info@ekonos.hr +385 1 4881 590

PDV na građevinske usluge

PDV na građevinske usluge

Objavljeno: 08.07.2013. Prema novom Zakonu o PDV-u (NN 73/13), na snazi od 01.07.2013.g., jedna od bitnih novina je i način obračuna PDV-a na građevinske usluge. O čemu se radi? Izvođači građevinskih radova, pod određenim uvjetima, ne obračunavaju više PDV na vrijednost izvedenih radova drugim poduzetnicima, obveznicima PDV-a. Dakle, bilo bi netočno navesti da su građevinske usluge oslobođene PDV-a ali je ovo dobra vijest, i za investitore, i za izvođače. Koje usluge se smatraju građevinskim uslugama? Zakon u članku 75., st. 3. navodi, a Pravilnik o PDV-u u članku 152. dodatno razrađuje slijedeće usluge i isporuke: 1) Građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge. To su: a)     usluge projektiranja i drugi poslovi u vezi s građevinskim objektom, b)     pripremni radovi na gradilištu, radovi na rušenju objekta ili njegovih dijelova, c)     izgradnja građevinskih objekata ili njihovih dijelova, d)     instalacijski radovi, e)     završni građevinski radovi, f)      održavanje, renoviranje i popravak objekta ili njegovih dijelova, uključujući čišćenje, keramičarske, tapetarske i parketarske radove, g)     pružanje usluga nadzora, h)     postavljanje ili sklapanje strojeva ili opreme koji nakon postavljanja ili sklapanja postaju nepokretna imovina, i)      iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem, j)      svaka usluga koja uključuje isporuku pokretnina i njihovu ugradnju u nekretnine tako da pokretnina stječe svojstva nekretnine, k)     ustupanje osoblja, ako osoblje obavlja građevinske usluge. 2) Isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada, te dobara i usluga koje pravilnikom propisuje ministar financija. Ovdje spadaju: a)     isporuka željeznog i neželjeznog otpada, metalnih otpadaka i rabljenih materijala, uključujući poluproizvode nastale kod prerade, proizvodnje ili taljenja željeza ili neželjeznih metala i njihovih slitina, b)     isporuka željeznih i neželjeznih poluobrađenih proizvoda, te određene s time povezane usluge obrade, c)     isporuka ostataka i drugog reciklažnog materijala koji se sastoji od željeza i neželjeznih metala, njihovih slitina, troske, pepela, kamenca i industrijskih ostataka koji sadrže metale i njihove slitine, te pružanje usluga sortiranja, rezanja, usitnjavanja i prešanja tih proizvoda, d)     isporuka, i određene usluge obrade, željeznog i neželjeznog otpada, strugotina, lomljenog željeza, te rabljenog i reciklažnog materijala koji sadrži krhotine, staklo, papir, karton i ljepenku, krpe, kosti, kožu, umjetnu kožu, pergament, sirove kože i krzna, tetive i ligamente, špagu, užad, konopce, kablove, gumu i plastiku, e)     isporuka materijala iz ovog stavka nakon obrade (čišćenje, poliranje, sortiranje, rezanje, usitnjavanje, prešanje ili lijevanje u poluge), f)      isporuke metalnih otpadaka koji nastaju kod obrade sirovina.   Što znači da se PDV ne obračunava? Radi se o novom institutu tvz. prijenosa porezne obveze na kupca, poreznog obveznika. Poduzetnici koji nabavljaju ili isporučuju robu ili usluge sa dobavljačima i kupcima na području EU, već su načelno upoznati sa pojmom prijenosa porezne obveze (reverse charge). Kod građevinskih usluga radi o prijenosu porezne obveze na drugog, domaćeg, poduzetnika-poreznog obveznika. Konkretno, izvođač neće na računu obračunati PDV, već će na fakturi napisati napomenu: Prijenos porezne obveze prema čl. 75., st. 3. i čl. 79. Zakona o PDV-u. Kupac će sam obračunati PDV od 25% i iskazati ga u poreznoj prijavi. Da li kupac-porezni obveznik plaća PDV? Kupac-investitor-poduzetnik (B2B) u ovom slučaju također ne plaća PDV, jer kao obveznik PDV-a ima pravo na pretporez, uz pretpostavku da nabavlja navedene usluge isključivo u poslovne svrhe. On ga samo obračunski iskazuje u prijavi PDV-a. U drugim slučajevima, kada odbitak pretporeza nije dopušten, obračunati će PDV i platiti ga prilikom plaćanja mjesečne/tromjesečne obveze PDV-a. Da ne bude zabune, ukoliko je kupac-naručitelj radova krajnji korisnik (B2C, npr. fizička osoba sebi gradi kuću za stanovanje), ili  nije obveznik PDV-a, tada izvođač na fakturi obračunava PDV (25%), kao i do sada. Da li je za isporuku postrojenja i opreme, koju se ugrađuje, dopušten prijenos porezne obveze? Da, uz uvjet da nakon ugradnje postaje dio nekretnine u koju se ugrađuje. Ukoliko se pokretnine mogu nesmetano seliti nakon isporuke, tada nije zadovoljen uvjet za prijenos porezne obveze i na takvu isporuku prodavatelj treba zaračunati PDV.   Tibor Jankač