info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Porezne novosti - smanjen porez na promet nekretnina

Porezne novosti

  Poreznih noviteta ima mnogo. U nastavku vam navodimo neke od njih... Porez na dobit Već znate da je stopa poreza na dobit smanjena sa 20% na 18% i na 12%, ovisno o tome da li će ukupni prihodi, koje ostvari obveznik poreza na dobit u 2017. godini, iznositi do 3.000.000,00 kn ili više. Porez na dobit sada se pod određenim uvjetima može plaćati i prema kriteriju naplaćenih faktura i plaćenih obveza (tada min. 3 godine po naplati). Sporna potraživanja moći će se od ove godine, bez obveze utuženja, iznimno otpisati kao porezno priznati rashod i ako iznose više od 5.000,00 kuna, uz uvjet da se prikupe dokazi da bi troškovi postupka prisilne naplate bili veći od samog potraživanja. Ovo vrijedi samo za potraživanja od kupaca prema obveznicima poreza na dobit. Reprezentacija – troškovi reprezentacije porezno su priznati 50% (prije 30%). Troškovi osobnih automobila od 01.01.2018.g. biti će porezno priznati svega 50% (sada 70%) ukoliko se neće obračunavati plaća u naravi. PDV Ukinuta je povlaštena stopa PDV-a od 13% za ugostiteljske usluge i za bijeli šećer, te se sada oporezuju stopom od 25%. Istovremeno su povlaštenu stopu od 13% dobili: sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticidi te drugi agrokemijski proizvodi, stočna hrana, dječje auto-sjedalice, urne i ljesovi, usluge odvoza komunalnog otpada i isporuka električne energije zajedno sa naknadama koje idu uz njenu isporuku. Ukoliko se poduzetnik dobrovoljno registrira kao obveznik PDV-a, više ne mora biti u sustavu PDV-a pet godina, već tri godine. Prodaja automobila – od 01.01.2018. prilikom prodaje automobila poduzetnici (obveznici PDV-a) moraju obračunati PDV bez obzira da li su prilikom nabave imali pravo na pretporez ili ne. Drugim riječima, ukoliko ste nabavili automobil gdje je na fakturi bio iskazan PDV, ali niste imali pravo na pretporez, prilikom prodaje vozila nakon 01.01.2018.g. morati ćete obračunati PDV, što poskupljuje prodajnu cijenu ili smanjuje zaradu. Ispravak pretporeza sada se mora raditi i za nematerijalnu imovinu, ukoliko se ista stavlja van upotrebe ili poduzetnik izlazi iz sustava PDV-a unutar pet godina od nabave te imovine (npr. računalni programi, licence i dr.). Dohodak u naravi - od 01.01.2018. na dohodak u naravi obračunavati će se PDV (npr. kada se službeni automobil koristi i u privatne svrhe). Od 01.01.2018. prag za ulazak u PDV iznosi 300.000,00 kn. Svi koji u 2017.g. ostvare prihode ispod praga, dužni su se pismeno očitovati poreznoj upravi da li izlaze iz PDV-a ili ostaju u njemu (tada min. tri godine ostaju u PDV-u). Porez na promet nekretnina Sa 01.01.2017. smanjena je stopa sa 5% na 4%. Ukoliko se ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjerava kod javnog bilježnika, poreznu prijavu po službenoj dužnosti podnosi javni bilježnik, a ne više kupac. Zakon o lokalnim porezima Porez na nasljedstva – smanjena stopa sa 5% na 4%. Porez na tvrtku – ukinut od 01.01.2017.g.   Promjene vezane uz porez na dohodak su toliko opsežne da ih sada nećemo niti naznačiti. Jedino obavještavamo direktore društava da je od 01.01.2017.g. povećana minimalna osnovica za obračun doprinosa na direktorske plaće. Detaljnije u nekoj od slijedećih objava.   Tibor Jankač