info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Naknade za ambalažu - Arhiva 26.06.2006

Naknade za ambalažu

Iako se o naknadama za ambalažu već naveliko pisalo i pričalo, sudeći po broju upita tema je i dalje interesantna, te ćemo se u ovom broju u osnovnim crtama dotaknuti osnovnih informacija koje je dobro znati. Što je naknada za ambalažu? To je naknada za zbrinjavanje ambalažnog otpada, donesena Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05 i 115/05) i Uredbom o izmjeni i dopuni Zakona o otpadu (NN 158/05), koju plaćaju proizvođači i uvoznici proizvoda od kojih potječu posebne kategorije otpada. Vrste i svote naknada Propisane su slijedeće vrste naknada:
  1. Naknada zbrinjavanja prema vrsti materijala – plaća se kvartalno Fondu za zaštitu okoliša, prema količini ambalaže stavljene na tržište, a visina naknade je utvrđena prema vrsti materijala (PET i AL limenke 410,00kn/tona, FE limenke 225,00kn/t, papir i karton 375,00kn/t, drvo, staklo i tekstil 150,00 kn/t, polimeri 750,00 kn/t, itd.).
  2. Naknada zbrinjavanja po jedinici proizvoda – plaća se po jedinici proizvoda, za sva pića i mliječne napitke u staklenoj, višeslojnoj kartonskoj, PET ili drugoj plastičnoj ambalaži, te u metalnoj ambalaži. Naknada iznosi 0,10 kn po jedinici prodajne ambalaže. Ova naknada se ne plaća za povratnu ambalažu.
  3. Poticajna naknada – plaća se po jedinici prodajne ambalaže stavljene na tržište prema vrsti i veličini ambalaže, za sve vrste pića, i to: sokova, mineralnih i drugih voda, piva, vina, žestokih pića, mliječnih napitaka i drugih. Plaća se na nepovratnu ambalažu (staklo, PET, AL i FE limenke). Ova naknada plaća se do ostvarenja Nacionalnog cilja udjela povratne ambalaže za određeni proizvod u pojedinoj godini utvrđenog č.26.st.5. Pravilnika. Izuzetak su proizvođači koji su do dana 31.10.2005. donijeli odluku o uvođenju povratne ambalaže sa svrhom postizanja Nacionalnog cilja, koji su tijekom 2006.g. dužni uplaćivati 10% od punog iznosa naknade, a u 2007.g. 20%. Dalje, proizvođači koji ostvaruju najmanje 50% od Nacionalnih ciljeva, plaćaju naknadu u visini 5% od punog iznosa naknade. Uvijet za ostvarenje navedenih povlastica je pribavljanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša.
  4. Povratna naknada – plaća se u iznosu od 0,50 kn po jedinici prodajne ambalaže za sva pića i napitke zapremine ambalaže veće od 0,20 l u staklenoj, PET, FE i limenoj ambalaži. Ova naknada se ne plaća na povratnu ambalažu. Naknadu plaća proizvođač/uvoznik te je zaračunava trgovcu na veliko, a ovaj trgovcu na malo. Na kraju teret naknade svakako snosi krajnji potrošač. Kada potrošač vrati ambalažu trgovcu na malo, ovaj mu isplaćuje 0,50 kn po boci. Novac koji je trgovac na malo isplatio krajnjim potrošačima za povrat ambalaže, trgovac na malo potražuje od Fonda za zaštitu okoliša. I tako nitko nije zakinut, a čuva se okoliš!
Povratna naknada i PDV Prema tumačenju Ministarstva financija od 10.01.2006.g., povratna naknada je u smislu Zakona o PDV-u prolazna stavka i ne utječe na obračun PDV-a. To konkretno znači da se povratna naknada treba na računu iskazati odvojeno i na nju se ne obračunava PDV. To vrijedi i za račun proizvođača, uvoznika ili posrednika u lancu, i za trgovca na malo. Dodatne napomene Ugostitelji se smatraju krajnjim potrošačima i ne obračunavaju povratnu naknadu svojim potrošačima. Mali proizvođači prema čl.5. Pravilnika ne moraju plaćati navedene naknade. Trgovci su dužni preuzimati ambalažu za piće i napitke uz povrat naknade, a prema uvjetima propisanim u Pravilniku. Povratna naknada mora biti sadržana u cijeni iskazanoj na proizvodu. I za kraj, dragi čitatelji, nadamo se da ste nakon ovog članka ekološki osvješteniji!