info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Izvještavanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima

Izvještavanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima

Ukoliko imate stara nenaplaćena potraživanja, dužni ste do 01.09.2016. godine podnijeti popunjen obrazac OPZ-STAT-1. Radi se o statističkom izvještaju o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima. Iz sadržaja obrasca može se zaključiti da se žele prikupiti informacije o poduzetnicima koji ne plaćaju svoje obveze. Daljnji mogući korak biti će osporavanje pretporeza i troška, kao umanjenja poreznih obveza. Tko je obveznik podnošenja ovog izvještaja? Svi poduzetnici, obveznici PDV-a, su obvezni podnositi ovaj izvještaj ukoliko na dan sastavljanja izvještaja imaju evidentirana dospjela potraživanja. Izvještaj ne podnose: -nerezidenti, -iznajmljivači rezidenti, koji imaju dodijeljen PDV identifikacijski broj (radi primanja usluga iz područja EU), a nisu upisani u registar obveznika PDV-a,
 • Tijela državne vlasti, državne uprave i druga tijela s javnim ovlastima, osim za isporuke koje podliježu oporezivanju PDV-om.
Rokovi i način podnošenja Izvještaj se podnosi na obrascu OPZ-STAT-1 elektroničkim putem, tj. putem sustava e-Porezna. Rokovi su kako slijedi:
Rok podnošenja Sa stanjem na dan Koji nisu naplaćeni do
20. svibnja 31. ožujka 30. travnja
20. kolovoza 30. lipnja 31. srpnja
20. studenog 30. rujna 31. listopada
20. veljače 31. prosinca 31. siječnja
  U prvi izvještaj neće biti uključena potraživanja starija od 01.01.2010. godine. Iznimno u 2016. godini, prvo izvještavanje o dospjelim potraživanjima predaje se do 01.09.2016.g. Pritom se predaju tri OPZ-STAT1 izvještaja:
 1. Izvještaj sa stanjem potraživanja na dan 31.12.2015.g.,
 2. Izvještaj sa stanjem potraživanja na dan 31.03.2016.g.,
 3. Izvještaj sa stanjem potraživanja na dan 30.06.2016.g.,
  Koja potraživanja se iskazuju? U Izvještaju se iskazuju dospjela potraživanja:
 • koja nisu starija od 6 godina,
 •  koja su temeljena na izdanom računu ili nekom drugom dokumentu koji ima propisane elemente računa (prema Zakonu o PDV-u ili Općem poreznom zakonu),

 • čak i ako su po isteku roka dospijeća prebačena u dane zajmove.

Obveza izvješćivanja prestaje kada potraživanje biva:

 • naplaćeno,

 • otpisano u knjigama,

 • cedirano (preneseno na nekog drugog vjerovnika) ili

 • na dan izvješćivanja bude starije od šest godina.

 • Obveza izvješćivanja vrijedi i za utužena potraživanja (kada je pokrenut postupak prisilne naplate) i za potraživanja prijavljena u stečajnu masu ili u predstečajnom postupku. Najdulji rokovi dospijeća propisani su Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Ukratko, najdulji rok dospijeća između poduzetnika i osoba javnog prava jest 30 dana, a iznimno 60 dana. Ukoliko dospijeće nije ugovoreno, vrijedi 30 dana. Tko podnosi OPZ-STAT1? U pravilu, podnosi ga sam porezni obveznik ili knjigovodstvo. Naravno, mi ćemo podnijeti ove izvještaje u ime naših klijenata, tako da budete bezbrižni. Tibor Jankač