info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Obračun poreza na dohodak za 2018. godinu

Obračun poreza na dohodak za 2018. godinu

Obračun poreza na dohodak za 2018. godinu

Objavljeno: 27.01.2019. Vrijeme je obračuna poreza na dohodak za 2018. godinu. U Hrvatskoj je napravljen značajan pomak u smislu automatizacije obračunavanja poreza na dohodak, tako da sve manje ljudi mora podnijeti prijavu poreza na dohodak. Istovremeno, knjigovođe imaju sve više posla u vidu izvještavanja o isplaćenim dohocima. Porezna uprava tako prikuplja podatke od isplatitelja dohodaka i samostalno obračunava porez na dohodak na kraju godine. Oni koji vode knjige, naravno, i dalje podnose godišnju prijavu poreza na dohodak (DOH obrazac). U nastavku dajemo kratak osvrt na pojedine oblike dohodaka: Plaće Porezna uprava prikuplja podatke o isplaćenim plaćama putem JOPPD obrazaca, tako da poslodavci nemaju obvezu slati dodatni izvještaj o isplaćenim plaćama (IP). Ipak, poslodavci su obvezni svojim zaposlenicima izdati IP obrazac za 2018. godinu, do 31.01.2019.g. Drugi dohodak Isplatitelji drugog dohotka (čl. 39. Zakona o porezu na dohodak), dužni su najkasnije do 31. siječnja 2019. godine, dostaviti primateljima dohotka POTVRDU O ISPLAĆENOM PRIMITKU, DOHOTKU, UPLAĆENOM DOPRINOSU, POREZU NA DOHODAK I PRIREZU ZA 2019. GODINU. Obrazac se može preuzeti s internetske stranice Porezne uprave. Na spomenutoj potvrdi navode se primici:
 1. članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu
 2. autorske naknade
 3. sportaša
 4. trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti
 5. primitci u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici
 6. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja isplaćeni iznad propisane neoporezive svote
 7. primitci učenika i studenata na redovitom školovanju za rad putem učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima, iznad propisane neoporezive svote
 8. stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim školama, preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima iz iznad propisane neoporezive svote
 9. sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima amaterima za njihovo sportsko usavršavanje iznad propisane neoporezive svote
 10. nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima iznad propisane neoporezive svote
 11. ostali posebno nenavedeni primitci koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobitak i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji.
 12. Inozemni dohodak
Porezna uprava nema podatke o ostvarenoj plaći rezidenta RH u inozemstvu, kako za izaslane radnike, tako i za ostale osobe koje su zaposlene u drugoj državi (koja je oporezovana prema propisima dotične države),  Stoga je poslodavac za izaslanog radnika ili sam porezni obveznik za sebe obvezan prijaviti te plaće putem propisanog obrasca INO-DOH kojemu prilaže vjerodostojnu ispravu o plaćenom porezu na dohodak u inozemstvu najkasnije do 31. siječnja 2019. Obrtnici i slobodne djelatnosti Obrtnici i slobodne djelatnosti, obveznici poreza na dohodak, do 31.01.2019. predaju prijavu poreza na dohodak za ostvareni dohodak u supoduzetništvu na obrascu DOH-Z. Do kraja veljače predaje se godišnja porezna prijava na obrascu DOH. Godišnju prijavu, stručno rečeno DOH obrazac, do 28.02.2019. podnose: 1) Osobe koje su ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici i slobodna zanimanja); 2) Rezident član posade broda u međunarodnoj plovidbi podnosi GPP za ostvaren dohodak od nesamostalnog rada; 3) Ostali porezni obveznici u slučaju ako ih je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak. Konačni dohodak Konačni dohoci ne prijavljuju se u godišnjoj prijavi - DOH obrascu. Porez na dohodak kod ove grupe dohodaka plaćen je prilikom isplate dohotka i time je postupak oporezivanja završen (konačan). Vrste konačnog dohotka (porezna stopa):
 1. Dohodak od imovine i imovinskih prava – najamnine i zakupnine (12%), imovinska prava (24%), otuđenje nekretnina i imovinskih prava (npr. prodaja istih; 24%), otuđenje posebnih vrsta imovine (12%).
 2. Dohodak od kapitala – kapitalni dobitak (dohodak od prodaje udjela u društvima i vrijednosnih papira, 12%), isplaćena dobit ili dividenda (12%), primici od kamata (12%), izuzimanja od strane vlasnika (36%) i dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica (24%).
 3. Dohodak od osiguranja (12%)
 4. Drugi dohodak-konačni – dohodak utvrđen kao razlika vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (50%), povrat doprinosa iznad najviše osnovice (36%)
 5. Dohodak od samostalne djelatnosti kod obrtnika koji plaćaju paušalni porez na dohodak (tvz. paušalni obrt)
Građani koji ostvaruju ovu vrstu dohodaka ne podnose DOH obrazac (Godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak), osim ako su se svojevoljno prijavili u RPO (Registar poreznih obveznika) radi plaćanja poreza na način izjednačen sa obrtom. Ovaj članak neka vam posluži kao kontrola lista za dohotke koje ste ostvarili tijekom 2018. godine.   Tibor Jankač