info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću 3. dio - Arhiva 12.10.2010

Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću 3. dio

Provođenje likvidacije   Likvidacija mijenja ciljeve društva i zamjenjuje ih ciljevima likvidacijskog postupka. Primarni cilj društva u likvidaciji tako više nije obavljanje djelatnosti koje čine predmet njegova poslovanja s ciljem stjecanja dobiti, već društvo sada postoji kako bi svoje poslovanje privelo kraju, naplatilo potraživanja, unovčilo imovinu, podijelilo obveze i ostatak mase ako preostane podijelilo članovima društva. Svrha likvidacijskog postupka je kako zaštita vjerovnika, tako i zaštita članova društva.   1. Poziv vjerovnicima Nakon svoga imenovanja likvidatori su obvezni uputiti poziv vjerovnicima društva za prijavu njihova potraživanja. Taj poziva mora se tri puta objaviti u glasilu društva u razmaku najmanje 15, a najviše 30 dana – s naznakom da vjerovnici prijave svoja potraživanja u roku od 6 mjeseci od objave posljednjeg poziva. Obzirom da društvo s ograničenom odgovornošću najčešće nema svoje posebno glasilo, takvo glasilo će biti u pravilu Narodne novine. Poziv mora sadržavati: -      naznaku društva -      naznaku da je društvo u likvidaciji -      naznaku roka za prijavu potraživanja -      podatke o likvidatorima.   Likvidatori su nadalje, posebno dužni obavijestiti sve vjerovnike koji su društvu poznati.   2. Likvidacijska financijska izviješća i izviješće o stanju društva Odmah po svome stupanju na dužnost likvidatori su obvezni izraditi početna likvidacijska financijska izvješća - o čijem usvajanju odlučuju članovi društva (skupština) i izviješće o stanju društva. Ako postoji nadzorni odbor likvidatori su dužni podnijeti ta izvješća nadzornom odboru na razmatranje, prije podnošenja skupštini.   Ako su iz izvješća sve okolnosti jasno vidljive, sud može odlučiti da nije potrebna revizija godišnjih financijskih izvješća u interesu vjerovnika i članova društva.   Nakon podmirenja svih dugova društva, likvidatori izrađuju izviješće o provedenoj likvidaciji društva i prijedlog o podjeli imovine društva – ako:
  • odlukom o prestanku društva nije drugačije određeno i
  • društvo ima dovoljno imovine za podmirenje tražbina vjerovnika.

Ako likvidatori utvrde temeljem prijavljenih potraživanja da društvo nema dovoljno imovine za podmirenje vjerovnika s kamatama – postupak likvidacije obustavljaju i predlažu provođenje postupka stečaja.   3. Zaštita vjerovnika koji nije prijavio potraživanje Likvidatori su dužni u slučaju da koji vjerovnik ne prijavi svoje potraživanje: -      položiti dugovani iznos kod nadležnog suda (suda upisa društva u registar) -      pohraniti stvari u javno skladište na rok od 6 mjeseci.   Posebno treba istaknuti, ako se potraživanje vjerovnika niti u tome roku ne uspije namiriti bez krivnje društva i ako nije drugačije određeno odlukom o podjeli imovine – imovina (novac, to jest kupovnina postignuta javnom prodajom stvari umanjena za troškove čuvanja i prodaje) se predaje općini na čijem je području sjedište društva.   Dalje, vjerovnici čija potraživanja nisu društvu bila poznata, a nisu ih niti pravodobno prijavili – mogu tražiti namirenje samo iz imovine društva koja još nije podijeljena članovima društva.   4. Donošenje odluke o podjeli imovine Činjenica je da u likvidaciji prednost pred članovima društva imaju vjerovnici. Članovima društva će pripasti tek ona vrijednost imovine preostala nakon podmirenja obveza društva. Dalje, imovina društva može se podijeliti članovima društva tek po proteku godine dana od dana kada je treći puta bio objavljen poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine.   Likvidatori su obvezni na temelju odluke o podjeli u roku od 30 dana od donošenja odluke o podjeli, dio imovine podijeliti članovima društva na način određen društvenim ugovorom. Ako nije društvenim ugovorom određen način podjele, odrediti će se u odluci o podjeli.   Nakon podjele imovine članovima društva, likvidatori podnose: -      članovima društva zaključna financijska izviješća i izviješće o provedenoj likvidaciji -      sudu prijavu za upis brisanja društva iz sudskog registra.   Učinak prestanka društva   Društvo prestaje brisanjem iz sudskog registra. Poslovne knjige i dokumentacija predaju se na čuvanje nadležnom sudu. Pojavi li se naknadno potreba za provođenjem likvidacije, sud temeljem prijedloga osobe s pravnim interesom ponovno imenuje prijašnje ili nove likvidatore.   Nastavljanje društva   Moguće je da tijekom likvidacije, znači od nastanka razloga za prestanak društva do donošenja odluke o podjeli imovine članovima društva, dođe do takve promjene okolnosti da likvidacija više nije potrebna.  Također, tijekom likvidacije članovi društva mogu odlučiti odustati od namjere da društvo prestane postojati te da nastavljaju sa poslovanjem.   Skupština društva može donijeti odluku da se društvo nastavlja sve dok ne počne podjela imovine članovima društva skupštine, ako društvo prestaje postojati zbog: -      proteka vremena ili -      temeljem odluke skupštine.   Odluka o nastavljanju društva nema učinka dok se ne upiše u sudski registar. Znači, likvidatori su dužni sudu podnijeti prijavu za upis nastavljanja društva u registar i dokazati da podjela imovine članovima društva još nije započela.   Martina Jankač, dipl.iur.