info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Novost: Obrazac PPO

Autorica: Nikolina Bunčić, Perfectus-Revizija d.o.o.

Svi obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji obavljaju ili su obavili isporuke dobara i usluga za koje se prenosi porezna obveza na primatelja prema čl. 75. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH) trebaju dostaviti novi obrazac „Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze“ (Obrazac PPO – 2013/2014) za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013., od 01. siječnja do 30. lipnja 2014., te od 01. srpnja do 31. prosinca 2014.

Obrasce za razdoblja od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. i od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. porezni obveznici su obvezni podnijeti do 31. listopada 2014., dok se obrasci za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. podnose do 28. veljače 2015.

Obrasci će se podnositi putem aplikacije ePorezna, a podnošenje će biti omogućeno od 15. listopada 2014.

Niže navodimo uputu Porezne uprave, dok u privitku se nalazi izgled obrazca PPO 2013/2014.

Porez na dodanu vrijednost - Prijave PDV-a
Broj klase:410-19/14-01/511
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-03
Zagreb, 19.09.2014
Uputa za popunjavanje obrasca Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO – 2013/2014
​1. Obveza popunjavanja i podnošenja Obrasca PPO – 2013/2014Pravna ili fizička osoba koja je upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i koja je obavljala isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u (Narodne novine broje 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze u razdoblju od 01. srpnja 2013. do 31. prosinca 2014. godine, na temelju članka 69. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u daljnjem tekstu: OPZ) dostavlja podatke strukturirane u obrascu Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO – 2013/2014). Razdoblja za koja se podnose Obrasci PPO – 2013/2014 su od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. i od 01. siječnja do 30. lipnja 2014., koji se podnose do 31. listopada 2014., te od 01. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014., koji se podnosi do 28. veljače 2015. godine. Obrazac PPO – 2013/2014 podnosi se u elektroničkom obliku. Porezni obveznici koji su od 01. siječnja 2014. godine brisani iz registra obveznika PDV-a moraju se javiti nadležnoj ispostavi prema svom sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu najkasnije do 20. listopada 2014. godine u vezi podnošenja obrasca PPO – 2013/2014, ukoliko im je istekao kvalificirani poslovni certifikat.

Obrazac PPO – 2013/2014 ne podnosi se u slučaju da pravna ili fizička osoba nije isporučivala dobra ili usluge iz članka 75. stavka 3. Zakona u razdobljima za koje se navedeni obrazac podnosi. Primjerice ukoliko porezni obveznik u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine nije obavljao isporuke iz članka 75. stavka 3. Zakona tada ne podnosi Obrazac PPO – 2013/2014 za navedeno razdoblje.

Ukoliko primjerice porezni obveznik u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine nije obavljao navedene isporuke u nekom mjesecu, tada polje obrasca predviđeno za upisivanje vrijednosti isporuka iz tog mjeseca ne ostavlja nepopunjeno već upisuje iznos s nulama.

Tromjesečni obveznici PDV-a podnose i popunjavaju Obrazac PPO – 2013/2014 na jednak način kao i mjesečni obveznici PDV-a.

2. Popunjavanje Obrasca PPO – 2013/2014 Obrazac Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze podnosi se za naprijed navedena razdoblja na Obrascu PPO – 2013/2014 u koji se unose podaci o obavljenim isporukama iz članka 75. stavka 3. Zakona. U polja Obrasca PPO – 2013/2014 upisuje se: (1) naziv nadležnog područnog ureda Porezne uprave (2) naziv nadležne ispostave Porezne uprave (3) osobni identifikacijski broj (OIB) pravne ili fizičke osobe podnositelja (4) naziv, odnosno ime i prezime poreznog obveznika (5) adresa poreznog obveznika (mjesto, ulica i broj) (6) osobni identifikacijski broj (OIB) poreznog zastupnika koji zastupa poreznog obveznika (7) razdoblje u kojem su iskazane isporuke na koje se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze (8) redni broj isporuke (9) osobni identifikacijski broj (OIB) primatelja isporuke na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze (10) vrijednosti isporuka u kunama i lipama na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze razvrstane prema primateljima (11), (12), (13), (14), (15), (16) ukupna vrijednost isporuka u kunama i lipama razvrstanih po mjesecima (17) ukupan zbroj vrijednosti svih isporuka iskazanih u poljima (11), (12), (13), (14), (15) i (16) Vrijednost isporuka u kunama i lipama iskazanih u polju (10) iskazuje se u jednom iznosu po pojedinom poreznom obvezniku.

Vrijednost isporuka u kunama i lipama iskazanih u polju (17) mora biti jednaka zbroju vrijednosti isporuka iskazanih u poljima (11), (12), (13), (14), (15), (16).

3. Ispravci podataka za protekla razdoblja

U slučaju ispravka podataka iz već podnijetih Obrazaca PPO – 2013/2014, podnosi se novi Obrazac PPO – 2013/2014.

Ukoliko porezni obveznik ima evidentiranu razliku između podataka iskazanih u polju I.1. PDV-K obrasca i zbroja mjesečnih iznosa koje iskazuje u Obrascu PPO - 2013/2014, tada iznos koji se odnosi na tu razliku pripisuje mjesecu u kojem je ta razlika nastala. Ako ne može razliku pripisati određenom mjesecu, tada ju iskazuje u zadnjem mjesecu kalendarske godine.

Ukoliko je poreznom obvezniku po završetku poreznog nadzora u razdoblju od 01. srpnja 2013. godine do 31. prosinca 2014. godine rješenjem utvrđena primjerice obveza obračunavanja PDV-a na obavljene isporuke na koje je obveznik primijenio prijenos porezne obveze iz članka 75. stavka 3. Zakona, tada taj iznos ne iskazuje u poljima od (10) do (17) već u polje „Napomena“ upisuje OIB-ove onih poduzetnika kojima je obavljao takve isporuke i njihovu vrijednost.

4. Prekršajne odredbe

Ako Obrazac PPO – 2013/2014 ne podnese ili ga ne podnese u propisanom roku porezni obveznik kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 5.000,00 do 300.000,00 kuna, a odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 3.000,00 do 30.000,00 kuna prema odredbama članka 208. stavka 1. točke 8. i stavka 4. istog članka OPZ-a.