info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Porezni status premija životnog osiguranja - Arhiva 25.05.2009

U ovom članku osvrnuti ćemo se na priznavanje premija životnog osiguranja kao poreznih  olakšica kod plaćanja poreza na dohodak.   Sukladno zakonodavnim propisima, stvarno plaćene premije životnog osiguranja mogu se koristiti kao porezno priznati izdaci. I dok su se u 2004. godini samo izdaci s osnova osiguranja mogli priznati do visine od 12.600,00 kuna, od 01. siječnja 2005. godine,  zajedno sa izdacima za zdravstvene usluge i stambene potrebe, njihova maksimalna visina iznosi 12.000,00 kuna.   U praksi smo primijetili da je važan motiv za ugovaranje polica životnog osiguranja upravo važeća zakonska regulativa koja omogućava da se uplaćene premije životnog osiguranja koriste za smanjenje porezne osnovice na kraju godine, te se ponekad samo zato podnosi porezna prijava.   Ovom prilikom želimo Vas podsjetiti da se uplaćene premije mogu koristiti i kao dio osobnog odbitka pri mjesečnom obračunu plaće, čime se smanjuje mjesečni iznos poreza i prireza za uplatu, a povećava mjesečni iznos neto plaće. Želimo naglasiti da je bitan preduvjet za ostvarivanje spomenutih efekata ugovorena bruto, a ne neto plaća (što je i zakonski uvjet). Ovakvim načinom izbjegavamo podnošenje porezne prijave na kraju godine, ako su uplaćene premije bile jedini razlog za to, a financijski rezultat osjetimo svaki mjesec sa plaćom, umjesto tek sredinom sljedeće godine.   Kod donošenja odluka o načinu korištenja uplaćenih premija životnih osiguranja, u svrhu smanjenja poreza na dohodak, također treba biti svjestan činjenice da uplaćene premije osiguranja, ako se koriste kao izdatak, zapravo samo privremeno odgađaju plaćanje poreza na dohodak do trenutka doživljenja.   Naime, društva za osiguranje dužna su prilikom isplate osiguranicima odbiti iznos poreza na dohodak i direktno ga uplatiti na račun Porezne uprave. To konkretno znači da osiguranici koji svoje premije životnih osiguranja ne koriste kao odbitak dobivaju cjelokupan iznos za doživljenje, dok oni koji su kroz porezne prijave ili plaće koristili porezno priznate izdatke, dobivaju od osiguranja ugovoreni iznos umanjen za porez na dohodak.   U svakom slučaju, prije odluke o korištenju premija životnog osiguranja kao porezno priznatog izdatka, treba razmisliti o prethodno iznesenim činjenicama, te vidjeti da li postoje i drugi izdaci (za stambene potrebe, zdravstvene usluge ili dopunska zdravstvena osiguranja) koji mogu ispuniti godišnji limit od 12.000,00 kuna.   Ovim člankom željeli smo podsjetiti na temu koja je obično aktualna krajem godine, kada je već kasno razmišljati o poreznim obvezama za godinu koja istiće. Nadamo se da smo vam dali ideje i informacije korisne za Vaš kućni budžet.