info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Konverzija u euro – 3. dio – Razdoblje dvojnog optjecaja

Konverzija u euro – 3. dio – Razdoblje dvojnog optjecaja

Konverzija u euro – 3. dio – Razdoblje dvojnog optjecaja

Objavljeno: 29.11.2022. Dana 01.01.2023. godine euro postaje službena valuta RH. To znači da od toga dana hrvatske fizičke i pravne osobe međusobno vrše plaćanja u euru. Kune na bankovnim računima automatizmom se konvertiraju u euro, po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za jedan euro. Ugovori sklopljeni u kunama vrijede i nadalje, ali se kunski iznos automatizmom konvertira u eurski (načelo pravnog kontinuiteta). Ipak, kako prelazak na euro ne bi bio kaotičan, u prva dva tjedna vrijediti će posebna pravila. To razdoblje zovemo razdobljem dvojnog optjecaja.  Razdoblje dvojnog optjecaja (01.01.2023.-14.01.2023.) Razdoblje dvojnog optjecaja započinje 1.1.2023. u 00:00 te traje zaključno do 14.1.2023. u 24:00). U tom razdoblju, gotovinska plaćanja mogu se vršiti i u euru i u kunama. Znači, u tom periodu zakonsko sredstvo plaćanja gotovinom jest i kuna i euro. Sva ostala domaća (bezgotovinska) plaćanja vršiti će se u euru. Pravila dvojnog iskazivanja cijena u euru i kunama, prema potrošačima (fizičkim osobama koje ne nastupaju kao poduzetnici), vrijede i dalje, sve do 31.12.2023.g. O pravilima dvojnog iskazivanja pisali smo u jednom o naših članaka. Valuta evidentiranja Knjigovodstvene evidencije za 2022. godinu zaključuju se na dan 31.12.2022.g., u kunama. Knjigovodstvene evidencije se od 01.01.2023.g. vode u euru (službena valuta RH). Početna stanja unositi će se također u euru. Izdavanje računa Na računu (fakturi) imamo tri bitna datuma: 1. datum isporuke (datum računa), 2. datum dospijeća i 3. datum izdavanja računa (datum fiskalizacije). Nadalje pojašnjavamo utjecaj ovih datuma na postupanje prilikom izdavanja računa i na njihovo evidentiranje:
  1. Datum računa (to je datum isporuke) – u porezno-računovodstvenom smislu, u pravilu je ovo najvažniji datum jer određuje u kojem mjesecu i godini će taj račun biti evidentiran i knjižen. Tako, ukoliko je isporuka izvršena do 31.12.2022., račun pripada 2022-oj godini i knjiži se u knjige 2022. godine, u kunama, bez obzira na valutu plaćanja.
  2. Datum dospijeća – u prelaznom razdoblju ovo je ključan datum za odabir valute plaćanja. Tako, ukoliko je isporuka u 2022. godini (datum računa do 31.12.2022.), sa dospijećem plaćanja do 31.12.2022.g., tada je valuta plaćanja kuna (jer je to službena valuta za 2022. godinu). Ukoliko je dospijeće plaćanja u 2023. godini, tada će valuta plaćanja biti euro. Račun će u knjigama biti evidentiran u kunama jer pripada 2022. godini.
  3. Datum izdavanja računa (fiskalizacije) – kao takav ne utječe na valutu niti plaćanja niti knjiženja.
Obračun plaće za prosinac 2022.g. Plaće za prosinac 2022.g. knjiže se u 2022-oj godini, u kunama. Ukoliko se isplaćuju do 31.12.2022.g., JOPPD obrazac se radi u kunama. Ukoliko se isplaćuju u siječnju 2023. godine, JOPPD obrazac se radi u eurima (knjiži se u kunama). Korekcije obrazaca rade se u valuti obrasca koji se korigira. Obračun PDV-a Obračun PDV-a za prosinac 2022.g. radi se (iskazuje se) u kunama ali se plaća u eurima. Prijava poreza na dobit i financijski izvještaji za 2022. godinu Ukoliko poslovna godina završava do 31.12.2022.g., financijski izvještaji, prijava poreza na dobit i ostala pripadajuća dokumentacija, iskazuju se u kunama. Ukoliko poslovna godina završava nakon 31.12.2022.g., navedeni izvještaji iskazuju se u euru. Poslovanje s gotovinom u razdoblju dvojnog optjecaja Poduzetnici koji naplaćuju u gotovini, prvenstveno maloprodaje, morati će se dodatno pripremiti za dvovalutno poslovanje. Oni su dužni prihvaćati obje valute kao sredstvo plaćanja, u razdoblju 01.01.-14.01.2023.g. Povrat novca kupcu vršiti će se u eurima. Iznimno, ako primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili kombinirano kune i euri. Tijekom tih 14 dana dvojnog optjecaja primatelj plaćanja će u trenutku naplate biti dužan prihvatiti najviše 50 komada kovanica kune u jednoj transakciji i odgovarajući broj novčanica kune, primjenjujući već postojeća ograničenja u plaćanju gotovinom – (kada se naplaćuje račun od poduzetnika - do 5.000,00 kn, a ostala naplata do 75.000,00 kn). Prilikom pologa utrška, na banku će se položiti i kune i euri. Za potrebe blagajničkog minimuma (sitan novac u blagajni), koristiti će se euri. Kune u blagajni bi do 31.12.2022.g. trebalo položiti na banku. Od 01.01.2023.g. u blagajni prodajnog mjesta smiju biti euri, osim kuna primljenih u vidu dnevnog utrška. Kune treba položiti na banku jer se iste ne smiju koristiti za povrat novca kupcima. Od 01.01.2023.g. u glavnoj blagajni poduzetnika trebaju biti euri. Treba voditi brigu i o blagajničkom maksimumu. Odluke o blagajničkom maksimumu i minimumu bilo bi uputno od 01.01.2023.g. donijeti u eurima. Razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja Počinje 15.01.2023.g. Nakon ovog datuma, gotovinsko plaćanje će biti moguće isključivo u eurima. Obveza dvojnog iskazivanja ostaje do 31.12.2023. godine. Nadamo se da će vam ove smjernice biti od koristi u slijedeća dva mjeseca. Tibor Jankač