info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Obračun PDV-a na usluge građenja, rekonstrukcija i održavanja

Koje usluge se smatraju građevinskim uslugama u smislu oporezivanja PDV-om?

Objavljeno: 24.09.2017. Problematika obračuna PDV-a na građevinske usluge vrlo je česta u poslovnoj svakodnevici i interesantna je, kako izvođačima tih radova, tako i primateljima tih usluga. Svaki poduzetnik se susreće sa radovima tekućeg održavanja objekta u kojem obavlja poslovanje ili se odvaži na investiciju u vidu gradnje ili uređenja poslovnog prostora. Građevinske usluge i uvođenje tuzemnog prijenosa porezne obveze 2013-te godine unijeli su toliko upitnika, zabluda i pogrešnih primjena u praksi, da bi ta tema sigurno zauzela jednu od vodećih pozicija na Top 10 listi poreznih zabluda, kada bi takva postojala. Djelomično je tome tako jer građevinske usluge uređuje prije svega Zakon o građenju i građevinska struka, a ne porezna struka, pa je potrebna suradnja te dvije struke i iskustvo u poreznoj praksi kako bi stvari sjele kako treba. Ukratko o prijenosu porezne obveze U tekstu nećemo obrazlagati problematiku prijenosa porezne obveze, nego ćemo dati samo kratku naznaku o čemu se radi. Naime, Zakon o PDV-u (NN 73/13-115/16) u čl. 75., st. 3.a, propisuje da se na građevinske isporuke, koje jedan obveznik PDV-a isporuči drugom obvezniku PDV-a, PDV obračunava po principu tvz. prijenosa porezne obveze. Drugim riječima, PDV se ne zaračunava na fakturama za građevinske usluge u B2B odnosu ali se takva faktura evidentira u obračunu PDV-a, kako kod oba poduzetnika, tako i u Poreznoj upravi. Na građevinske usluge primjenjuju se odredbe Zakona o PDV-u. Zato se prijenos porezne obveze ne može poistovjetiti sa oslobođenjem od PDV-a. Koje se usluge smatraju građevinskim uslugama? Pravilnik o PDV-u (NN 79/13-41/17) u čl. 152. navodi što se u smislu Zakona o PDV-u smatra građevinskom uslugom: a) radovi u okviru građenja (izgradnja, održavanje, rekonstrukcija i uklanjanje građevinskog objekta ili njegovih dijelova) iz Dodatka II. Pravilnika; b) prateći radovi nužni za izvođenje radova iz točke a) koji su zajedno s njima ugovoreni i izvedeni; c) radovi hortikulturnog uređenja i radovi uređenja okoliša ako se izvode u okviru izgradnje i rekonstrukcije pojedinoga građevinskog objekta; d) usluge koje se obavljaju u okviru arhitektonske, građevinske, geodetske, strojarske i elektrotehničke djelatnosti ako je obavljanje tih usluga potrebno za obavljanje radova iz točke a) e) usluge stručnog nadzora građenja sukladno propisima kojima se uređuju arhitektonski i inženjerski poslovi i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji f) ustupanje osoblja, ako ono obavlja građevinske usluge g) iznajmljivanje strojeva i opreme za građenje, s rukovateljem h) usluge čišćenja koje se obavljaju u okviru građenja i) ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta j) usluge koordinatora zaštite na radu u vezi s izvođenjem radova iz t. a) k) geomehanički, geotehnički, geofizički i slični istražni radovi ako je obavljanje tih usluga potrebno za obavljanje radova iz točke a)   U Dodatku II Pravilnika navodi se katalog radova u okviru građenja (detaljna razrada točke a):
 1. izvođenje građevinskih konstrukcija (armirano betonske, metalne, drvene i zidane konstrukcije, njihova sanacija i ojačanje te antikorozijska zaštita s pripremom podloge)
 2. izvođenje hidroizolacijskih i drugih zaštitnih sustava (izrada hidroizolacija, zaštite tla folijama i sl.)
 3. izvođenje kolnika, aerodromske piste (izrada nosive podloge, asfaltni i betonski slojevi, sanacija nakon iskopa za polaganje vodova, održavanje i sl.)
 4. izvođenje željezničkih i tramvajskih kolnika (radovi na donjem i gornjem ustroju, popravci i održavanje gornjeg i donjeg pružnog ustroja i sl.)
 5. opremanja cesta i drugih prometnica te njihovih dijelova (zaštitna odbojna ograda, vjetrobrani, zaštita od buke, vertikalna signalizacija, horizontalna signalizacija, svjetlosna signalizacija, ventilacija, protupožarni i drugi sustavi i sl.)
 6. izvođenje radova na podzemnim građevinama (bušenje sa strojevima za bušenje, bušenje s eksplozivom, ugradnja zaštite, rad s pneumatskim strojevima i sl.)
 7. izvođenje hidroradova (vađenje šljunka i pijeska– regulacijski radovi, hidraulička ispuna i melioracija, zaštita od erozije, osiguranje obala, te odgovarajući radovi na izvođenju brana, nasipa, obala, luka i ustava i sl.)
 8. izvođenje podvodnih radova
 9. izvođenje radova na distribucijskim sustavima i cjevovodima (radovi na izradi cijevnih vodova: plinovoda, vodovoda, naftovoda, produktovoda, vodozahvata za vodoopskrbu, sustava za odvodnju i kanalizaciju i sl.)
 10. izvođenje zemljanih radova (iskop, premještanje zemlje, nasipavanje, zasipavanje, zemljani radovi na stijenama kod kojih se koristi eksploziv, rad s pneumatskim strojevima i sl.)
 11. izvođenje geotehničkih radova (izvođenje temeljenja na pilotima, izvođenje potpornih zidova, izvođenje ankera, stabilizacija tla, odvodnja, podupiranje temelja, dijafragme, injektiranje, čelične zavjese, mikropilotiranje, ugradnja mlaznog betona, zaštitne mreže i barijere, bušenje bunara i sl.)
 12. izvođenje elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova (izvođenje instalacija i vodova, ugradnja opreme i postrojenja uključujući prateće sustave, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove elektrotehničke opreme i komunikacijske opreme, ako se izvode prilikom popravka, izgradnje ili rekonstrukcije)
 13. izvođenje strojarskih instalacija i konstrukcija (izvođenje instalacija, ugradnja opreme i postrojenja uključujući prateće sustave, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove, strojarske konstrukcije i strojarske opreme ako se izvode prilikom popravka, izgradnje ili rekonstrukcije građevine)
 14. izvođenje privremenih građevinskih radova koji zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu (montažni radovi – montaža tračnica za dizalice i postava, postavljanje skela, dizala na gradilištu, platforme i podesti i sl.)
 15. manje složeni zemljani radovi (iskopi do dubine od 1 m od razine okolnog tla, iskopi do 30 m³ i sl.)
 16. izvedba sportskih terena i parkirališta
 17. manje složeni podvodni radovi (ronilačka pripomoć kod sanacije obala u podvodnom dijelu, podvodne ugradnje betona, tesarskih i armiračkih radova, kod postavljanja podvodnih instalacija, podvodni ručni iskop refulerima, podvodno rezanje i varenje i sl.)
 18. zidarski radovi (zidanje zidova, žbukanje, fasade, fasadni toplinski sustavi, sanacija betona, priprema podloge za završne obloge, suhi estrih, industrijski podovi, podne cementne glazure i sl.)
 19. izolaterski radovi
 20. tesarski radovi
 21. ugradnja stolarije i bravarije
 22. krovopokrivački radovi
 23. vodoinstalaterski radovi i slični radovi (sanitarni uređaji, instalacije vodovoda i kanalizacije, mokri dio instalacije protupožarne zaštite, uređaji za uklanjanje otpada, razvodi za navodnjavanje i sl.)
 24. radovi ugradnje instalacija grijanja i hlađenja (instalacije grijanja i hlađenja, ventilacije i klima uređaja i sl.)
 25. Radovi ugradnje liftova i eskalatora (ugradnja liftova, eskalatori, kosih i vertikalnih podiznih platformi, industrijskih pretovarnih platformi, hidrauličnih rampi i slično),
 1. Plinoinstalaterski radovi,
 2. Radovi ugradnje instalacija bazenske tehnike,
 3. Manje složeni elektroinstalaterski i komunikacijski radovi (elektroinstalacije i instalacije komunikacija),
 1. Staklarski radovi,
 2. Limarski radovi,
 3. Stolarski radovi,
 4. Parketarski i slični radovi,
 5. Podopolagački radovi i radovi oblaganja (kamenarski, kamenorezački, keramičarski),
 6. Radovi završne obrade podova (teracerski, kulir, dekorativni beton i slično),
 7. Soboslikarski i ličilački radovi (priprema podloge, ličenje, bojanje, postavljanje tapeta),
 8. Gipsarski radovi, štukatura i slično,
 9. Radovi strojnog bušenja i rezanja uključujući horizontalno bušenje ispod prometnica,
 10. Izvođenje okana (šahtova) na distribucijskim sustavima, cjevovodima, prometnicama i slično,
 11. Izvođenje rekreacijskih terena i pješačkih površina (staza, nogostupa i slično).
  Građevinskim uslugama osobito se ne smatraju sljedeće usluge (ne primjenjuje se prijenos porezne obveze): a) ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu provjere ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, b) proizvodnja građevinskih proizvoda i dokazivanje uporabljivosti građevinskih proizvoda, c) periodični ili neperiodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme, d) čišćenje ulica, cesta, autocesta i drugih prometnih površina, zatim uređenje parkova, igrališta i sportskih terena te radovi na prometnicama u zimskom razdoblju i slično, e) čišćenje građevine i slični poslovi koji se ne obavljaju u okviru građenja, primjerice usluge redovitog čišćenja prostorija, pranja prozora, čišćenja odvoda, ventilacijskih i klimatizacijskih sustava, čišćenje u vezi sa sanitarnim prostorima i kanalizacijom i slično, f) hortikulturno uređenje i uređenje okoliša, osim ako nije u vezi s građenjem ili rekonstrukcijom, g) održavanje zelenih površina, pomorskog dobra, čistoće javnih površina, dimnjačarske usluge i slično, h) izrada prostornih planova, izdavanje projektne dokumentacije za legalizaciju objekta koja nije u okviru gradnje i slično, i) energetski pregled građevine, izdavanje energetskih certifikata i slično, j) usluge vještačenja, k) prijevoz građevinskog materijala, građevinskih djelatnika i opreme nužne za izvođenje građevinskih radova (skela, kranova, alata i slično).   Dodatna pojašnjenja uz pojedine usluge 4.1. Usluge projektiranja i nadzora (navedeno pod točkama 2.d) i 2.e)) Prema podacima iz Upute te mišljenjima Ministarstva financija (MF Klasa: 410-19/13-01/719 od 19.3.2014., MF Klasa: 410-19/14-01/98 od 2. srpnja 2014. i MF Klasa: 410-01/14-01/747 od 12. siječnja 2015.), prijenos porezne obveze primjenjuje se na sljedeće usluge: arhitektonsko projektiranje, stručni nadzor gradnje, projektantski nadzor, vođenje projektiranja, poslovi glavnog projektanta, kontrola projekata, vođenje građenja, upravljanje projektom gradnje, izradu idejnog rješenja za nove građevinske objekte i za rekonstrukciju starih te, izradu idejnih rješenja koja su uključena u daljnju razradu projektne dokumentacije, geodeta koje su nužne za obavljanje djelatnosti izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta (npr. izrada geodetskog projekta i njegovih sastavnih dijelova i usluge inženjerske geodezije), organiziranje i vođenje projekta izgradnje građevinskog objekta, usklađivanje rada i nazor nad izradom dokumentacije vezane uz građenje objekta, upravljanje građevnom ugovornom dokumentacijom na projektu izgradnje objekta, praćenje usklađenosti na projektu izgradnje objekta, upravljanje troškovima i financijske kontrole na projektu izgradnje objekta, tehničko savjetovanje vezano uz građenje objekta. Prijenos porezne obveze prema Uputi i navedenim mišljenjima ne primjenjuje se na sljedeće usluge: izrade idejnog rješenja koje investitoru služe samo za analizu mogućnosti gradnje i koje se ne koriste u daljnjem razvoju projekta, izrade studija razvoja, izrade analize opravdanosti izgradnje i slične analitičke poslove, savjetovanje investitora u vezi prijavljivanja na natječaje vezane uz gradnju, sudjelovanja pri raspisu natječaja i ugovaranju radova, prostornog uređenja (npr. izrada prostornih planova, valorizacija prostorne dokumentacija te izrada znanstvene dokumentacije i stručnih podloga). Na poslove izdavanja projektne dokumentacije za legalizaciju objekta koja nije u okviru gradnje te usluge energetskog pregleda građevine radi izdavanja energetskih certifikata, ne primjenjuje prijenos porezne obveze u skladu s čl. 152. st. 2. t. h) i i) Pravilnika. 4.2. Elektroinstalacijski i komunikacijski radovi Ministarstvo financija u Uputi posebno ističe da se: građevinskim radovima ne smatra periodični ili ne-periodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme. Prilikom održavanja (popravaka, demontaže, montaže i slično) instalacija, odnosno cijevi primjenjuje se prijenos porezne obveze, dok se prilikom zamjene ili popravaka već ugrađene sanitarne opreme (umivaonici, slavine, WC školjke, pisoari, kade), te zamjene pojedinih dijelova spomenute opreme prijenos porezne obveze ne primjenjuje. Prilikom sanacije cijevi zbog primjerice njenog puknuća, primjenjuje se prijenos porezne obveze, kao i na sve popratne građevinske radove (zidarski, keramičarski, zemljani i slično). Razna ispitivanja, koja se obavljaju naknadno, te usluge poput odčepljivanja odvoda i slično ne smatraju se građevinskim radovima, te se na njih ne primjenjuje prijenos porezne obveze. Npr. Ugradnja tzv. sprinkler sustava, zajedno s projektiranjem smatra se građevinskom uslugom, te se na takve radove primjenjuje prijenos porezne obveze neovisno izvode li se takve usluge prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja građevinskog objekta. Naknadna zamjena ili popravak pojedinog dijela tog sustava (primjerice prskalica, ventila i slično) ne smatra se građevinskom uslugom, te se ne primjenjuje prijenos porezne obveze. 4.3. Plinoinstalaterski radovi U Uputi se navodi: Prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta prijenos porezne obveze se primjenjuje na sve plinoinstalaterske radove, pa i na projektiranje plinskih instalacija, ugradnju uređaja i opreme, te provjeru ispravnosti, nepropusnosti, čvrstoće i slično. Prilikom obavljanja usluga na već ugrađenom plinskom sustavu kao što su servis, popravci i zamjena uređaja i opreme (plinsko trošilo, bojler, radijator, ili neki njihov dio), te na razna ispitivanja prijenos porezne obveze se ne primjenjuje. Međutim, na radove koji se izvode na samim plinskim cijevima te na popratne radove (primjerice zidarske, ukoliko su cijevi postavljene podžbukno) primjenjuje se prijenos porezne obveze. Prilikom obavljanja radova kao što je primjerice djelomična sanacija nemjerenog dijela plinske instalacije, koja uključuje zamjenu zapornog ventila ispred plinomjera ili bilo kojeg drugog sastavnogdijela cijevne instalacije (primjerice ogranci, ventili, navoji, dijelovi za spajanje, tzv. fitinzi i slično), porezni obveznik primjenjuje prijenos porezne obveze. Isto tako, kada obavlja kompletnu sanaciju nemjerenog dijela plinske instalacije, koja podrazumijeva ugradnju novog plinskog cjevovoda, također primjenjuje prijenos porezne obveze.   4.4. Ugradnja opreme Ako se uređaji i oprema ugrađuju na već postojećem objektu koji se ne rekonstruira, prijenos porezne obveze se ne primjenjuje. U tom se slučaju ne primjenjuje prijenos porezne obveze ni na radove koji su nužni za ugradnju uređaja ili opreme kao što su zidarski, gipsarski, parketarski i slični radovi. Ministarstvo financija navodi u Uputi, u vezi ugradnje klima uređaja, napominjemo da se prilikom ugradnje klima uređaja u postojeći objekt koji se ne rekonstruira ne primjenjuje prijenos porezne obveze. Navedeno se odnosi na tzv. split sustave (mono i multi split sustavi). Prilikom ugradnje velikih klima sustava, klima sustava za industrijska postrojenja, skladišta, trgovačke centre, zatim sustava koji sadrže rashladne agregate (tzv. chillere), te rashladne komore i slično, prijenos porezne obveze se primjenjuje, kao i na njihovo projektiranje, stručni nadzor ugradnje i sve ostale građevinske usluge nužne za njihovu ugradnju. Na usluge održavanja, servisa, zamjene pojedinih jedinica unutar klima sustava, njihovih dijelova i slično ne primjenjuje se prijenos porezne obveze (neovisno o kojem sustavu se radi). Međutim, ako je u okviru održavanja klimatizacijskih sustava potrebno primjerice zamijeniti pojedine instalacije klima sustava (vodove, kablove), čije izvođenje zahtijeva izvođenje primjerice pojedinih zidarskih radova, prijenos porezne obveze se primjenjuje i na te radove i na samu zamjenu instalacija.’’ Za kraj Umjesto zaključka navodimo tablicu sa pojednostavljenim pregledom situacija u kojima se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze (preuzeto iz Upute):
 OPIS RADOVA IZGRADNJA REKONSTRUKCIJA ODRŽAVANJE
- ugradnja uređaja i opreme

DA

DA

NE

- servis uređaja i opreme

DA

DA

NE

- popravak, zamjena i sl. instalacija (vodova, kablova, cijevi)

DA

DA

DA

- ispitivanje instalacija, uređaja i opreme

DA

DA

NE

- zamjena dijelova uređaja i opreme

DA

DA

NE

- popratni radovi nužni za ugradnju uređaja i opreme (npr. instalaterski, zidarski, projektantski poslovi i sl.)

DA

DA

NE

    Tibor Jankač