info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Kapitalni dobici fizičkih osoba i njihovo oporezivanje porezom na dohodak

Kapitalni dobici fizičkih osoba i njihovo oporezivanje porezom na dohodak

Autorica: Biljana Stanković, porezna savjetnica Objavljeno: 01.09.2020.g. Razvojem tržišnog sustava gospodarstva RH, informatizacijom i globalizacijom tržišta financijskih instrumenata i građani Republike Hrvatske sve više stječu naviku ulaganja u financijske instrumente i razvijaju ozbiljniji interes za različite vrste financijskih tržišta, na kojima u konačnici i sami sudjeluju. Osim općepopularnih ulaganja u dionice domaćih i stranih trgovačkih društava te već uobičajenih ulaganja u obveznice, građani ulažu i u instrumente tržišta novca, zatim u složenije financijske instrumente poznate pod nazivom „derivati“, kriptovalute, subjekte za zajednička ulaganja, investicijske fondove i još neke manje popularne instrumente. U ovom članku navodimo osnovne informacije o oporezivanju kapitalnih dobitaka porezom na dohodak (samo za fizičke osobe!). Što se smatra kapitalnim dobitkom i kako se izračunava osnovica za oporezivanje? Pored toga što financijski instrumenti donose prinos u obliku kamata i dividendi te udjela u dobiti, koji su u nekim slučajevima oporezivi hrvatskim porezom na dohodak od kapitala (o čemu ćemo pisati u posebnom članku), stjecanje i otuđenje financijskih instrumenata može rezultirati i kapitalnim dobitkom, a to je pozitivna razlika između vrijednosti pri nabavi instrumenta i njegove vrijednosti u trenutku otuđenja. Stjecanje instrumenta moguće je kupnjom, nasljeđivanjem, darovanjem i zamjenom, dok se otuđenjem smatra prodaja, darovanje, zamjena i druge vrste prijenosa (čl. 67. Zakona o porezu na dohodak). Dohodak od kapitala = vrijednost otuđenja – vrijednost stjecanja Kada nastaje porezna obveza? U slučaju kada od stjecanja do otuđenja istog instrumenta nije prošlo više od dvije godine i instrument nije stečen prije 01. siječnja 2016. godine, nastaje oporezivi kapitalni dobitak. Porezna stopa Oporezivi kapitalni dobitak oporezuje se porezom na dohodak od kapitala po stopi od 12% te prirezom, a porezna osnovica se može umanjiti za kapitalne gubitke nastale u istoj kalendarskoj godini i troškove brokera, burzovne naknade i sl.   Podnošenje prijave dohotka i plaćanje poreza Predujam poreza na dohodak od kapitalnog dobitka obračunava se i uplaćuje najkasnije do kraja veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini. Do kraja veljače tekuće godine također je potrebno Poreznoj upravi RH dostaviti i JOPPD obrazac za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini. Kada se porez ne plaća? Spomenuta obveza ne postoji samo u slučaju kad su kapitalni gubici jednaki ili viši kapitalnim dobicima pa stvarna obveza za plaćanje i obračun poreza na dohodak ne postoji (jer nema zarade). Kapitalni dobici ne podliježu oporezivanju porezom na dohodak ni kada se radi o otuđenju nasljeđivanjem ili transakciji između bračnih drugova te drugih srodnika u prvoj liniji i članova uže obitelji. Evidentiranje transakcija Porezni obveznici obvezni su voditi evidenciju o stjecanju i otuđenju metodom FIFO, osobito u slučaju kad ostvaruju više transakcija financijskih instrumenata iste vrste. Vođenje te evidencije, kao i obračun poreza na dohodak te izvješćivanje, mogu prepustiti i institucijama preko kojih vrše ulaganja u financijske instrumente te SKDD-u (Središnjem klirinškom depozitarnom društvu), što im može znatno olakšati brige oko ispunjavanja obaveza prema državi, no tada im svakako ostaje obveza pravovremenog dostavljanja potpunih podataka instituciji koja obavlja obračun i izvještavanje u njihovo ime. Prodaja udjela u društvu Kad se radi o prodaji udjela u trgovačkom društvu, zbog kompleksnosti utvrđivanja stvarne tržišne vrijednosti udjela, potrebno je takvu transakciju prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od 8 dana od provedene transakcije, na osnovu čega će Porezna uprava RH izdati rješenje, prema kojem će porez biti potrebno platiti unutar 15 dana od dostave rješenja. Inozemne transakcije Posebna prijava Poreznoj upravi RH propisana je i u slučaju kada se kapitalni dobici ostvare od prodaje financijske imovine u inozemstvu, kada se u roku od 8 dana hrvatski porezni obveznik mora upisati u Registar poreznih obveznika RPO pri Poreznoj upravi RH. Ako strani isplatitelj primitka pri isplati obračuna i obustavi porez u inozemstvu, hrvatski primatelj primitka o tome je obavezan obavijestiti Poreznu upravu RH u roku od 8 dana od primitka putem obrasca INO-IZJAVA. Primatelji takvog dohotka od kapitalnih dobitaka iz inozemstva moraju do 31. siječnja tekuće godine podnijeti prijavu INO-DOH, sa priloženim odgovarajućim potvrdama o isplaćenim primicima i plaćenim porezima u inozemstvu, kako bi bili u mogućnosti ostvariti umanjenje obveze poreza na dohodak u RH. Napomena za kraj Na kraju treba spomenuti i da se kapitalni dobici ne iskazuju u godišnjoj prijavi poreza na dohodak. Oni se prijavljuju isključivo putem obrasca JOPPD i eventualno putem prijave INO-DOH (za dobitke nastale transakcijama u inozemstvu), a porez koji za poreznog rezidenta i građanina RH iz toga proizlazi smatra se konačnim porezom, za koji nema naknadnog konačnog obračuna niti se za plaćene iznose poreza može ostvariti povrat.