info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Oporezivanje troškova reprezentacije i promidžbe od 01.07.2013.g.

Oporezivanje troškova reprezentacije i promidžbe od 01.07.2013.g.

Ovo je vjerojatno jedna od češćih tema o kojima smo pisali, kao da nema drugih interesantnih tema na području porezne tematike. Ipak, činjenica jest da je ova tema interesantnija od mnogih širem krugu čitatelja jer je dovoljno skliska i uglavnom porezno nepovoljna. Promjene propisa su česte i gotovo uvijek zahvate i temu reprezentacije i promidžbe. Tako je i sa novim Zakonom o PDV-u, na snazi od 01.07.2013. godine. Pritom se pojam reprezentacije nije mijenjao ali su se mijenjali neki kriteriji. Zapravo, napravljena je zbrka promjenom Zakona o PDV-u, a da pritom nije usklađen Zakon o porezu na dobit, u pogledu vrijednosti troškova promidžbe. Kako bi ovu temu mogli nazvati i Ugošćavanje i pokloni poslovnim partnerima,  u tekstu ćemo obuhvatiti i druge oblike darivanja poslovnih partnera. Reprezentacija Reprezentaciju čine troškovi ugošćenja poslovnih partnera (hrana i piće, troškovi odmora, sporta, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor). Reprezentaciju ne čine troškovi ugošćavanja zaposlenika, članova uprave i vlasnika. O tome smo već pisali, pa sada nećemo širiti temu na isplatu plaće u naravi (kada primaju zaposlenici), isplatu dobiti ili dohodak od kapitala (kada primaju vlasnici). Reprezentaciju čine i pokloni poslovnim partnerima, ukoliko se zbog prevelike vrijednosti ne mogu razvrstati u neku drugu, povoljniju kategoriju. Ovdje zapravo i nema nekih novina u oporezivanju. Od 01.03.2012. godine kod reprezentacije nema prava na odbitak pretporeza, a trošak je porezno nepriznat u visini 70% iznosa troška reprezentacije. Promidžba Kao što je napisano u uvodniku, promijenjen kriterij za odbitak pretporeza na promidžbu povod je ovom članku. Ukratko, troškovima promidžbe, u poreznom smislu, smatraju se darivanja poslovnih partnera ako su istovremeno ispunjeni slijedeći zahtjevi: 1) ako se daju proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika, 2) ako su ti proizvodi ili roba prilagođeni za promidžbene svrhe i s oznakom nije za prodaju (napisana, nalijepljena ili na drugi način stavljena na proizvod); 3) ako su proizvodi ili roba za promidžbene svrhe u manjim pakiranjima u kojima se uobičajeno ne prodaje, već služe za testiranje, kušanje i sl.; 4) pojedinačna vrijednost (trošak nabave ili proizvodnje) nije veća od 80,00 kn; Iznimno, ako se proizvodi koji imaju znak tvrtke ili proizvoda daju za uporabu u prodajnom prostoru kupca mogu se smatrati promidžbom i ako im je vrijednost veća od 80,00 kn. Iznimno, promidžbom se također može smatrati trošak koji nastaje kada se daju reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda ili drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično). Promidžbenim poklonima smije se darivati u razumnim količinama. Konkretno, ista osoba ne smije biti darivana češće od jednom tromjesečno. U suprotnom bi se trošak dara smatrao reprezentacijom. Navedeno povlači za sobom da treba voditi evidenciju darivanja, tj. bilježiti kome je i kada predan dar. Sve do sada navedeno nije novost. I u čemu je sad nastala zbrka? Samo u tome što je novi Zakon o PDV-u povisio prag promidžbe sa 80,00 kn na 160,00 kuna, a Zakon o porezu na dobit ostao je na navedenih (starih) 80,00 kn. Tako trenutno imamo dvostruke kriterije za istu stvar. Poklon čiji je trošak nabave u vrijednosti između 80,00 do 160,00 kuna, biti će tretiran kao trošak reprezentacije (70% troška biti će oporezovano sa porezom na dobit), a pretporez će se smjeti odbiti u cijelosti jer Zakon o PDV-u ovaj trošak tretira kao promidžbu. Većini ova činjenica i neće promijeniti život ali nepotrebno komplicira obračune poreza i transparentnost oporezivanja. Tipično domaći specijalitet. Do 80,00 kn troška nabave po komadu oba zakona su ujednačena i tretiraju promidžbu približno ujednačeno. Preko 160,00 kn, radi se o reprezentaciji. U tim slučajevima ne bi trebalo biti problema u klasifikaciji promidžba ili reprezentacija. Samo da pojasnimo pojam troška nabave. Ukoliko je poduzetnik koji poklanja obveznik PDV-a, trošak nabave je cijena bez PDV-a (jer pretporez nije trošak). Ukoliko nije obveznik PDV-a, trošak nabave čini ukupna cijena sa uključenim PDV-om. Uzorci Uzorci također spadaju u kategoriju darivanja poslovnih partnera (sadašnjih i potencijalnih), te se na njih primjenjuju prethodno navedeni kriteriji. Ukoliko npr. parfumerija u prodajnom prostoru drži uzorke parfema u posebno označenim bočicama, koje su namijenjene za korištenje isključivo u prodajnom prostoru, tada trošak nabave uzorka nije ograničen i predstavlja trošak promidžbe, uz pravo na odbitak pretporeza (prilikom nabave od dobavljača). Nagradne igre Nagrade poklonjene u okviru zakonito organiziranih nagradnih igara ne podliježu navedenim ograničenjima, što znači da za organizatora znače trošak promidžbe uz pravo na odbitak pretporeza, bez obzira na vrijednost dara. Ostali troškovi promidžbe Troškovi usluga oglašavanja i marketinga zapravo i nisu tema ovog članka, te ne podliježu navedenim ograničenjima, već se smatraju uobičajenim troškovima poslovanja. Ovo navodimo radi sličnosti u samom nazivu troškova. Također, donacije i sponzorstva su neka druga tema, o kojoj smo pisali u zasebnom članku. Tibor Jankač