info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Obračun PDV-a na usluge prema sjedištu primatelja usluge - Arhiva 26.04.2011.

Obračun PDV-a na usluge prema sjedištu primatelja usluge

Tema ovog članka nastavak je kratke serije članaka koji objašnjavaju osnove oporezivanja usluga sa inozemstvom („inozemne usluge“). Pod inozemnim uslugama smatramo da je jedna od strana (primatelj ili davatelj usluge) inozemna pravna ili fizička osoba. Kada se kaže da je mjesto oporezivanja Hrvatska, misli se da PDV treba obračunati u tuzemstvu. Kada je mjesto oporezivanja u inozemstvu, znači da se PDV na uslugu obračunava u inozemstvu, prema tamošnjim propisima. Prema općem načelu oporezivanja usluga, iste se oporezuju prema mjestu sjedišta davatelja usluge. No, postoje izuzeci od pravila. U ovom članku pišemo o uslugama koje se oporezuju prema mjestu primatelja usluge. To konkretno znači da, ukoliko je domaći poduzetnik izvršio jednu od usluga koje ćemo navesti stranoj osobi, na fakturi neće biti obračunan PDV. Suprotno, ukoliko je strana osoba izvršila jednu od usluga domaćoj osobi, na fakturi neće biti iskazan strani PDV, već će si domaća osoba sama obračunati PDV. O kojim se uslugama radi? Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, čl.5. st.6. i Pravilniku o PDV-u čl.33., to su usluge:
 1. Prijenos, ustupanje i korištenje autorskih prava, patenata, licenci, zaštitnih znaka i sličnih prava te odricanje od tih prava.
Najčešći slučaj u praksi je kupnja licence za korištenje softvera iz inozemstva. Pritom je nebitno da li je ugovorom utvrđeno da se radi o pravu korištenja (licenci) ili da se radi o kupoprodaji softvera. Ovdje postoje dvije moguće opcije: a) da je vrijednost softvera uključena u carinsku osnovicu, što je u skladu sa carinskim propisima, kada je usluga/naknada za softver oslobođena plaćanja PDV-a (čl.12.t.20. Zakona) i b) da vrijednost softvera nije uključena u carinsku osnovicu, kada domaći kupac sam treba obračunati i uplatiti PDV u Proračun RH,
 1. Promidžbene usluge, uključujući i usluge posredovanja u tim uslugama,
 2. Usluge inženjera, odvjetnika, revizora, računovođa, tumača, prevoditelja i druge slične usluge savjetovanja.

Tako će se npr. na fakturu primljenu od stranog odvjetnika trebati obračunati i platiti PDV u Hrvatskoj.

 1. Usluge elektronske obrade podataka,

 • Ustupanje informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu,

 • Usluge banaka, osiguranja i reosiguranja.

 • Naknadu za kreditne usluge predstavlja kamata, te je promatramo kao uslugu. U slučajevima kada strana banka ili strana tvrtka daje kredit domaćem poduzetniku, na kamatu se ne obračunava PDV (opće načelo). Isto vrijedi kada je primatelj ino-kredita domaća banka. Ostale usluge stranih banaka prema domaćim poduzetnicima i bankama također se ne oporezuju PDV-om. Kod usluga posredovanja u vezi sa kreditnim poslovima, postoji nekoliko situacija: a) strana tvrtka posreduje kod inozemne banke za davanje kredita domaćoj osobi - posrednička naknada je oporeziva PDV-om (čl.5.st.6.t.14. Zakona), b) strana tvrtka posreduje kod inozemne tvrtke za davanje kredita domaćoj osobi - posrednička naknada nije oporeziva PDV-om (čl.5.st.4.t.4. Zakona).

  1. Ustupanje osoblja,

 • Iznajmljivanje pokretnih dobara, osim prijevoznih sredstava.

 • Treba napomenuti da se usluge najma prijevoznih sredstava oporezuju prema općem načelu, dakle prema sjedištu davatelja najma (rent-a-car). Konkretno, na usluge rent-a-car-a iz inozemstva neće biti obračunan PDV u tuzemstvu (čl.5.st.6.t.8. Zakona). Kod usluga leasinga prijevoznih sredstava oporezivanje PDV-om ovisi o tome da li se leasing posao ugovara sa osobom sa sjedištem u Europskoj uniji ili van nje. Tako, kada domaća leasing kuća daje predmet leasinga stranoj osobi iz EU, na fakturi će obračunati PDV (opće načelo). Ukoliko strana osoba nije iz EU (i gdje nije uveden sustav PDV-a), na fakturi se neće obračunati PDV (prema mjestu primatelja).

  1. Odustajanje od obavljanja poslovne djelatnosti i

 • Omogućavanje pristupa do sustava za distribuciju prirodnog plina ili električne energije i prijevoza ili prijenosa putem tih sustava te obavljanje drugih usluga koje su s time izravno povezane,

 • telekomunikacijske usluge,

 • usluge radijskog i televizijskog emitiranja,

 • elektronički obavljene usluge

 • i sve usluge posredovanja u svezi s prethodno navedenim uslugama.   Tibor Jankač