info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Oporezivanje softvera - Arhiva 15.05.2012.

Oporezivanje softvera

Oporezivanje nabave softvera je složena tematika jer prvo treba utvrditi obilježja prava koja se pritom stječu. Pritom pratimo oporezivanje porezom na dobit po odbitku i oporezivanje porezom na dodanu vrijednost. I. Porez na dobit po odbitku Porez na dobit po odbitku je oblik poreza na dobit koji se plaća u određenim situacijama u koje spada i nabava autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva. Nabava softvera može i ne mora odgovarati obilježjima prava intelektualnog vlasništva, o čemu će ovisiti i oporezivanje ovim porezom. I.1.U kojim slučajevima se plaća porez po odbitku? I.1.a) Nabava licenci U nastavku navodimo izvadak iz Mišljenja Porezne uprave od 26.03.2008. godine (Klasa: 410-01/08-01/207, Ur.br.513-07-21-01/08-3): Naknada za softver spada u naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva. U skladu s tim, ako se plaća naknada za softver koji ima elemente autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, u koje spada i licenca, tada se naknada oporezuje porezom po odbitku. Ako kupljeni softver nema tih obilježja, tada se porez po odbitku ne plaća. U pravilu, porez po odbitku plaća se ako se radi o ustupanju autorskih prava na korištenje softvera radi prodaje ili radi daljnjeg razvitka pri čemu se ustupa na vremenski ograničeno korištenje zaštićeno autorsko pravo. Ako se radi o kupnji softvera za korištenje, ne plaća se porez po odbitku. Zbog navedenog smatramo da, ako se radi o kupnji softvera kao robe za daljnju prodaju bez stjecanja autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva, tada se na naknade za softver ne plaća porez po odbitku.“ Dakle, imamo tri osnovna slučaja nabave softvera (licenci): a) nabava za vlastite potrebe u svrhu korištenja softvera, kada se porez na dobit po odbitku ne plaća. b) nabava radi prodaje ili radi daljnjeg razvitka softvera, pri čemu se stječe vremenski ograničeno zaštićeno autorsko pravo ili neko drugo pravo intelektualnog vlasništva, kada se plaća porez po dobitku. c) nabava softvera radi daljnje prodaje, bez stjecanja autorskih prava, gdje nabavljene licence služe isključivo kao roba, tada se ne plaća porez po odbitku. I.1.b) Postprodajne usluge Postprodajnim uslugama smatraju se isporuke koje ne predstavljaju know-how, kao što su: a) usluge prilagodbe softvera hrvatskim propisima i potrebama hrvatskog društva i b) usluge dorade softvera potrebama korisnika. Na postprodajne usluge ne plaća se porez na dobit po odbitku. O tome je izdano mišljenje od 24.10.2006.g. ((Klasa: 410-01/06-01/45, Ur.br.513-07-21-01/06-2). I.2. Stopa poreza na dobit po odbitku Zakon o porezu na dobit propisuje stopu poreza po odbitku od 15%. Ukoliko Republika Hrvatska ima sa državom dobavljača potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, tada se primjenjuju odredbe tog ugovora. Uvjet za primjenu Ugovora jest predaja ovjerenog Zahtjeva za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema Ugovoru između Republike Hrvatske i ________ na Poreznu upravu prije/prilikom plaćanja licence. Iznimno, ukoliko takav ugovor u potpunosti isključuje plaćanje poreza po odbitku, dovoljno je Poreznoj upravi dostaviti potvrdu o rezidentnosti, ovjerenu od strane inozemnog poreznog tijela. U slučaju da se radi o usluzi primljenoj od osoba koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave u tvz. poreznoj oazi, tj. u državi u kojoj je stopa poreza na dobit niža od 12,5%, plaća se porez na dobit po odbitku po stopi 20%. Ovo se ne odnosi na članice EU. Lista tih zemalja objavljena je na stranicama Ministarstva financija. I.3. Porez se plaća prilikom plaćanja licence.   II. Porez na dodanu vrijednost (PDV) Prema Zakonu o PDV-u, čl. 5., st. 6., tč. 1., PDV se obračunava u državi primatelja licenci i drugih prava intelektualnog vlasništva. Isto vrijedi i za postprodajne usluge. To konkretno znači da:
  1. prilikom kupnje licence ili usluge, domaći kupac sam obračunava i plaća PDV od 25% na nabavnu vrijednost isporuke i potom obračunava/odbija isti kao pretporez;
  2. prilikom izvoza licence ili usluge ne obračunava PDV.

Pod spomenutom licencom smatramo i druga prava intelektualnog vlasništva.   Tibor Jankač