info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Oporezivanje dohotka od imovine - Arhiva 19.10.2009

Oporezivanje dohotka od imovine - Arhiva 19.10.2009

Oporezivanje dohotka od imovine

Tema ovog tjedna je oporezivanje dohotka pojedinca (fizičke osobe) od prodaje nekretnine, od najma nekretnine ili davanja u zakup. 1. Oporezivanje dohotka od prodaje nekretnine Kod poduzetnika (koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i vode poslovne knjige) Osnovica za oporezivanje dohotka od prodaje nekretnine utvrđuje se kao razlika između ostvarenog primitka (tržišna cijena nekretnine) i knjigovodstvene vrijednosti nekretnine. Troškovi koji nastanu prilikom prodaje, a koje snosi prodavatelj, umanjuju poreznu osnovicu. Primici i troškovi od prodaje nekretnine ulaze u godišnju poreznu prijavu i oporezuju se u sklopu dohotka od samostalne djelatnosti. Kod ostalih osoba Osobe koje ne vode poslovne knjige (nemaju samostalnu djelatnost), a ostvare dohodak od prodaje nekretnine, dužne su kupoprodajni ugovor prijaviti Poreznoj upravi koja izdaje rješenje o utvrđenom porezu na dohodak. Porezna uprava obračunava tvz. predujam poreza po stopi od 25%. Osnovicu za oporezivanje utvrđuje Porezna uprava kao razliku između prodajne cijene i nabavne vrijednosti nekretnine uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Ukoliko u godini, u kojoj je došlo do prodaje nekretnine, nismo dužni po nekoj drugoj osnovi podnijeti poreznu prijavu poreza na dohodak, uplaćeni porez na dohodak po rješenju smatra se konačnim obračunom. Ukoliko porezni obveznik smatra da će ostvariti pravo na povrat dijela uplaćenog poreza, ukoliko preda godišnju prijavu poreza na dohodak, on to može i učiniti. Kada prodaja nekretnine nije oporeziva porezom na dohodak? -          ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji, -          ako je nekretnina prodana nakon tri godine od dana nabave, -          ako je otuđenje (prijenos vlasništva) izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji, te u vezi s nasljeđivanjem, -          ako je otuđenje izvršeno između razvedenih bračnih drugova, ukoliko je otuđenje u neposrednoj vezi s razvodom braka, Ukoliko je nekretnina stečena darovanjem i otuđena unutar tri godine od dana darovanja, otuđitelj će biti dužan platiti porez na dohodak. Ukoliko osoba otuđi više od tri nekretnine u roku od pet godina smatrati će se da obavlja samostalnu djelatnost. 2. Oporezivanje dohotka od najma ili davanja u zakup Poduzetnici su prilikom davanja nekretnine u najam ili zakup dužni izdavati račune, pri čemu se osnovica poreza na dohodak izračunava kao razlika primitaka od najmoprimaca i izdataka vezanih uz stjecanje i održavanje nekretnina. Dohodak u ovom smislu sastavni je dio ukupnog dohotka od samostalne djelatnosti. Kod ostalih fizičkih osoba (koje ne vode poslovne knjige) osnovica za oporezivanje utvrđuje se na temelju iznosa najamnine umanjenog za 30% izdataka (paušalna procjena izdataka prema Zakonu o porezu na dohodak). Najmodavac je po zaključenju ugovora o najmu/zakupu (kod poslovnog prostora) dužan prijaviti ugovor Poreznoj upravi koja pritom izdaje rješenje o mjesečnom iznosu akontacije poreza. Porez se obračunava po stopi od 15%. Osnovica se izračunava kako je prethodno opisano, osim ukoliko je iznos najamnine manji od tržišne cijene najma, kada Porezna uprava sama utvrđuje osnovicu. Najamninu/zakupninu najmoprimac mora uplaćivati na žiro-račun najmodavca, a porez najmoprimac istovremeno uplaćuje direktno na račun porezne uprave (sekundarni porezni obveznik). Tako obračunan i uplaćen porez smatra se konačnim, osim ukoliko najmoprimac želi podnijeti godišnju poreznu prijavu ili to mora po nekoj drugoj osnovi. Iznimno od navedenog, kod iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, ako najmodavac nije obveznik PDV-a i ako nije dužan voditi poslovne knjige, porez na dohodak utvrđuje se u paušalnom iznosu. Tibor Jankac dipl.oec.