info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Oporezivanje chartera - Arhiva 27.07.2009

Oporezivanje chartera

U prošlim brojevima pisali smo o oporezivanju usluga u turizmu. I u ovom broju nastavljamo u morskom tonu, sa temom oporezivanja charter usluga. Kao što se u više navrata moglo zaključiti, glavna problematika je u definiranju usluga smještaja koje su oporezive sa stopom PDV-a od 10%, u odnosu na ostale (povezane) usluge koje su oporezive sa stopom od 22%. Pojam charter predstavlja uslugu smještaja na plovilu i prema tome pretpostavlja primjenu stope PDV-a od 10%. U pretprošlom broju već smo naveli kriterije koje plovni objekt treba zadovoljavati da bi usluga smještaja na brodu bila oporeziva sa stopom PDV-a od 10%: -          da su brodovi opremljeni i prilagođeni za višednevni boravak posade i turista, tj. da se usluga smještaja pruža u trajanju duljem od 24 sata; -          da se ne radi o usluzi najma plovila na određeno razdoblje; -          u ugovoru između vlasnika broda/pružatelja usluge i korisnika usluge (gost ili agencija) treba biti jasno navedeno da se radi o usluzi smješataja, a tako treba biti navedeno i na ispostavljenom računu. -          da su tvrtke-pružatelji charter usluga s vlastitim ili iznajmljenim plovilima registrirane u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima koje mora zadovoljiti plovni objekt te fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila (NN 41/05), te Pomorskog zakonika (NN 81/04), tj.  da su plovila upisana u očevidnik brodica za gospodarske namjene prema vrsti plovila i namjeni obavljanja djelatnosti. Usluga chartera može se pružati izravno gostu ili preko agencije. Ako se usluga pruža posredovanjem agencije, treba prije svega definirati da li se radi o pružanju usluga smještaja ili je riječ o najmu plovila, alotmanskom ugovoru ili ugovoru o zakupu bilo koje vrste, o čemu ovisi porezni status pružene usluge. Ako se ugovor između vlasnika plovila i agencije definira kao ugovor o najmu plovila ili ako se iz sadržaja ugovora može zaključiti da se radi o usluzi najma plovila, u poreznom smislu usluga pružena temeljem takvog ugovora biti će oporezovana sa stopom PDV-a od 22%. Ukoliko se radi o ugovoru o pružanju usluga smještaja na plovilu, uz zadovoljenje gore navedenih kriterija, gdje je iz sadržaja ugovora vidljivo da vlasnik plovila-charter društvo sa agencijom ugovara posredovanje u prodaji usluga smještaja ili pak da agenciji prodaje usluge smještaja, tada će usluga koju charter društvo fakturira agenciji biti oporeziva sa stopom od 10%. Također će usluga agencije prema krajnjim korisnicima usluge smještaja biti oporezovana sa 10%. O poreznom statusu agencija podrobnije smo pisali u prošlom broju. Prema našem mišljenju nedovoljno je definiran zahtijev iz početka teksta, da plovni objekt, prema Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautićkog turizma, treba biti kategoriziran za višednevna krstarenja u svrhu obavljanja turističke gospodarske djelatnosti. Problem je što je prema mišljenju Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka nemoguće obaviti takvu kategorizaciju plovnih objekata namijenjenih za charter jer obveza kategorizacije charter-plovila nije propisana. Radi se o neusklađenosti pristupa Ministarstva financija i navedenog ministarstva po pitanju kategorizacije plovila. No, problema ne bi trebalo biti ukoliko plovilo realno zadovoljava uvjete za višednevni boravak turista.