info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Oporezivanje osobnih automobila u 2018. godini

ARHIVA!

Oporezivanje osobnih automobila u 2018. godini

Objavljeno: 21.12.2017. Od 01.01.2018. nastupaju promjene u oporezivanju osobnih automobila koje poduzetnici nabavljaju za potrebe poslovanja. Tako ćemo ponovo imati pravo na odbitak pretporeza prilikom nabave osobnog automobila. Porezno priznati troškovi osobnih automobila smanjiti će se u odnosu na dosadašnje. Daljnja prodaja osobnih automobila postaje oporeziva PDV-om. Da li je uvođenje pretporeza dobra vijest? Pročitajte u nastavku...
  1. PDV i odbitak pretporeza
Odbitak pretporeza kod nabave osobnog automobila Pravo na odbitak pretporeza na nabavu osobnih automobila imali smo do zlokobnog 01.03.2012.g. kada je isto ukinuto. Svi smo bili zbunjeni i razočarani jer je taj mračni predmet želja, automobil, potezom pera postao skuplji nego ikada. Do tada je bio dopušten odbitak pretporeza u visini 70% PDV-a. Od 01.01.2018. biti će dopušten odbitak pretporeza u visini 50% PDV-a. Nije povratak u velikom stilu ali je ipak nekakav povratak. Napominjemo da pravo na odbitak pretporeza imaju isključivo obveznici PDV-a. U tekstu ćemo zanemariti specifične situacije kada je odbitak pretporeza dopušten (npr. nabava vozila od strane leasing ili rent'a car društava za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti) jer se taj dio propisa u pravilu ne mijenja. Dajemo usporedni primjer: nabavlja se automobil ukupne vrijednosti 125.000 kn, od čega je PDV=25.000 kn, a neto vrijednost 100.000 kn. Prije 01.03.2012.g., prilikom nabave vozila imali bi pravo odbiti pretporez od 17.500 kn (25.000 x 70%), pa je poduzetnika automobil zapravo koštao 107.500 kn (125.000 – 17.500). Od 01.03.2012.-31.12.2017.g. nema prava na odbitak pretporeza pa nas automobil košta cijelih 125.000 kn. Nakon 01.01.2018.g. imati ćemo pravo na odbitak 12.500 kn pretporeza (25.000 x 50%) pa će nas automobil iz primjera koštati 112.500 kn (125.000 – 12.500). Isti princip se primjenjuje i na troškove povezane sa korištenjem osobnog vozila: goriva, održavanja, registracije i najma vozila (uključuje i operativni leasing). Pretporez će se prema opisanom principu odbijati prilikom nabave automobila do 400.000,00 kn  nabavne vrijednosti (uključen PDV), kao što je to i prije bilo propisano. Ukoliko vrijednost automobila prelazi navedeni iznos, pretporez se smije odbijati isključivo na vrijednost vozila do 400.000 kn. Primjer: Automobil košta 550.000 kn, od čega je PDV = 110.000 kn, a neto vrijednost preostalih 440.000 kn. Pretporez će biti obračunan u iznosu 40.000 kn. Zašto? Zato što je u prodajnoj vrijednosti 400.000 kn PDV sadržan u iznosu 80.000 kn. Pretporez 50% x 80.000 kn = 40.000 kn. Preostali iznos PDV-a pripisuje se porezno nepriznatom trošku nabave. Obračun PDV-a prilikom prodaje vozila U ovom dijelu teksta opisujemo prodaju vozila koje je poduzetnik koristio u svojem poslovanju. U članku se ne bavimo oporezivanjem prodaje vozila od strane trgovaca automobilima. Kod prodaje osobnog automobila imamo nekoliko mogućih situacija: a) Prodaja vozila nabavljenih nakon 01.01.2018.g. biti će oporeziva PDV-om 25%. Naime, stjecanjem prava na odbitak pretporeza paralelno nastupa i obveza zaračunavanja PDV-a prilikom prodaje vozila. Isto vrijedi i za vozila nabavljena prije 01.01.2018.g., ukoliko je vozilo kupljeno od prodavatelja koji nije u sustavu PDV-a. Uglavnom se radi o rabljenim vozilima nabavljenim od građana ili poduzetnika koji nisu u sustavu PDV-a. b) Prodaja vozila nakon 01.01.2018.g. oslobođena je PDV-a ako su ista nabavljena u razdoblju 01.03.2012.-31.12.2017.g., kada (i ukoliko) nismo bili u mogućnosti koristiti pretporez na nabavu osobnih vozila tj. ako smo automobil nabavili od obveznika PDV-a. Na fakturi se navodi napomena: Oslobođeno PDV-a prema čl. 27. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o PDV-u. Prodaja vozila u ovom slučaju oslobođena je i poreza na promet motornih vozila. c) Prodaja vozila oslobođena je PDV-a i ako poduzetnik obavlja djelatnost oslobođenu PDV-a na temelju čl. 39. st. 1. i čl. 40. st. 1. Zakona, te prilikom nabave vozila nije imao pravo na odbitak pretporeza. Na fakturi se tada navodi napomena da se radi o oslobođenju temeljem čl. 40. st. 2. Zakona o PDV-u. Ovdje se radi o nabavi vozila za obavljanje određenih djelatnosti koje su oslobođene PDV-a (npr. medicinske usluge, usluge vezane uz osiguranja, financijske usluge, iznajmljivanje stanova itd.) kada je zabranjen odbitak pretporeza prilikom nabave istih. Početkom 2018. godine najčešće će prodaja osobnih automobila biti oslobođena PDV-a, sve dok poduzetnici prodaju osobne automobile nabavljene u razdoblju 01.03.2012.-31.12.2017. Kada počnu prodavati vozila nabavljena nakon 01.01.2018.g. najčešće će prodaja biti oporeziva PDV-om uz stopu 25%.
  1. Troškovi automobila i porez na dobit
Do 31.12.2017.g. porezno su priznati troškovi osobnih automobila do visine 70% stvarno nastalih troškova. U prijevodu bi to značilo da npr. troškovi: amortizacije, goriva, održavanja automobila, operativnog leasinga i najma, u ukupnom godišnjem iznosu od 100.000 kn umanjuju osnovicu poreza na dobit za 70.000 kn, dok se na preostalih 30.000 kn obračunava porez na dobit. Tako, ako dobit prije poreza iznosi 300.000 kn, porez na dobit obračunati će se u primjeru na osnovicu od 330.000 kn (300.000 + 30.000). Od 01.01.2018.g. porezno će priznati biti troškovi osobnih automobila od samo 50%. U prethodnom primjeru, kod obračuna poreza na dobit za 2018. godinu obračunali bi porez na osnovicu 350.000 kn (300.000 + 50.000). Znači, nepovoljnije nego do sada. Ipak, ukoliko se obračunava plaća u naravi tada su svi troškovi vezani uz konkretno vozilo u potpunosti porezno priznati. O plaći u naravi pišemo niže u tekstu. Kao i kod PDV-a, ukoliko nabavljate osobni automobil vrijednost veće od 400.000 kn, trošak nabave preko 400.000 kn u potpunosti je porezno nepriznat. U poreznoj praksi često je isplativije skupe automobile uzimati u najam od kupovanja.
  1. Osobni automobili i plaća u naravi
Ukoliko djelatnik koristi vozilo i u privatne svrhe, tada se ta beneficija smatra plaćom u naravi i na nju se moraju obračunati sva davanja na plaću. Kako se izračunava plaća u naravi na mjesečnoj razini?
  1. a) ako je vozilo u vlasništvu društva ili obrta (uključuje financijski leasing) – u visini 1% troška nabave vozila;
  2. b) ako je vozilo u operativnom leasingu – u visini 20% rate leasinga. Dodatne usluge leasing kuće ne ulaze u obračun.
  3. c) u ostalim situacijama (u najmu) - prema prijeđenim kilometrima u privatne svrhe x 2,00 kn/km.
Od 01.01.2018.g. na dobiveni iznos obračunava se PDV po stopi 25%, ukoliko je poduzetnik imao pravo koristiti pretporez prilikom nabave vozila. Primjer: radnik prima neto plaću u novcu od 5.000,00 kn. Koristi vozilo poslodavca 24h, trošak nabave vozila 100.000 kn. Vozilo je u financijskom leasingu. Plaća u naravi à 100.000 kn x 1% = 1.000 kn + 25% PDV = 1.250 kn Neto plaća = 5.000 kn + 1.250 kn = 6.250 kn. Na neto plaću se obračunavaju davanja na plaću. Ukoliko je osobni automobil nabavljen u razdoblju 01.03.2012.-31.12.2017. na plaću u naravi se neće obračunavati PDV. Ukoliko je nabavljen prije 01.03.2012. i nakon 01.01.2018.g. na plaću u naravi će trebati obračunati PDV. Kako je prije napomenuto, kada se obračunava plaća u naravi tada su svi troškovi vezani uz konkretno vozilo u potpunosti porezno priznati. Uz navedeno, djelatnik legalno koristi vozilo u privatne svrhe. Radi se o staroj zakonskoj odredbi koju mali poduzetnici često ignoriraju jer može znatno povećati davanja prema državi. Sugeriramo da sa knjigovođom ili poreznim savjetnikom sagledate opcije i počnete obračunavati plaću u naravi, ukoliko se radi o osobnom vozilu koje se koristi i u privatne svrhe. Odabir načina financiranja novog vozila može značajno utjecati na visinu plaće u naravi, a time i na davanja. Kako uvođenje PDV-a na prodaju osobnih automobila utječe na poslovnu matematiku? Naime, kada imamo pravo na odbitak pretporeza kod nabave, uobičajeno to implicira da ćemo kod prodaje morati obračunati PDV. Tako će i biti od 01.01.2018.g. S tim da ćemo obračunavati 25% PDV-a na tržišnu vrijednost vozila u trenutku prodaje (samo ako smo obveznici PDV-a). Ukoliko je automobil, nakon npr. pet godina upotrebe, prodan za pola nabavne vrijednosti, proizlazi da smo kod prodaje morali zaračunati PDV u iznosu pretporeza koji smo iskoristili prilikom nabave. Ipak, ušteda na pretporezu od goriva, održavanja i dr. ostaje. Druga loša strana odbitka pretporeza jest obračun PDV-a na plaću u naravi. Plaća u naravi se, prema Zakonu o porezu na dohodak, mora obračunavati ukoliko zaposlenik službeni automobil koristi i u privatne svrhe. Ovdje matematika uštede na pretporezu u potpunosti pada. Kako da vuk bude sit a koza cijela? Ukoliko poduzetnik koristi vozilo u operativnom leasingu, tada nema prodaje vozila na kraju vijeka korištenja, pa nema niti oporezivanja prodaje PDV-om. U tom slučaju PDV će leasing kuća zaračunati slijedećem korisniku. Kod operativnog leasinga plaća u naravi se obračunava na 20% rate leasinga što je u pravilu znatno povoljnije nego obračunavanje iste kao 1% nabavne vrijednosti vozila (svaki mjesec), kod vozila financiranog financijskim leasingom ili kupljenog iz vlastitih sredstava. Metoda obračuna plaće u naravi značajno može utjecati na iznos PDV-a i davanja na plaću. Kako su troškovi automobila u cijelosti priznati sa aspekta poreza na dobit, kada se za konkretno vozilo obračunava plaća u naravi, i ušteda na porezu na dobit može znatno ublažiti iznos ukupnih davanja državi. Da li su ove porezne promjene dobra vijest? Uvođenje pretporeza smanjiti će troškove korištenja osobnih automobila kod poduzetnika koji po prirodi posla imaju značajne troškove toga tipa. Ukoliko poslodavac daje vozni park na korištenje svojim djelatnicima u slobodno vrijeme, tada obračun plaće u naravi može biti bolan u poreznom smislu. Ovdje prije nabave treba razmisliti o poslovnoj strategiji u načinu kupnje voznog parka, vijeka korištenja i načina rješavanja starih vozila. Svakako se savjetujte sa strukom prilikom planiranja nabave osobnih automobila. Tibor Jankač