info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Obračun PDV-a na usluge - Arhiva 28.03.2011.

Obračun PDV-a na usluge

O temi oporezivanja usluga PDV-om već smo pisali no, sudeći prema količini pitanja, dali smo tek podlogu za postavljanje pitanja. Treba napomenuti da se ovdje radi o problematici oporezivanja uvoznih i izvoznih usluga (neslužbeno: inozemne usluge). Kod usluga koje domaći poduzetnik obavi za domaćeg poduzetnika vrijede opće odredbe Zakona o PDV-u koje u ovom članku nećemo posebno razmatrati. Ukratko, pružatelj usluge (ako je obveznik PDV-a) obračunava PDV na vrijednost obavljenih usluga, a primatelj usluge „odbija“ PDV na fakturi kao pretporez (ako je obveznik PDV-a) i time priča završava. Naravno, ukoliko primatelj usluge nije u sustavu PDV-a, morati će platiti PDV obračunan na fakturi ali nema pravo odbiti pretporez u poreznoj prijavi. Samo obveznici PDV-a imaju pravo odbijati si pretporez na primljene robe i usluge. Kod razmjene usluga sa inozemnim poslovnim partnerima (izvoz ili uvoz usluge) postavlja se pitanje tko treba i da li treba uopće obračunati PDV, te ukoliko je domaći poduzetnik uvoznik-primatelj usluge, da li ima pravo odbiti PDV kao pretporez. Još jednom napominjemo da poduzetnik koji nije u sustavu PDV-a nema pravo na odbitak pretporeza, bez obzira radi li se o uvozu ili domaćoj isporuci. Mjesto oporezivanja usluge U sustavu PDV-a usluge su oporezive prema mjestu obavljanja usluge. Kako utvrditi mjesto obavljanja usluge? Mjesto obavljanja usluge utvrđuje se, ne prema mjestu stvarnog obavljanja usluge, već prema vrsti usluge. Drugim riječima, Zakon o PDV-u navodi opći princip oporezivanja (za većinu usluga) i izuzeća od njega. 1. Opći princip oporezivanja inozemnih usluga PDV-om Prema čl.5. spomenutog zakona mjestom obavljanja usluge smatra se sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Kod poduzetnika-fizičkih osoba, mjestom obavljanja usluge smatra se prebivalište ili stalno boravište poduzetnika. Konkretno, ukoliko domaći poduzetnik izvrši uslugu inozemnom poduzetniku, prema općem principu trebati će obračunati PDV na fakturi. Inozemni poduzetnik neće u tom slučaju imati pravo odbiti taj PDV kao pretporez, što je za njega nepovoljno jer poskupljuje cijenu usluge. Navedeno vrijedi ukoliko se ne radi o izuzetku, tj. o usluzi koja se oporezuje prema sjedištu primatelja usluge ili nekom drugom mjestu. Ovo vrijedi i u obrnutoj situaciji, kada je primatelj inozemne usluge domaći poduzetnik. Ukoliko domaći poduzetnik primi uslugu iz inozemstva, a radi se o usluzi oporezivoj u inozemstvu (opći princip), neće imati pravo odbiti PDV iskazan na fakturi dobavljača. Možda će imati sreće da u zemlji dobavljača nema PDV-a na izvoz konkretne usluge. U tom slučaju neće trebati platiti PDV. Treba naglasiti da u slučaju uvoza usluge, ukoliko se usluga prema našem Zakonu oporezuje u inozemstvu (bez obzira da li stranac obračunava PDV ili ne), nema obveze obračunavanja PDV-a u Hrvatskoj, kao što je slučaj kod uvoza robe ili usluge koja se oporezuje prema sjedištu primatelja usluge (izuzeće od općeg principa). 2. Izuzetci od općeg principa a) Usluge u vezi s nekretninama Kada se radi o uslugama u vezi s nekretninama, uključujući i najam ili zakup, usluga se oporezuje prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. Primjer: domaći poduzetnik ima predstavništvo u inozemstvu gdje plaća zakupninu za poslovni prostor. Iz navedenog proizlazi da će poduzetnik platiti PDV u zemlji u kojoj se nalazi taj poslovni prostor, prema poreznim propisima te zemlje. b) Prijevozne usluge Prijevozne usluge oporezuju se prema dionici puta gdje se obavlja prijevoz. Ako se usluga prijevoza ne obavlja samo u tuzemstvu, tada će se obračunati samo na dio usluge koji otpada na tuzemstvo. c) Posredničke usluge Usluge posredovanja oporezuju se prema mjestu isporuke dobra ili usluge za koju je obavljeno posredovanje. d) Umjetničke, znanstvene, nastavne, sportske, zabavne i slične usluge Ove usluge i usluge vezane uz organizaciju istih oporezuju se prema mjestu gdje su stvarno obavljene. e) Pomoćne usluge u prijevozu Usluge utovara, istovara, skladištenja i druge usluge u vezi s tim ili s uslugama prijevoza oporezuju se također prema mjestu gdje su stvarno obavljene. Uz navedene izuzetke, gdje se usluga oporezuje PDV-om prema mjestu gdje je obavljena, postoje izuzeci kada se usluga oporezuje prema sjedištu primatelja usluge, poslovne jedinice ili prema prebivalištu. Ovdje spadaju slijedeće usluge:
 1. Prijenos, ustupanje i korištenje autorskih prava, patenata, licenci, zaštitnih znaka i sličnih prava te odricanje od tih prava,
 2. Promidžbene usluge, uključujući i usluge posredovanja u tim uslugama,

 3. Usluge inženjera, odvjetnika, revizora, računovođa, tumača, prevoditelja i druge slične usluge savjetovanja,

 4. Usluge elektronske obrade podataka,

 5. Ustupanje informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu,

 6. Usluge banaka, osiguranja i reosiguranja,

 7. Ustupanje osoblja,

 8. Iznajmljivanje pokretnih dobara, osim prijevoznih sredstava,

 9. Odustajanje od obavljanja poslovne djelatnosti i

 10. Omogućavanje pristupa do sustava za distribuciju prirodnog plina ili električne energije i prijevoza ili prijenosa putem tih sustava te obavljanje drugih usluga koje su s time izravno povezane,

 11. telekomunikacijske usluge,

 12. usluge radijskog i televizijskog emitiranja,

 13. elektronički obavljene usluge

i sve usluge posredovanja u svezi s prethodno navedenim uslugama.   Tibor Jankač