info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Obavještavanje Porezne uprave - Arhiva 31.07.2012.

Obavještavanje Porezne uprave

Puni naslov teme glasio bi Obavještavanje Porezne uprave o činjenicama bitnim za oporezivanje. O čemu se radi? Ako ste pokretali posao unazad par godina, onda se vjerojatno sjećate da ste nakon registracije društva ili obrta trebali odnijeti nekakve dokumente na Poreznu upravu. Ili je to knjigovođa napravio za vas. Radi se o zakonskoj obvezi propisanoj Općim poreznim zakonom (dalje: OPZ, NN 147/08-78/12) i Pravilnikom o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-ravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima stjecanja imovine (NN 59/09). Ako vam je dosadno, pokušajte naučiti naziv ovog propisa napamet. Srećom, naziv propisa i nije tako bitan. Bitno je znati ono što slijedi: Navedeni pravilnik propisuje da:
 1. su fizičke osobe, građani koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u RH, dužni popuniti i dostaviti Izjavu o izvorima stjecanja imovine, kada i ako ih Porezna uprava pozove da to učine;
 2. su pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (trgovačka društva, obrti i dr.) obvezni Poreznoj upravi dostaviti obrazac „Prijava činjenica bitnih za oporezivanje“ u roku od 30 dana od nastanka događaja koje navodimo u nastavku.

  U kojim slučajevima se podnosi obrazac? Obrazac se podnosi Poreznoj upravi u slijedećim slučajevima:

 1. po osnutku i prilikom prestanka postojanja trgovačkog društva, obrta i dr.;

 • prilikom početka i prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti;

 • nakon promjene adrese sjedišta, poslovne jedinice, prebivališta ili uobičajenog boravišta;

 • kod promjene odnosa u vlasničkoj strukturi - kod trgovačkog društva nad kojim je druga osoba stekla više od 50% udjela ili vlasničkih prava;

 • kod stjecanja više od 50% udjela ili većinskih članskih prava u drugom društvu (domaćem ili inozemnom);

 •   Koja dokumentacija se pritom dostavlja uz obrazac? Prilikom prve prijave na Poreznu upravu, po provedenom osnivanju, uz navedeni obrazac dostavljaju se preslike slijedećih dokumenata (original na uvid):

  1. rješenje trgovačkog suda o upisu u sudski registar;

 • obavijest o razvrstavanju prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku;

 • ugovor s poslovnom bankom o otvaranju transakcijskog računa;

 • potpisni kartoni kod banke;

 • ugovor o zakupu poslovnog prostora ili dokaz o vlasništvu društva/osobe nad poslovnim prostorom;

 • ugovor s knjigovodstvenim servisom ili izjava da će se računovodstvo voditi u okviru poduzetnika tj. samostalno. Tada treba postojati i ugovor o radu sa knjigovođom;

 • punomoć za zastupanje od strane treće osobe pred poreznim tijelima (ako ima).

 • Kod daljnjih promjena treba podnositi navedeni obrazac uz presliku dokumenata koji svjedoče o nastaloj promjeni. Npr. ako dođe do promjene sjedišta, treba dostaviti rješenje trgovačkog suda o promjeni adrese sjedišta, te ugovor o zakupu ili vlasnički list i ugovor o kupnji prostora. Kod promjena u vlasničkoj strukturi ili kod ulaganja u drugo društvo, pri čemu se stječe više od 50% udjela, podnosi se Obrazac popunjen slijedećim podacima: a) vrsta udjela (npr. redovna dionica), b) veličina udjela (broj stečenih dionica, postotak) i nominalna vrijednost udjela, c) način stjecanja udjela (npr. kupoprodaja udjela); d) datum prijenosa udjela; e) datum upisa u nadležni registar. Ukoliko pravna osoba stječe udjele u drugoj pravnoj osobi, tada obje moraju obavijestiti porezno tijelo. OPZ povezanim osobama smatra pravno samostalna društva kod kojih jedno društvo ima više od 50% udjela ili većinskih članskih prava u drugom društvu. Ovaj članak predstavlja stanoviti podsjetnik direktorima društava i vlasnicima obrta jer knjigovođe nemaju kristalnu kuglu i ne registriraju sve promjene kod svojih klijenata. A sada uživajte u ljetu!   Tibor Jankač