info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Porezne novosti 2020.

Porezne novosti 2020.

Objavljeno: 27.01.2020. Porezna reforma 2020 donosi mnoge promjene, od kojih vam u daljnjem tekstu navodimo samo one za koje vjerujemo da će izazvati interes kod šireg kruga čitatelja. Kamate kod povezanih osoba Kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu u visini od 3,42 %. Plaće i dohoci Minimalna bruto plaća za direktore i članove uprave u 2020. g. iznosi 5.682,30 kn (davanja državi cca. 2.229 kn ili nešto manje, ovisno o prirezu i uzdržavanim članovima). Minimalna bruto plaća za radnika sada iznosi 4.062,51 kn. Najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje u iznosu 52.452 kn, odnosno 629.424 kn na godišnjoj razini. Osobni odbitak povećan sa 3.800,00 kn na 4.000,00 kn. Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, koje poslodavac osiguravateljima u korist radnika, više se ne smatraju plaćom, uz uvjet da su omogućeni svim radnicima. Umanjena porezna obveza za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn. Poslodavci, prije isplate neoporezivih naknada novozaposlenim radnicima, od njih moraju tražiti izjavu o isplaćenim naknadama kod prethodnog poslodavca. O promjenama od 01.09.2019. smo pisali te ih ovdje ne ponavljamo (dnevnica do 200 kn, naknade za topli obrok i dr.). Porez na dobit Stopa poreza na dobit od 01.01.2020. je 12%, za poduzetnike koji ostvaruju do 7.500.000,00 kn prihoda. Preko toga 18%. Obveznici poreza na dohodak (obrti i samostalne djelatnosti), koje ostvare godišnji prihod preko 7,5 mio. kn, po sili zakona postaju obveznici poreza na dobit. Obveznici poreza na dobit, koji ostvaruju godišnji prihod manji od 7,5 mio. kn, mogu plaćati porez po novčanom načelu. Neprofitne organizacije, koje ostvaruju prihode od gospodarske djelatnosti manje od 7,5 mio. kn i koje plaćaju porez na dobit, mogu sada plaćati paušalni porez na dobit. PDV Od 01.01.2020.g. nastupilo je sniženje stope PDV-a za usluge pripremanja i usluživanja jela u ugostiteljskim objektima na 13%. Također je uvedeno oslobođenje od plaćanja PDV-a na trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti koje su tradicionalno javnog karaktera. Radi se o uslugama u vezi s liječenjem i drugom zdravstvenom zaštitom, uslugama socijalne skrbi, uslugama zaštite djece i mladeži, obrazovanje djece i mladeži, usluge povezane uz sport i tjelesni odgoj, usluge u kulturi. Pooštrena je regulativa za primjenu prijenosa porezne obveze kod isporuka u druge članice EU. Ukoliko se na fakturi ne navede točan PDV identifikacijski broj kupca (stjecatelja robe), gubi se pravo na oslobođenje od PDV-a (morate zaračunati i platiti PDV kao kod tuzemnih isporuka). Pooštreni su uvjeti dokumentiranja isporuke u drugu državu. Smatrat će se da je roba otpremljena u drugu državu članicu ako isporučitelj posjeduje najmanje dva neovisna i neproturječna dokumenta koja su izdale dvije različite strane koje su međusobno neovisne te neovisne i o prodavatelju i o stjecatelju koji dokazuju prijevoz robe. U slučaju kada je kupac odgovoran za prijevoz dobara, uz posjedovanje dva dokumenta koji dokazuju otpremu (vidi niže, dva dokumenta iz a) ili po jedan iz a) i b) skupine), isporučitelj mora dodatno pribaviti i pisanu izjavu stjecatelja dobara u kojoj se navodi da je robu otpremio ili prevezao stjecatelj ili treća osoba u njegovo ime te država članica odredišta robe. Pisanu izjavu isporučitelj treba zaprimiti do desetog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem se dogodila isporuka dobara. Dokumenti koji se odnose na otpremu ili prijevoz robe: a) potpisani međunarodni teretni list ili bilješka (CMR), teretnice, račun za zračni teretni prijevoz ili račun prijevoznika robe, b) dodatni dokumenti: 1. polica osiguranja povezana s otpremom ili prijevozom robe ili bankovni dokumenti kojima se potvrđuje plaćanje otpreme ili prijevoza robe, 2. službeni dokumenti koje je izdalo tijelo javne vlasti poput javnog bilježnika kojima se potvrđuje dolazak robe u državu članicu odredišta, 3. potvrda koju je u državi članici odredišta izdao posjednik skladišta a kojom se potvrđuje skladištenje robe u toj državi članici. PDV po naplati omogućen poduzetnicima koji ostvaruju godišnji prihod do 7,5 mio. kn. Tibor Jankač