info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Članarina HGK, stope zateznih kamata, kamate između povezanih osoba, inozemni dohoci, obračun turist...

Članarina HGK, stope zateznih kamata, kamate između povezanih osoba, inozemni dohoci, obračun turističke članarine, posebni postupak OSS-a, predaja obrasca e-trgovina, US-GP prijava usluga s inozemstvom

Pripremila: Biljana Stanković, porezna savjetnica Objavljeno: 01.02.2022. 1) Članarina HGK u 2022. godini Stupio je na snagu novi Zakon o Hrvatskoj Gospodarskoj komori, po kojem članovi (članice) HGK prve skupine nemaju obavezu plaćanja članarine te je plaćaju samo članice komore iz II. I III. skupine. Članice iz prve skupine neće više biti automatski zaduživane iznose članarine. Kriteriji za svrstavanje u skupine su iznos aktive i godišnjih prihoda te broj zaposlenih... Pri iznosu aktive od 7.500.000,00 kn, ukupnih prihoda od 15.000.000,00 kn te 50 zaposlenih, članovi komore koji ne prelaze dva od tri spomenuta kriterija spadaju u prvu skupinu, a oni koji prelaze najmanje dva od tri kriterija, spadaju u drugu skupinu. Pri iznosu aktive od 30.000.000,00 kuna, ukupnih prihoda od 60.000.000,00 kuna i 250 zaposlenih, članovi komore koji ne prelaze dva od tri spomenuta kriterija ostaju u drugoj skupini, a oni koji prelaze dva od tri spomenuta kriterija spadaju u treću skupinu. Mjesečna članarina za treću skupinu iznosit će 3.973,00 kn, a za drugu 1.083,00 kn. Ukoliko se odluče za dobrovoljno plaćanje članarine, članovi komore iz prve skupine plaćat će mjesečno 150,00 kn, ako su im prihodi ispod 7.500.000,00 kn. Ukoliko su viši, mjesečno trebaju plaćati 300,00 kn. Konačno, članovi komore nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili su u postupku likvidacije, mogu biti oslobođeni plaćanja, uz uvjet dostave potrebne dokumentacije. 2) Zatezne kamate u prvom polugodištu 2022. godine Temeljem Zakona o obveznim odnosima, a uzimajući u obzir kamatnu stopu na stanja dugoročnih kredita odobrenih nefinancijskom trgovačkim društvima od 2,49%, donosimo nove stope zateznih kamata za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. U prvom polugodišnjem razdoblju ove godine, stopa zateznih kamata u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osoba javnog prava iznosi 7,49 %, dok u ostalim odnosima stopa zatezne kamate iznosi 5,49 %. 3) Kamatna stopa između povezanih osoba za 2022. godinu Ministarstvo financija RH objavilo je za 2022. kamatnu stopu na zajmove između povezanih osoba u iznosu od 2,68%. Povezane osobe, odnosno, povezana poduzeća, moraju pri sklapanju ugovora o međusobnim zajmovima voditi računa o poreznim propisima koji određuju visinu kamate na zajmove, kako se dobit ne bi prelijevala iz jednog u drugo poduzeće. To je bitno osobito u odnosima kada je jedno od poduzeća nerezident i zaračunavanjem više kamate od propisane dobit se prelijeva u inozemstvo, ali je važno i kad su oba poduzeća rezidenti, a jedno ima povlašteni porezni tretman ili pravo na korištenje poreznog gubitka iz nekog od prethodnih razdoblja. Kako bi se takvo prelijevanje dobiti i time i izbjegavanje plaćanja poreza na dobit spriječilo, Ministarstvo Financija RH svake godine propisuje kamatnu stopu pri zajmovima između povezanih poduzeća. Odstupanje od te stope kada domaće poduzeće plaća višu kamatnu stopu inozemnom povezanom poduzeću stvara obvezu povećanja porezne osnovice u godišnjoj prijavi poreza na dobit za iznos kamata plaćenih iznad dozvoljene kamatne stope. Jednako tako, kad inozemno poduzeće domaćem poduzeću plaća kamate po stopi nižoj od propisane, iznos kamata za koji se zaračunati iznos razlikuje od propisanog povećava poreznu osnovicu poreza na dobit. 3) Inozemni dohoci Brojni hrvatski građani na privremenom su radu u inozemstvu. Obzirom da, zahvaljujući međunarodnim sporazumima, zadnjih godina napreduje suradnja hrvatske Porezne uprave i poreznih tijela drugih zemalja, uočeno je da pojedini građani nisu ispunili obvezu prijave svojih dohodaka. Porezna uprava RH poziva te građane da se sami jave i prijave svoje dohotke, ne samo iz 2021. godine, nego i iz prethodnih godina, ako slučajno do sada to nisu učinili. Time će izbjeći primanje službenog poziva i pokretanje prekršajnog postupka, a dobit će i mogućnosti da se prilikom obračuna poreza na njihove dohotke primijene trenutno vrijedeći, osjetno povoljniji propisi (niže stope oporezivanja, uvećani osobni odbici, umanjenja poreznih obveza za umirovljenike, mlade i potpomognuta područja 1. skupine te grad Vukovar, bez oporezivanja dohotka od osiguranja). Svi građani koji zarađuju u inozemstvu ili iz inozemstva, ako su ujedno i hrvatski porezni rezidenti, obvezni su prijaviti svoje dohotke, bez obzira je li na te dohotke već plaćen porez na dohodak u inozemstvu ili hoće li u Hrvatskoj biti izuzeti od oporezivanja. 4) Obračun turističke članarine za iznajmljivače Građani i ostali koji u RH pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili na OPG-u, trebali su do 15. siječnja 2022. predati Obrazac TZ2 za 2022. godinu. Oni koji to nisu uspjeli u propisanom roku, pozivaju se da ispune tu obvezu što je prije moguće. Obrazac TZ2 koji treba predati odnosi se na 2022. godinu Pružatelji smještaja koji rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u dobiju po prvi puta tijekom 2022. godine, obvezni su obrazac TZ2 predati u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja. Iznajmljivači koji su tijekom 2021. godine dobili rješenje o odjavi pružanja usluga smještaja, nisu obvezni predavati obrazac TZ2. Godišnji paušalni iznos članarine TZ može se platiti ili jednokratno do 31. srpnja ili u tri rate, od kojih svaka dospijeva na zadnji dan srpnja, kolovoza i rujna, a oni koji dobiju rješenje o pružanju usluga smještaja prvi puta tijekom 2022. godine, plaćaju članarinu jednokratno do 31. prosinca 2022. godine. Godišnji paušalni iznos članarine kod pružanja usluga smještaja u domaćinstvu ili na OPG-u izračunava se kao umnožak najvećeg broja kreveta, smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu, odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj (utvrđenih u rješenju o pružanju usluga smještaja u domaćinstvu ili OPG-u) i iznosa članarine za svaki pojedini krevet ili smještajnu jedincu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj. Broj kreveta i kapaciteta određuju se prema podacima iz sustava e-visitor. Nerezidenti Iznajmljivači nerezidenti (strani državljani) obrazac TZ2 podnose Poreznoj upravi, Ispostavi za nerezidente, Avenija Dubrovnik 32, 10 000 Zagreb. 5) Prijava za posebni postupak OSS (One Stop Shop) Obveznici poreza na dodanu vrijednost PDV-a, koji prodaju dobra na daljinu i registrirani su u posebni postupak OSS (One Stop Shop), za posljednje tromjesečje 2021. godine trebali su predati prijavu PDV i platiti dužni iznos do 31. siječnja 2022. godine. Pri izvještavanju se primjenjuje tečaj Europske središnje banke na posljednji dan razdoblja oporezivanja. Tako će se za razdoblje oporezivanja koje završava na 31. prosinca 2021. godine primijeniti tečaj koji je vrijedio na 31. prosinca 2021. godine. 6) Predaja obrasca e-trgovina Prema Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost, porezni obveznici koji obavljaju djelatnosti trgovine na daljinu, trebali su za cijelu 2021. godinu Poreznoj upravi RH predati Obrazac e-trgovina – pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU. Obrazac je trebalo predati elektroničkim putem najkasnije do 20.siječnja 2022. godine. Porezni obveznici koji se bave prodajom robe na daljinu u slučaju prekoračenja godišnjeg limita isporuka osobama koje nisu porezni obveznici u EU od 77.000,00 kuna prometa od te djelatnosti moraju predati obrazac e-trgovina najkasnije 8 dana od dana prekoračenja limita – računa se od dana obavljene isporuke. 7) Godišnja prijava US-GP Hrvatskoj Narodnoj Banci o razmjeni usluga s inozemstvom Godišnje izvješće o razmjeni usluga s inozemstvom US-GP predaje se Hrvatskoj Narodnoj Banci (HNB) do 31. siječnja tekuće godine za prošlu kalendarsku godinu. Tu se ne radi o obveznicima statističkog izvješća, izabranima u uzorak od strane HNB, već o poslovnim subjektima koji su zadovoljili jedan od dva kriterija: 1. ukupni godišnji prihod od usluga pruženih nerezidentima im je najmanje 750.000,00 kuna bruto ili 2. ukupni godišnji rashodi od usluga primljenih od nerezidenata im je najmanje 1.000.000,00 kuna. To se izvješće predaje elektronskom poštom (e-mailom) ili pismeno poštom. Izvori: RRIF i službene stranice Porezne uprave RH