info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Pogodnosti poslodavcima kod zapošljavanja - Arhiva 20.11.2009

Pogodnosti poslodavcima kod zapošljavanja

Martina Novosel dipl.iur. Zakonom o doprinosima (Narodne novine br. 84/08 i 152/08), koji je na snazi od 01. siječnja 2009. godine, uređeno je plaćanje doprinosa za socijalna osiguranja te su unesene određene izmjene u odnosu na do tada važeći Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja. Izmjenama se potiče zapošljavanje i primanje na volonterski rad kroz određivanje olakšica za poslodavce koji zaposle osobe koje se prvi puta zapošljavaju, to jest za poslodavce koji prime na volonterski rad osobe koje su stekle izobrazbu u određenome zanimanju za koje je zakonom ili drugim propisom određeno radno iskustvo u nekom vremenu kao uvjet obavljanja poslova tog zanimanja. Poticanje zapošljavanja očituje se u slučaju osoba koje se prvi puta zapošljavaju u oslobađanju poslodavaca plaćanja doprinosa na plaće (doprinosa za zdravstveno osiguranje, za zaštitu zdravlja na radu i zapošljavanje), a u slučaju volontera u oslobađanju poslodavaca plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu. Obje olakšice Zakon ograničuje na vremensko razdoblje maksimalno jedne godine od zasnivanja radnog odnosa odnosno volonterskog rada. Pravilnikom o doprinosima (Narodne novine br. 2/09) propisana je obveza poslodavca da osigura dokaz o prvom zapošljavanju osobe, istovremeno određujući da je taj dokaz ispis službenih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju po osnovi rada ili obavljanja samostalne djelatnosti. Navedena potvrda u stvari služi poslodavcu koji će u slučaju nadzora imati dokaz osnove neobračunavanja i neplaćanja doprinosa na plaću. Olakšice  
DOPRINOSI NA PLAĆU STOPA u %
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 15%
Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja 0,5%
Doprinos za zapošljavanje 1,7%
  Gornjom tablicom prikazani doprinosi na plaću obveza su poslodavca, oni povećavaju trošak plaća i padaju na teret poslodavca. Od doprinosa na plaću razlikujemo doprinose iz plaće (doprinose za mirovinsko osiguranje), koji su sadržani u plaći radnika i predstavljaju dio plaće koji se posebno izdvaja za radnikovo osobno mirovinsko osiguranje u starosti. Znači, doprinosi na plaću obveza su poslodavca, a doprinosi iz plaće obveza su radnika, no sve vrste doprinosa prema Zakonu dužan je obračunati i platiti poslodavac.   Oslobođenje na koje poslodavac prema Zakonu ima pravo u slučaju zapošljavanja radnika koji se prvi put zapošljava odnosi se na oslobođenje poslodavca od plaćanja doprinosa na plaću radnika i ono za tog poslodavca znači smanjenje troška rada za ukupno 17,2 % (vidjeti gornju tablicu). Treba napomenuti da poslodavac nije oslobođen plaćanja doprinosa na plaće za staž osiguranja  s povećanim trajanjem, iako je obveznik obračuna i plaćanja tog doprinosa također poslodavac. Naime, taj doprinos se odnosi osobno na pojedinog radnika radi priznavanja povećanog staža za svaku godinu rada u otežanim uvjetima. Isto tako, Poslodavac koji je obveznik plaćanja doprinosa za zapošljavanje (po stopi 0,1 % ili 0,2 %) nije oslobođen njegova plaćanja.   Oslobođenje poslodavaca odnosi se isključivo  na ugovorene plaće radnika za određeni mjesec, znači ne primjenjuje se na druge primitke koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima u naravi (primjerice božićnice, uskrsnice, ostale nagrade ili naknade).   Na koga se olakšica odnosi   Olakšica se odnosi na sve radnike koji se prvi puta zapošljavaju, bez obzira da li su zaposleni na određeno vrijeme, na neodređeno, puno ili nepuno radno vrijeme. Naravno, ukoliko je takav radnik zaposlen na određeno vrijeme kraće od jedne godine, kada se zaposli kod sljedećeg poslodavca taj poslodavac neće moći koristiti oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću, jer se isti radnik ne zapošljava prvi put. Olakšica će se moći koristiti kada radnik promjeni poslodavca unutar jedne godine prvog zaposlenja u slučaju reguliranim Zakonom o radu kada dođe do statusne promjene društva u kojem je zaposlen. Naime, ako se prenese dio ili cijelo društvo statusnom promjenom ili drugim pravnim poslom, na novo društvo prenose se i svi ugovori o radu. Što znači da unatoč tome što je radnik promijenio poslodavca, unutar razdoblja od jedne godine, olakšicu će moći koristiti novi poslodavac.   Odredbe Zakona o doprinosima odnose se i na radnike i volontere koji su se zaposlili to jest počeli s volonterskim radom prošle 2008. godine, a prva godina od njihova zaposlenja ističe u 2009. godini. Poslodavci se tada oslobađaju plaćanja doprinosa na plaće, ali tek od plaće za siječanj 2009. godine pa do isteka prve godine zaposlenja.   Zaposli li pak poslodavac unutar jedne godine volontera koji je kod njega radio temeljem ugovora o volonterskom radu, taj poslodavac može i dalje koristiti  oslobođenje plaćanja pristojbi do isteka razdoblja od jedne godine. No, osnovica za plaćanje doprinosa više neće biti najniža osnovica za plaćanje doprinosa već ugovorena plaća.   Oslobođenje se odnosi i na radnike poslane na rad u inozemstvo, s time da je poslodavac za takvog radnika uz doprinose za mirovinsko osiguranje po stopi od 20 % dužan platiti i poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu po stopi od 10 % na ugovorenu plaću koju bi za iste ili slične poslove ostvario u RH uvećanu za 20 %.