale manje od pedeset djelatnika. Ako pojedina pravna osoba u 2010.g. prelazi dva od navedena tri kriterija, tada pripada II. kategoriji. Itd. Članarina se plaća do posljednjeg dana u mjesecu, za tekući mjesec. b) Doprinos HGK Doprinos HGK plaća se mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, a iznos doprinosa utvrđuje se na temelju ukupnih prihoda ostvarenih u 2010. godini, po stopi od 0,005%. Dobiveni iznos na godišnjoj razini dijelimo na 12 mjeseci: Iznos mjesečnog doprinosa = (ukupni prihodi 2010.g. x 0,005%) / 12 Do sada je stopa doprinosa HGK bila 0,0056%. Uplate se vrše na slijedeće žiro-račune: – 1001005-1700052620 za članarinu
  • 1001005-1700052783 za doprinos
Tko ne treba plaćati? Pravne osobe za koje je pokrenut likvidacijski stečajni postupak, likvidacija, koje su u mirovanju ili koje su pripojene drugom pravnom subjektu, ne plaćaju navedena davanja odnosno, dužne su platiti sva svoja dospjela dugovanja za financiranje Hrvatske gospodarske komore nastala do trenutka otvaranja navedenog stečajnog postupka, odnosno pokretanja postupka likvidacije, donošenja rješenja o pripajanju društva ili odluke o mirovanju. Sada nam još preostaje da osmislimo kako iskoristiti silnu uštedu… Tibor Jankač