info@ekonos.hr +385 1 4881 590

KAMATE: Oporezivanje kamata fizičkih osoba

Oporezivanje kamata fizičkih osoba

  Od 01.01.2015. godine uvedeno je oporezivanje dohotka od kamata (oblik Poreza na dohodak od kapitala). To konkretno znači da fizičke osobe plaćaju porez prilikom ostvarivanja primitaka od pojedinih oblika kamata. Ne oporezuju se svi vidovi kamata.
  1. Kamate koje nisu oporezive porezom na dohodak
Prema čl. 30. Zakona o porezu na dohodak, ne oporezuju se:
  1. zatezne kamate,
  2. naplaćene kamate po sudskim rješenjima i rješenjima tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  3. kamate na pozitivno stanje na žiro-računu, tekućem i deviznom računu koje su ostvarene od banaka, štedionica i drugih financijskih institucija,i to najviše u visini koju ti isplatitelji plaćaju za pologe po viđenju. Navedeno se izuzeće primjenjuje ako je kamata za pologe po viđenju manja od najmanje kamate za oročenu štednju, odnosno ako iznosi najviše do 0,5 % godišnje,
  4. primitci od kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice, neovisno o izdavatelju i vrsti obveznica,
  5. primitci po osnovi prinosa na životno osiguranje s obilježjem štednje (isplaćena naknada iznad uplaćenih premija osiguranja) i prinosa po osnovi dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja.
Dakle, ukoliko ste štediša u banci, ukoliko ste ulagač u obveznice ili ste životno osigurani, u pravilu nećete plaćati porez na kamatu. Također, ako vam sud dosudi kamatu ili ste ostvarili zatezne kamate, nećete plaćati porez na kamatu.
  1. Kamate na pozajmice pravnim i fizičkim osobama se oporezuju
Kada fizička osoba ostvari primitak od kamate temeljem pozajmice dane drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, tada plaća porez na dohodak od kamata po stopi 12%, uvećano za prirez (čl. 30., st.3. Zakona o porezu na dohodak). Tko plaća porez? U pravilu porez uplaćuje isplatitelj kamate (dužnik zajma). Znači, ako ste pozajmicu uplatili pravnoj osobi, obrtniku ili slobodnom zanimanju, ta osoba će prilikom isplate kamate obračunati i u proračun uplatiti vaš porez na kamatu. Isto kao i kod isplate honorara i drugih vrsta tvz. drugog dohotka. Ako pak pozajmicu fizička osoba daje direktno drugoj fizičkoj osobi, u tom slučaju, iznimno, porez na kamatu obračunava i plaća u proračun davatelj pozajmice, a ne dužnik. Porez na kamatu plaća se, kao i kod drugih oblika dohodaka, prilikom isplate kamate. Kamata se isplaćuje na žiro ili tekući račun (čl. 90. Pravilnika o porezu na dohodak). Kako se obračunava porez na kamate? Porez se obustavlja iz iznosa kamate. Npr. na iznos zajma od 100.000 kn, uz godišnji kamatnjak od npr. 4%, godišnja kamata iznosi 4.000 kn. Kada dužnik isplaćuje kamatu 4.000 kn, oporezivanje kamate za osobu u Zagrebu (prirez 18%) izgledati će ovako:
Opis kn
Iznos kamate 4.000,00
Porez na dohodak 12% 480,00
Prirez npr. 18% 86,40
Porez i prirez ukupno 566,40
Neto iznos primitka 3.433,60
  Vjerovniku iz primjera čistog ostaje 3.433,60 kn. Ako je isplatitelj kamate (dužnik) poduzetnik, prilikom isplate će iznos poreza i prireza od ukupno 566,40 kn uplatiti direktno u proračun, a vjerovniku će isplatiti neto iznos od 3.433,60 kn na žiro-račun ili tekući račun. Ako je isplatitelj fizička osoba, isplatiti će vjerovniku svih 4.000,00 kn na žiro ili tekući račun, a potom će vjerovnik obračunati porez i prirez od (konkretno u primjeru) 566,40 kn i uplatiti ga u proračun. Treba podnijeti JOPPD obrazac Onaj tko obračunava porez na kamatu podnosi Poreznoj upravi JOPPD obrazac. Nije dovoljno porez samo uplatiti već ga je potrebno paralelno i prijaviti. Kada je isplatitelj kamate plaća porez na kamatu, tada je on obvezan napraviti i predati JOPPD obrazac. Obrazac se predaje na dan isplate. Oporezivanje kamata ostvarenih do 31.12.2014. godine Kako je važeći propis stupio na snagu 01.01.2015. godine, na kamate koje su obračunane za razdoblje do kraja 2014. godine, primjenjuje se stari propis, bez obzira što se sama isplata vrši u 2015. godini i nadalje. Pritom se stari propis odnosi na staru odredbu Zakona o porezu na dohodak kojom se kamate na pozajmice fizičkih osoba oporezuju stopom od 40% + prirez.   Osim kamata na dane pozajmice, oporezuju se i drugi oblici kamata koje nismo dotaknuli u tekstu, a koji podliježu oporezivanju porezom na dohodak od kapitala.   Na kraju, radi preglednosti, navodimo sažetak:
Oporezivo Neoporezivo
1. primici od kamata na kunsku i deviznu štednju (po viđenju, oročenu ili rentnu štednju, uključujući i prinos, nagradu, premiju i svaku drugu naknadu ostvarenu iznad visine uloženih sredstava), osim kada je neoporezivo à 1. primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, po viđenju, uz uvjet da je kamatnjak ne prelazi 0,5%. Isto vrijedi i za kamate na depozite za osiguranje tražbina banke
2. primici od kamata po osnovi danih zajmova 2. Zatezne kamate i naplaćene kamate po sudskim rješenjima i rješenjima tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave
3. primici od kamata po vrijednosnim papirima 3. primici od kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice, neovisno o izdavatelju i vrsti obveznica
4. primici ostvareni na temelju podjele prihoda investicijskog fonda u obliku kamata, ako se ne oporezuju kao udjeli u dobiti na temelju podjele dobiti ili prihoda investicijskog fonda 4. primici po osnovi prinosa na životno osiguranje s obilježjem štednje (isplaćena naknada iznad uplaćenih premija osiguranja) i prinosa po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.
5. kamate na pozitivno stanje na žiro-računu, tekućem i deviznom računu koje su ostvarene od banaka, štedionica i drugih financijskih institucija, kada kamatnjak prelazi 0,5% 5. kamate na pozitivno stanje na žiro-računu, tekućem i deviznom računu koje su ostvarene od banaka, štedionica i drugih financijskih institucija, kada kamatnjak ne prelazi 0,5%
  Tibor Jankač