info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu

Iako nam 2013. godina već zvuči kao lanjski snijeg, koji bi mnogi vrlo rado zaboravili, preostaje nam još pozabaviti se završnim računima za tu našu 2013. godinu. Ima li što bitno novoga u vezi sa završnim računima? Vidi čuda, zapravo i nema, osim što godišnju prijavu PDV-a (PDV-K) treba predati na poreznu upravu do 28.02.2014.g. Do sada se ista predavala zajedno sa prijavom poreza na dobit do kraja travnja. U nastavku navodimo podsjetnik o rokovima predaje pojedinih izvještaja propisanih za društva, obveznike poreza na dobit. a) Godišnji statistički izvještaj Predaje se FINA-i najkasnije do 31.03.2014. godine.  Predaju se: bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci. Godišnji statistički izvještaj ne razlikuje se od godišnjih izvještaja za Poreznu upravu, osim u dodatnim podacima. Ukoliko društvo nije radilo tijekom protekle godine, obvezno je FINI do 31.03.2014.g. dostaviti Izjavu o neaktivnosti. b) Izvještaji za javnu objavu Do 30.06.2014. godine na FINU se za potrebu javne objave, uz već navedene izvještaje, podnose i: Mali poduzetnici -      bilješke uz financijske izvještaje, -      revizorsko izvješće (ako izvješća podliježu reviziji), -      odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća, -      odluka o prijedlogu podjele dobitka ili pokriću gubitka. Srednji i veliki poduzetnici, uz sve navedene izvještaje podnose i: -      izvješće o novčanom toku, -      izvješće o ostalom sveobuhvatnom dobitku (samo obveznici primjene MSFI), -      izvješće o promjenama kapitala i -      revizorsko izvješće (samo obveznici revizije). Do 30.09.2014. podnose se konsolidirana financijska izvješća. Ukoliko društvo ima poslovnu godinu izjednačenu kalendarskoj godini i predaje cjelokupne financijske izvještaje do 31.03.2014. godine, tada predaje navedene izvještaje za javnu objavu sa dodatnim podacima, bez potrebe podnošenja godišnjeg statističkog izvještaja. O primitku godišnjih financijskih izvještaja FINA obavještava sudski registar. c) Izvještaji prema Poreznoj upravi Iako se već dugi niz godina govori o uvođenju jedinstvenog registra financijskih izvještaja, još uvijek postoji obveza podnošenja financijskih izvještaja i na FINU i na Poreznu upravu. Tako, do 30.04.2014.g. na poreznu upravu podnose se: -      bilanca, račun dobiti i gubitka, -      prijava poreza na dobit (PD), -      obračun članarine turističkim zajednicama (ukoliko je društvo obveznik) i -      obračun spomeničke rente (ukoliko je društvo obveznik. Poreznoj upravi podnosi se i dodatna dokumentacija: -      obračun korištenja olakšica i oslobođenja, ako su korištene, -      izjava o načinu korištenja preplaćenog poreza na dobit (ako postoji preplata), -      pregled prenesenog gubitka po godinama, -      dokaz o plaćenom porezu na dobit u inozemstvu (ako je društvo plaćalo porez na dobit po odbitku u inozemstvu tijekom protekle godine i uračunalo ga u poreznu prijavu), -      pregled naknada isplaćenih inozemnim primateljima. Uz navedeno, Obračun naknade za općekorisnu funkciju šuma podnosi se Hrvatskim šumama. Za članarinu i doprinos prema Hrvatskoj gospodarskoj komori ne podnosi se godišnji obračun. Spomenička renta na ostvareni prihod obračunava se po stopi 0,05% na prihod ostvaren od djelatnosti pod NKD: 46.35, 46.45, 47.26, 61., 64.1, 66.1. i 92.00. Dobra vijest je da se spomenička renta na ostvareni prihod više neće obračunavati za 2014. godinu i nadalje. Fizičke osobe obveznici poreza na dobit, kao i do sada, ne predaju izvještaje za javnu objavu. Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak, kao i do sada, predaju Godišnju prijavu poreza na dohodak, najkasnije do 28.02.2014. godine. Treba naglasiti da u članku nismo posebno obradili obveze poduzetnika koji posluju po posebnim propisima.   Tibor Jankač