info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Nabava osobnog vozila direktno iz EU

Činjenica da su rabljena osobna vozila u razvijenim zemljama Europske unije često znatno jeftinija od usporedivih vozila na domaćem tržištu omogućila je domaćim  vozačima da se dočepaju rasnih primjeraka po prihvatljivim cijenama. Tu se odmah upetljao domaći proračun i dijelom pomrsio račune Posebnim porezom na motorna vozila (trošarinom), koji nije zanemariv i koji pritom uvećava osnovicu za obračun PDV-a. Upućeni u cijene rabljenih vozila kažu da je ipak isplativo. Pa kad je isplativo, idemo vidjeti koje su opcije s poreznog aspekta. Obzirom na veći broj mogućih situacija, u ovom tekstu ćemo se baviti slučajem kada domaći poduzetnik, obveznik PDV-a, nabavlja rabljeno osobno vozilo. Ukratko o porezima U prometu motornim vozilima javlja se više vrsta poreza, a ovdje ih navodimo da ne bi došlo do zabune: 1)    PDV (25%) – plaća se prilikom nabave novih ili rabljenih motornih vozila (ovisi o slučaju), kada je prodavatelj u sustavu PDV-a; 2)    Porez na stjecanje rabljenih motornih vozila (5%) – plaća se prilikom nabave rabljenog vozila, kada prodavatelj nije u sustavu PDV-a (npr. kada kupujemo od građana) ili kada kupoprodaja vozila nije oporeziva PDV-om (npr. kada poduzetnik nije smio odbiti pretporez kod nabave novog osobnog vozila, prilikom prodaje istog ne zaračunava PDV, nego kupac plaća 5% poreza na stjecanje motornog vozila). 3)    Posebni porez na motorna vozila (dalje: trošarina) – plaća se na stjecanje rabljenih vozila, prema vrijednosti vozila i prema ispuštanju CO2, a plaća ga stjecatelj (onaj koji nabavlja vozilo iz EU, a to može biti trgovac ili konačni kupac). Dakle, porezi pod 1) i 2) se međusobno isključuju (ili PDV ili Porez na stjecanje…). Trošarina je namet koji opterećuje stjecanje rabljenih vozila. Ukratko o posebnom postupku Posebni postupak oporezivanja marže predstavlja mogućnost za trgovca rabljenim vozilima da PDV obračunava na maržu (na razliku između nabavne i prodajne vrijednosti), kada na fakturi prema kupcu ne iskazuje PDV, već navodi napomenu da se radi o posebnom postupku oporezivanja marže prema čl. 95., st.4., Zakona o PDV-u. Tada odbitak pretporeza za kupca ni u kojem slučaju nije moguć jer PDV nije iskazan na fakturi (dakle, čak i kad se radi o teretnom vozilu i sl.). Trgovac samostalno odlučuje da li će primjenjivati poseban postupak oporezivanja marže ili redovan postupak. Da podsjetimo, redovan postupak znači da PDV obračunava na punu vrijednost vozila i iskazuje ga na računu. Moguće situacije Radi preglednosti, u tabeli prikazujemo moguće situacije kada je kupac poduzetnik iz RH i nabavlja rabljeno vozilo iz EU:
Slučaj Prodavatelj iz EU Kupac u RH Porezne obveze Dokumenti za registraciju
 1. Porezni obveznik (npr. trgovac) Poduzetnik obveznik PDV-a (koji ima PDV identifikacijski broj) koji stječe za daljnju prodaju (i primjenjuje redovan postupak) PDV 25% prilikom stjecanja Nema registracije
 2. Porezni obveznik (npr. trgovac) Poduzetnik obveznik PDV-a (koji ima PDV identifikacijski broj) koji stječe vozilo za vlastite potrebe PDV 25% prilikom stjecanja i trošarina Rješenje o plaćenoj trošarini od Carinarnice i račun za nabavljeno vozilo na kojem stoji napomena o posebnom postupku
 3. Porezni obveznik (npr. trgovac) Poduzetnik (nema PDV identifikacijski broj) koji stječe vozilo za vlastite potrebe Trošarina. Napomena: Prodavatelj iz EU zaračunao inozemni PDV u cijeni. Rješenje o plaćenoj trošarini od Carinarnice i račun
 4. Prodavatelj koji nije porezni obveznik (građanin, ustanova, državno tijelo i sl.) Poduzetnik koji stječe vozilo za vlastite potrebe (PDV identifikacijski broj je nebitan) Porez na stjecanje m.v. 5% i trošarina Rješenje o plaćenoj trošarini od Carinarnice, potvrda PU o plaćenom porezu 5% i račun
Porezni obveznik (trgovac) primjenjuje posebni postupak Poduzetnik koji stječe vozilo za vlastite potrebe (PDV identifikacijski broj je nebitan) Trošarina. Napomena: u cijeni trgovca već je uračunan inozemni PDV na maržu (to je posebni postupak). Rješenje o plaćenoj trošarini od Carinarnice i račun za nabavljeno vozilo na kojem stoji napomena o posebnom postupku
  Porezna uprava objavila je Mišljenje Klasa: 410-01/13-01/3064, Ur.br. 513-07-21-01/13-2 u kojem možete naći detaljnija pojašnjenja. Primjeri
  1. Nabavlja se rabljeno vozilo direktno od trgovca iz Njemačke po cijeni 200.000 kn, dizelaš sa emisijom CO2 150 g/km. Njemački trgovac automobilima primjenjuje poseban postupak oporezivanja (to znači da je njemački PDV uključen u cijenu pa se ne obračunava PDV 25% niti porez na stjecanje 5% u RH; vidi u tablici pod 5.). Koliko vozilo košta hrvatskog kupca ako zanemarimo troškove prijevoza?
  2. Sve je kao u 1. Primjeru samo njemački trgovac primjenjuje redovan postupak oporezivanja (struktura cijene: osnovica za PDV 168.067 kn + njemački PDV 19% 31.933 kn, ukupno 200.000 kn; vidi u tablici pod 2.). Trgovac i kupac imaju PDV identifikacijski broj što znači da se primjenjuje prijenos porezne obveze.
  3. Nabavlja se isto vozilo, samo hrvatski kupac nema PDV identifikacijski broj (ili uopće nije obveznik PDV-a). Vidjeti u tablici pod 3. Njemački trgovac zaračunava svoj PDV, a to znači da se u RH ne plaća PDV niti porez na stjecanje 5%, već samo trošarina. Ista matematika vrijedi ako njemački trgovac primjenjuje posebni postupak (vidi pod 5.).
  4. Nabavlja se isto vozilo od prodavatelja iz Njemačke koji nije obveznik PDV-a (npr. građanin, vidi u tablici pod 4.). Prodajna cijena je 200.000 kn. Kupac plaća Porez na stjecanje 5%.
 
Primjer  1. 2. 3. 4.
Opis Iznos u kn Iznos u kn Iznos u kn Iznos u kn
Cijena kod njemačkog trgovca 200.000 200.000 200.000 200.000
Ukupan iznos računa trgovca 200.000 168.067 200.000 200.000
Trošarina na vrijednost (4% na 200.000 kn) 8.000 8.000 8.000 8.000
Trošarina na CO2 (16% za 150 g/km) 32.000 32.000 32.000 32.000
Ukupno trošarina 40.000 40.000 40.000 40.000
Osnovica za PDV ili za porez na stjecanje 0 208.067 0 240.000
Iznos PDV-a ili porez na stjecanje 0 52.017 0 12.000
Ukupni trošak nabave 240.000 260.084 240.000 252.000
  Iz primjera se može zaključiti da je najisplativije kupiti vozilo od trgovca iz EU, kada isti zaračunava svoj PDV (koji je već uključen u oglašenu cijenu). Ukoliko obveznik PDV-a, koji ima PDV identifikacijski broj, nabavlja novo osobno vozilo direktno iz inozemstva, tada je situacija kao u 2. primjeru. Primjeri 3. i 4. vrijede i za građane. Prije odluke o nabavi vozila svakako se savjetujte sa svojim računovođom.   Tibor Jankač