info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Oporezivanje usluga u turizmu – Posebni postupak oporezivanja marže

Oporezivanje usluga u turizmu – Posebni postupak oporezivanja marže

Od 01.07.2013. uvedene su novine u oporezivanje usluga u turizmu. Uz standardna pitanja kada se oporezuje koja usluga u vezi s inozemstvom, sada se postavlja pitanje i na koji način se oporezuje?  U relativno kratkom vremenskom periodu mijenjane su i porezne stope PDV-a. Sve u svemu, živahno je u turizmu, ako govorimo o porezima. Stope PDV-a U posebnom postupku, koji ćemo opisati u nastavku, primjenjuje se jedinstvena stopa PDV-a od 25%, bez obzira da li ta složena usluga sadrži i usluge koje su oporezive sniženom stopom. Pritom se PDV obračunava samo iz iznosa marže, a ne na cjelokupni iznos usluge. U obračun PDV-a ne uključuju se prolazne stavke (npr. boravišna pristojba). U slučajevima kada se ne primjenjuje posebni postupak, već redovni postupak, primjenjuju se stope PDV-a, kako slijedi: Stopa od 13% od 01.01.2014.g. (prije 10%) primjenjuje se na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Ista stopa se primjenjuje na ugostiteljske usluge: pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima, Na sve ostale usluge u turizmu i ugostiteljstvu primjenjuje se stopa 25%. Radi lakšeg razumijevanja teksta, redovni postupak je uobičajena nabava i prodaja usluga od strane agencije ili jednostavno poduzetnika, gdje se priznaje pretporez po ulaznim računima i, potom, zaračunava PDV na računima prema kupcu, po stopi PDV-a koja je predviđena za tu konkretnu uslugu. Posebni postupak primjenjuje se u točno određenim slučajevima koje opisujemo u nastavku i predstavlja specifično porezno poglavlje.  Posebni postupak oporezivanja marže Definitivno najveća novost, pristigla nam sa dolaskom EU, jest tvz. Posebni postupak oporezivanja marže koji se, osim na pojedine usluge u turizmu, primjenjuje i na neke druge djelatnosti. Zašto posebni postupak? Zbog složenosti prirode usluga u turizmu. Imamo više stopa PDV-a, usluge na području EU i u tuzemstvu, u trećim državama (van EU), kombinirano itd. Prema općim pravilima Zakona o PDV-u (redoviti postupak), agencija bi morala biti registrirana kao obveznik PDV-a u svim državama Europske unije u kojima bi organizirala putničke usluge. Da ti se zavrti u glavi… Posebnim postupkom se pojednostavnjuje obračun PDV-a i izbjegava potreba registracije u drugim državama. U čemu je specifičnost ovog postupka? Uobičajenim postupkom obveznik PDV-a odbija (priznaje) pretporez na ulaznim računima (od svojih dobavljača) i zaračunava PDV na svojim izlaznim računima (prema kupcima). E, ovdje toga nema! Kod posebnog postupka, specifičnosti su slijedeće:
  1. PDV se obračunava iz iznosa ostvarene marže, preračunatom stopom PDV-a od 20% (stopa PDV-a od 25% na osnovicu odgovara stopi od 20% iz ukupnog iznosa). Npr. ako agencija zaračunava paket aranžman 5.000 kn (sa PDV-om), a agenciju trošak prijevoza i smještaja košta ukupno 4.000 kn (sa uključenim PDV-om), ostvarena je marža od 1.000 kn. Agencija će platiti PDV u iznosu 20% marže, dakle 200 kn u konkretnom primjeru.
  2. Nema odbitka pretporeza po ulaznim računima vezanima uz organizaciju tog pojedinog aranžmana (koji podliježe posebnom postupku),

  3. Nema iskazivanja PDV-a na računu prema kupcu, radi tajnosti podatka o marži. Na računu izdanom putniku navodi se napomena: Posebni postupak oporezivanja marže – putničke agencije.

  4. Vodi se posebna evidencija za račune koji podliježu posebnom postupku,

  5. Primjenjuje se stopa PDV-a od 25%, kako je navedeno pod tč. 1. (preračunata stopa 20%), bez obzira što usluga u sebi sadrži usluge smještaja i dr. koje bi inače bile oporezive sa stopom od 13%.

  6. Posebni postupak primjenjuje se isključivo u pojedinim slučajevima!

U kojim slučajevima se primjenjuje posebni postupak? Da bi se primijenio posebni postupak, trebaju biti istovremeno zadovoljena četiri uvjeta: a) Da se radi o organizaciji paket aranžmana ili izleta. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu: Paket aranžman (paušalno putovanje) jest unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga što čine cjelinu, a pružaju u vremenu dužem od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje, te se prodaju po ukupnoj unaprijed utvrđenoj (paušalnoj) cijeni. Izlet jest unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traju manje od 24 sata i ne uključuje noćenje. Iz navedenog proizlazi da za posebni postupak trebaju biti obuhvaćene minimalno dvije usluge. Prema presudi Europskog suda pravde, za primjenu posebnog postupka taj uvjet nije presudan ali domaće zakonodavstvo još nije usklađeno (Pravilnik o PDV-u, za sada, u čl. 187. izričito navodi dvije usluge, kao uvjet za primjenu posebnog postupka). b) Da je usluga pružena izravno putniku, pravnoj ili fizičkoj osobi koja je direktni korisnik usluge (iako Pravilnik u navedenom članku propisuje da je putnik fizička osoba). Ako se usluga prodaje daljnjem posredniku, ne smije se primijeniti posebni postupak. c) Da agencija isključivo koristi/nabavlja usluge od drugih poduzetnika, koji pružaju usluge smještaja, prijevoza, vodiča i dr., u organizaciji konkretnog aranžmana ili izleta. Ipak, u mišljenju Ministarstva financija (Broj. klase 410-19/13-01/251, Ur.br. 531-07-21-01/13-01) od 31.07.2013.g. navodi se: „Člankom 187. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13 i 85/13) propisano je da se posebni postupak oporezivanja primjenjuje ako porezni obveznik u svoje ime obavlja organizaciju putovanja, a organizator putovanja pribavlja putniku najmanje dvije usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih usluga koje čine cjelinu. Međutim, za primjenu posebnog postupka oporezivanja bitno je da se obavlja jedna od usluga vezana uz putovanje kao što su smještaj ili prijevoz, dok druga usluga može biti samo davanje informacija o putovanju ili sama usluga organizacije putovanja koju porezni obveznik naplaćuje kroz iznos naknade za uslugu putovanja. To znači da se poseban postupak ne može primijeniti za prodaju ulaznica za koncert, a da se pri tome ne pruža i osnovna usluga putovanja.“. d) Da agencija pruža uslugu isključivo u svoje ime. Drugim riječima, da je sama kreator aranžmana kojeg nudi po jedinstvenoj cijeni. Ukoliko bi nudila aranžmane drugih agencija, dakle sudjelovala kao posrednik, tada ne smije primjenjivati posebni postupak. Vlastite usluge koje agencija pruža putnicima ne smiju se oporezivati po posebnom postupku. Tada na vlastite usluge moraju primijeniti redovni postupak oporezivanja (cijena usluge + PDV). Primjer: prijevoz putnika na destinaciju autobusom u vlasništvu agencije. Ako pak, agencija prodaje usluge prijevoza koje obavlja drugi poduzetnik, a pritom nudi i vlastito savjetovanje u vezi s putovanjem, tada bi (u skladu s Mišljenjem) takav aranžman bio oporeziv posebnim postupkom. Posebni postupak, u poreznom smislu, mogu primjenjivati i poduzetnici koji nisu osnovani kao putničke agencije. Naglasak je ovdje zapravo na tome da se primjena posebnog postupka veže prvenstveno za obilježja same  usluge, a ne na pravni oblik poduzetnika. No, da li je obavljanje putničkih (turističkih) usluga od strane ne-putničkih agencija u skladu sa spomenutim Zakonom o pružanju usluga u turizmu, to je sada drugo pitanje. Mjesto oporezivanja usluga Prema članku 91., st. 3., Zakona o PDV-u, marža putničke agencije oporeziva je prema mjestu sjedišta ili stalne poslovne jedinice putničke agencije iz koje se usluge obavljaju. Jednostavnim rječnikom, ukoliko agencija prodaje aranžman u tuzemstvu, usluga se oporezuje prema hrvatskim propisima. Ova se odredba Zakona odnosi na aranžmane (i izlete) izvršene na području Europske unije i u tuzemstvu (npr. domaća agencija organizira putovanje u Francusku). Na usluge izvršene van područja EU primjenjuje se čl. 49., st. 1., koji propisuje porezno oslobođenje za te usluge. Dakle, ukoliko domaća agencija organizira npr. putovanje u BiH, neće obračunati PDV iz svoje marže, osim na dio usluge koji se odvija u tuzemstvu (npr. usluga prijevoza cestovnim i željezničkim prometom, za dionicu puta do granice sa trećom državom), odnosno na području Europske unije.   Tibor Jankač