info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Obračun PDV-a na uvoz robe - Arhiva 03.05.2010

Obračun PDV-a na uvoz robe

Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 149/09), koji je na snazi od 01.01.2010., donosi nam promjene u načinu utvrđivanju osnovice PDV-a pri uvozu. Naime, člankom 9. Zakona propisano je da se u poreznu osnovicu, osim carinske vrijednosti robe, uključuju:
  1. carina, posebni porezi, pristojbe i slična davanja koja se plaćaju pri uvozu dobara, osim poreza na dodanu vrijednost, te
  2. troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja, nastali do prvog mjesta odredišta u tuzemstvu.
Novost u Zakonu su troškovi navedeni pod točkom 2. Do 31.12.2009. godine osnovica za obračun PDV-a pri uvozu utvrđivala se samo temeljem vrijednosti robe uvećane za davanja navedena pod točkom 1. Dakle, PDV pri uvozu sada se obračunava na osnovicu koja, osim same vrijednosti robe, carine, trošarina i posebnih poreza, te drugih davanja prema državi, sadrži i neke dodatne troškove vezane uz nabavu robe. Da pojasnimo dodatne troškove:
  1. Troškovi provizija – u osnovicu se uključuju troškovi provizija i naknada za posredovanje, uključujući i kupovnu proviziju – koju kupac plaća svom agentu za uslugu pronalaska robe, ugovaranja dopreme, pregovaranja oko cijene i sl. Treba naglasiti da kupovna provizija ne ulazi u carinsku osnovicu (članak 38. Carinskog zakona), već samo u osnovicu za obračun PDV-a;
  2. Troškovi pakiranja i ambalaže – ovi troškovi se dodaju osnovici za PDV ukoliko već nisu uključeni u cijenu robe;

  3. Troškovi prijevoza i osiguranja

Ovu grupu troškova čine: prijevoz robe, osiguranje robe, utovar, istovar i pretovar robe, te troškovi skladištenja vezani za prijevoz robe. U osnovicu za PDV uračunavaju se samo troškovi nastali do granice RH. No, ukoliko troškovi na računima nisu razdvojeni po principu do granice i unutar RH (do skladišta kupca), cjelokupni troškovi uči će u osnovicu za oporezivanje. Dakle, treba inzistirati da se na fakturama razdvajaju troškovi „do granice“ od troškova „unutar RH“. Ukoliko je sa inozemnim dobavljačem ugovorena isporuka sa paritetom isporuke do skladišta kupca sa uključenim pratećim troškovima, tada se osnovica za oporezivanje ne uvećava za te troškove jer su isti već sadržani u cijeni robe. Troškovi skladištenja u inozemstvu ne uračunavaju se u osnovicu za oporezivanje ukoliko je kupac samoinicijativno skladištio robu radi npr. nedostatka mjesta u vlastitom skladištu. Prema članku 59. Pravilnika o PDV-u, propisano je podnošenje Izjave sa specifikacijom dodatnih troškova koji ulaze u osnovicu PDV-a pri uvozu, uz koju se prilažu fakture za dodatne troškove. Izjava je sastavni dio dokumentacije za uvozno carinjenje. Tibor Jankač, dipl.oec.