info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Novosti u oporezivanju dohotka - Arhiva 28.06.2010

Novosti u oporezivanju dohotka

Kao što ste već mogli čitati i čuti u medijima, s 01.07.2010.g. nastupaju promjene u oporezivanju dohotka. Prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, oporezivanje će biti kako slijedi:  
  1. Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada (plaća)
U tablici navodimo stare i nove porezne stope i dio mjesečnog dohotka na koji se odnose.
Do 30.06.2010. (staro) Od 01.07.2010. (novo)
Neoporezivo   1.800,00 kn Neoporezivo   1.800,00 kn
15%       na daljnjih 3.600,00 kn 12%       na daljnjih 3.600,00 kn
25%       od 3.600,01 do 9.000,00 kn 25%       od 3.600,01 do 10.800,00 kn
35%       od 9.000,01 do 25.200,00 kn 40%       od 10.800,01 kn nadalje
45%       od 25.200,01 kn nadalje
  Posljedica navedenih promjena je da će npr. za dohodak (prije odbijanja poreza i prireza) do 10.800,00 kn (uključen i neoporezivi dio od 1.800 kn), neto plaća porasti najviše do 108,00 kn ili manje, ovisno o prirezu. To je efekt smanjenja porezne stope sa 15% na 12%. Npr. za dohodak prije poreza i prireza od točno 12.600,00 kn (uključen neoporezivi dio), plaća će porasti za 288,00 kn ili manje, ovisno o prirezu. Npr. za dohodak od 27.000,00 kn, plaća će pasti za cca. 430 kn. Za one koji ostvaruju dohotke (prije odbijanja poreza i prireza) preko 36.000 kn, plaće će porasti. Da zaključimo, s promjenama koje nastupaju, radni narod koji krpa kraj s krajem dobiti će eventualno jednog Mažuranića (100 kn). Većina će financirati državu više nego do sada. Oni s izuzetno visokim plaćama će definitivno profitirati. U prethodnim primjerima smo pokušali dati projekciju o kojim se iznosima radi.  
  1. Dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren od najamnine i zakupnine
  Dohodak od najma i zakupa, po novom se oporezuje stopom od 12%, umjesto dosadašnjih 15%. Ovo je očito priprema za obračun države sa najmodavcima koji ne prijavljuju dohodak od najamnina. U svakom slučaju radi se o najmanje oporezovanoj vrsti dohotka.  
  1. Ostale promjene
Dohodak od kapitala – umjesto dosadašnjih stopa od 35% i 15%, uvode se stope 40%   i 25%. 40% se primjenjuje na dohodak od izuzimanja imovine i dohodak od kamata. 25% se primjenjuje na dohodak od dodjele i/ili opcijske kupnje vlastitih dionica. Dohodak od osiguranja – umjesto dosadašnjih 15%, uvodi se stopa od 12%. Sa 01.07.2010.g. ukidaju se porezne olakšice. Tako će se u godišnjoj Prijavi poreza na dohodak za 2010. godinu moći iskoristiti samo 6.000,00 kuna olakšica iz prvog polugodišta. Dobit i dividende od 01.07.2010. godine smiju se isplaćivati isključivo na žiro-račun vlasnika udjela. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje je za zaposlenika uplatio poslodavac do visine od 500 kuna mjesečno / 6.000 kuna godišnje su neporezivi dohodak / primitak na koji se ne plaća porez na dohodak. Tibor Jankač, dipl.oec.