info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Zakon o potrošačkom kreditiranju 2. dio - Arhiva 18.01.2010

Zakon o potrošačkom kreditiranju 2. dio

Čl. 5. novoga Zakona o potrošačkom kreditiranju propisuje obvezu pružanja informacija potrošaču prije samoga sklapanja ugovora. Vjerovnik i kreditni posrednik dužni su informacije pružiti u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju, a tu zakonsku obvezu prije sklapanja ugovora ispuniti će predajom Obrasca o informacijama prije sklapanja ugovora o kreditu, a koji obrazac čini prilog (Prilog I.) Pravilnika o obvezi  informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope (NN 14/10). Isti članak  podrobno navodi sve informacije koje  je vjerovnik pritom dužan pružiti potrošaču: vrstu kredita, podatke o vjerovniku i kreditnom posredniku, ukupan iznos kredita, uključujući valutu u kojoj je nominirana glavnica ili uz koju je vezana glavnica i vrsta tečaja po kojoj se obavlja isplata i naplata kredita, te uvjete kojima je uređeno povlačenje iznosa iskorištenog kredita (tranše), trajanje ugovora o kreditu, predmetne proizvode ili usluge i njihovu cijenu za gotovinu, u slučaju kredita s odgodom njihova plaćanja i povezanih ugovora o kreditu,  kamatnu stopu, uvjete kojima je uređena primjena kamatne stope i, kada su dostupni, bilo koji indeks ili referentna stopa koja se primjenjuje na početnu kamatnu stopu, te razdoblja, uvjete i postupke promjene kamatne stope, EKS i ukupan iznos koji potrošač mora platiti, predočene reprezentativnim primjerom u kojemu se navode sve pretpostavke kojima se koristilo u izračunu te stope, iznos, broj i učestalost uplata koje je potrošač dužan izvršiti i redoslijed kojim će se te uplate koristiti za plaćanje preostalih anuiteta koji se naplaćuju po različitim kamatnim stopama u svrhu povrata, pristojbe za vođenje jednog ili većeg broja računa na kojima su vidljivi i transakcije uplata i povlačenja iznosa iskorištenog kredita, osim ako je otvaranje računa opcionalno, zajedno s naknadama za uporabu određenog sredstva plaćanja za obje transakcije uplate i povlačenja iznosa iskorištenog kredita te sve druge naknade koje proizlaze iz ugovora o kreditu te uvjete prema kojima se te naknade smiju mijenjati,  upozorenje na troškove koje je potrošač dužan platiti javnom bilježniku prilikom sklapanja ugovora o kreditu, obvezu, ako takva postoji, sklapanja dodatnog ugovora o dodatnim uslugama uz ugovor o kreditu, posebice police osiguranja, kada je sklapanje takvog ugovora obvezno u cilju dobivanja kredita ili u cilju njegova dobivanja prema uvjetima i odredbama oglašenim na tržištu, zateznu kamatnu stopu koja se primjenjuje pri zakašnjelim uplatama i mjere njezine prilagodbe te naknade koje se plaćaju za neispunjenje obveze plaćanja, upozorenje na posljedice izostalih uplata, tražene instrumente osiguranja, postojanje ili nepostojanje prava na odustanak od ugovora o kreditu, pravo na prijevremenu otplatu i pravo vjerovnika na naknadu, te način na koji se određuje takva naknada, pravo potrošača na pravodobno i besplatno obavještavanje, o rezultatima konzultiranja baze podataka koje se provodi radi procjene kreditne sposobnosti, pravo potrošača da mu se na zahtjev besplatno ustupi primjerak nacrta ugovora o kreditu   i razdoblje tijekom kojega vjerovnika obvezuju informacije dane u razdoblju prije sklapanja ugovora o kreditu. Prije sklapanja ugovora o kreditu vjerovnik je obvezan procijeniti kreditnu sposobnost potrošača na temelju primjerenih informacija koje dobije od potrošača ili, ukoliko je nužno,  uvidom u dostupne kreditne registre. Ugovori o kreditu sklapaju se u pisanom obliku ili uporabom naprednog elektroničkog potpisa ako posebnim zakonom ili na temelju zakona donesenim propisom nije izričito određena uporaba vlastoručnog potpisa u dokumentima na papiru ili ovjera vlastitog potpisa. Nadalje, člankom 10. Zakona propisane su informacije koje moraju biti uključene u ugovore o kreditu, a koje se uglavnom podudaraju sa informacijama koje potrošaču moraju biti dostupne prije sklapanja ugovora (iznos, vrijeme, rok isplate, kamatne stope, troškovi itd.). Zakonom se još razrađuje niz drugih obveza vjerovnika kao što je pružanje informacija o promjenama kamatne stope, redovito izvještavanje potrošača o stanju i prometu po računu kod kredita u obliku dopuštenog prekoračenja po tekućem računu i druge. Posebno je regulirano pravo na odustanak od ugovora. Potrošač ima pravo u roku od 14 dana odustati od ugovora o kreditu bez navođenja razloga, a koji rok počinje teći od dana sklapanja ugovora o kreditu ili od dana primitka od vjerovnika uvjeta i informacija u skladu sa člankom 10. ovoga Zakona ako je taj dan iza dana sklapanja ugovora. Prilikom odustanka od ugovora o kreditu, ukoliko je odustanak predviđen ugovorom i u roku u kojem je predviđen, potrošač je dužan obavijestiti o tome vjerovnika u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju koji je dostupan vjerovniku, platiti vjerovniku glavnicu i kamatu na glavnicu od dana povlačenja novca na osnovi ugovora o kreditu do datuma otplate glavnice bez odgode i ne kasnije od 30 dana nakon što je vjerovniku poslao obavijest o odustanku, pri čemu se kamata obračunava na temelju dogovorene kamatne stope. Važno je reći da kod odustanka vjerovnik nema pravo na drugu naknadu od potrošača, osim naknade za jednokratne pristojbe koje vjerovnik plaća javnom upravnom tijelu. Važno je napomenuti da članak 14. koji propisuje pravo na odustanak od ugovora u zadnjem stavku jasno određuje kako se odredbe istog ne  primjenjuju na ugovore o kreditu kod kojih se zakonom zahtijeva da budu sklopljeni kod javnog bilježnika, pod uvjetom da javni bilježnik potvrdi da se potrošaču jamče prava predviđena člancima 5. i 10.  Zakona. Dragi čitatelji, nadam se da će vam ovih nekoliko redaka pomoći u komunikaciji s potencijalnim vjerovnicima. I ne zaboravite, budite oprezni i mudri pri uzimanju kredita i uvijek razmislite dvaput. Martina Jankač, dipl.iur.