info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Elektronska doznaka, trošak obveznog testiranja na COVID-19 i obračun PDV-a ako testiranje provodi l...

Elektronska doznaka, trošak obveznog testiranja na COVID-19 i obračun PDV-a ako testiranje provodi ljekarna, odbitak pretporeza za iznajmljivače

Pripremila: Biljana Stanković, porezna savjetnica Objavljeno: 07.12.2021. U nastavku vam donosimo aktualnosti. Informirajte se... 1) Elektronska doznaka Vezano uz korištenje Internet stranice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) e-zdravstveno, pojašnjava se potreba prilaganja obrasca Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (doznaka). Poslodavci koji podatke potrebne za povrat isplaćene naknade plaće dostavljaju u obrascu o isplaćenim naknadama plaće objavljenom na mrežnoj stranici HZZO-a u rubrici e-zdravstveno, nisu obvezni prilagati Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (doznaku). Identičan slučaj jest i kad zaposlenik kojem je propisana mjera izolacije izravno podnosi dokumentaciju za naknadu plaće HZZO-u putem elektroničke pošte i tada nije obvezan dokumentaciji priložiti Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (doznaku). U oba slučaja, HZZO će podatke koji su inače sadržani u Izvješću (doznaci) preuzeti iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava (CEZIH).   2) Nadoknada troška za obvezno testiranje na COVID-19 Počevši od 16. studenog 2021. god. na snazi je odluka Stožera Civilne zaštite RH o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na COVID-19  za državne dužnosnike, službenike i namještenike, kao i one u javnim službama, lokalnoj (područnoj) samoupravi te onih koji su zaposlenici trgovačkih društava i ustanova. Obveza se primjenjuje i na pripadnike Oružanih snaga RH i zaposlenike u svim zračnim lukama u RH. Odlukom je određeno da se sve osobe koje ne posjeduju dokaz o cijepljenju niti preboljenju COVIDA-19, moraju testirati u ovlaštenoj ustanovi ili laboratoriju, a iznimno i u službenim prostorijama, ako je čelnik tijela ili poslodavac uslugu ugovorio s ovlaštenom javnom ustanovom ili ima vlastite resurse. Jednaka preporuka – ali ne i obveza -  dana je i privatnim poslodavcima i svima za koje nisu donijete odluke o uvođenju obveznog testiranja, dakle, da redovito testiraju svoje osoblje i zaposlenike i druge osobe koje ulaze u njihove zatvorene prostore. Poticaj za testiranje dolazi iz odredbi Općeg poreznog zakona, gdje stoji da se „u uvjetima posebnih okolnosti trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti koji poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra primitkom od nesamostalnog rada. Nadoknada troškova radnicima se vrši ili putem plaćanja troška testiranja po izlaznom računu ustanove/laboratorija, ili putem refundacije radniku iznosa koji je radnik sam platio ustanovi/laboratoriju. Dakle, na taj iznos ne obračunavaju se porez, prirez ni obvezni doprinosi niti postoji obveza predaje obrasca JOPPD.   3) Obveza obračuna PDV na uslugu testiranja na COVID-19 kad je pružaju ljekarne Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Zakon o PDV-u) propisuje se oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge bolničke i medicinske njege i s njima usko povezanim djelatnostima, kada takve usluge pružaju tijela s javnim ovlastima ili kada ih obavljaju bolnice, centri za liječenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove slične prirode. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Pravilnik o PDV-u) ide dalje te nabraja vrste ustanova: to su domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinke, a mogu biti i druge pravne osobe ili organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti. Usluge koje su propisima o PDV-u oslobođene oporezivanja su i usluge provođenja higijensko-epidemiološko zdravstvene zaštite, no i to vrijedi samo ako je pružaju tijela s javnim ovlastima, bolnice, centri za liječenje i medicinsku dijagnostiku te druge priznate ustanove slične prirode. Kako bi se u situaciji kada ljekarne imaju ovlaštenje provoditi testiranje na COVID-19 izbjeglo moguće nesporazume, Ministarstvo financija, Porezna uprava dala je polovicom studenog službeno tumačenje: „ Mišljenja smo da se ljekarne, temeljem djelatnosti koju obavljaju, a koja obuhvaća opskrbu i izradu lijekova te opskrbu medicinskim proizvodima, ne mogu smatrati drugom priznatom ustanovom slične prirode iz članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o PDV-u. Prema tome, na uslugu testiranja na COVID-19 ne primjenjuje se oslobođenje od plaćanja PDV-a propisano člankom 39. stavkom 1. točkom b) Zakona o PDV-u, već se radi o isporuci koja je oporeziva PDV-om.“ U skladu s time, ljekarne su na uslugu testiranja obvezne obračunati PDV po stopi od 25%.   4) Pravo na odbitak pretporeza na ulaganja u nekretninu radi iznajmljivanje smještaja Hrvatska komora poreznih savjetnika (HKPS) nedavno je postavila pismeni upit Središnjem uredu Porezne uprave RH vezano uz registraciju za PDV fizičke osobe rezidenta druge zemlje članice EU, koji u RH obavlja pripremne radove za izgradnju/renovaciju vlastite nekretnine, u kojoj kasnije namjerava pružati usluge smještaja turistima. Mogućnost registracije u sustav PDV-a u ovom slučaju je fizičkoj osobi važan zbog mogućnosti odbitka pretporeza na nabavljena dobra i usluge potrebne za uređenje nekretnine te stjecanja dobara iz drugih članica EU, jer je nekretninu prvo potrebno renovirati, da bi se kasnije mogla iznajmljivati. Isto tako, nekretninu je potrebno renovirati i radi dobivanja rješenja o kategorizaciji. Argument fizičke osobe na kojem temelji opravdanost registracije u sustav PDV-a prije dobivanja rješenja o kategorizaciji jest da radnje oko renovacije objekta predstavljaju pripremne radnje za uređenje i kasnije stavljanje nekretnine u upotrebu radi poduzetničke djelatnosti. U ovom slučaju Središnji ured Porezne uprave RH dao je službeno u mišljenje o mogućnosti registracije u sustav PDV u RH i posljedične mogućnosti odbitka pretporeza na dobra i usluge potrebne za renovaciju. Prema njihovom tumačenju, spomenutoj fizičkoj osobi nije moguće dodijeliti PDV ID broj u Republici Hrvatskoj i niti je upisati u registar obveznika PDV-a prije negoli pribavi rješenje o kategorizaciji ili drugi odgovarajući dokaz o namjeri obavljanja poduzetničke djelatnosti u objektu. Samim time, prije registracije u sustav PDV, fizička osoba nije u mogućnosti odbiti pretporez na nabavljena dobra i usluge potrebne za renovaciju niti stjecati dobra i usluge iz EU putem mehanizma reverse charge. Međutim, navodi se i da nema prepreke da fizička osoba koja se u RH namjerava baviti poduzetničkom djelatnošću, u RH registrira obrt ili trgovačko društvo i na taj način ostvari pravo na odbitak pretporeza na troškove ulaganja u nekretninu, uz zadovoljavanje ostalih uvjeta. Pri tome treba voditi računa, da ako se u vezi nekog dobra u roku od pet godina promijene uvjeti koji su u godini nabave bili mjerodavni za odbitak pretporeza, odnosno porezni obveznik prestane to dobro (imovinu) koristiti za poduzetničku djelatnost oporezivu PDV-om, tada će za obračunsko razdoblje u kojem su se uvjeti promijenili (mjesecu) morati iskazati i platiti obvezu za PDV iskorišten kao pretporez na nabavu dobara i usluga, razmjerno preostalom vremenskom razdoblju u odnosu na pet godina, u kojem se neće obavljati poduzetnička djelatnost. Napominjemo, da je u slučaju nekretnina propisano razdoblje korištenja nekretnine u svrhe poduzetničke djelatnosti 10 godina.