info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj - Arhiva 05.12.2009

Predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj

Martina Novosel dipl.iur. Uvodno Poslovanje predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj regulirano je Uredbom o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj, donesenom sukladno Zakonu o trgovini (Narodne novine broj 87/08. i 116/08.). Ove godine donesena je nova Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 21/09.), koja je stupila na snagu 20. veljače 2009. godine, ali treba reći da ona ne donosi neke bitne promjene u odnosu na do tada važeću Uredbu iz 1997. godine. Da bi predstavništvo strane osobe moglo poslovati u Republici Hrvatskoj mora biti upisano u Registar predstavništava stranih osoba koje se vodi u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Registar je javan i objavljuje se na web-stranicama Ministarstva (www.mingorp.hr). U Registar predstavništava upisano je oko 1400 predstavništava. Gore spomenutom Uredbom određeni su uvjeti za osnivanje i rad predstavništava, obveza upisa u Registar, podaci koji se upisuju, način brisanja i promjene podataka, tko predstavlja i rukovodi radom predstavništva. Predstavništvo u RH može osnovati strana pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost i nacionalna ili međunarodna gospodarska udruga. Također, strana osoba koja ima predstavništvo u Republici Hrvatskoj može osnovati jedan ili više ogranaka tog predstavništva, pri čemu se na osnivanje, rad i prestanak rada ogranka primjenjuju odredbe o osnivanju, radu i prestanku rada predstavništava. Važno je napomenuti činjenice koje često u praksi izazivaju zbunjenost, a to je prvo da je strano predstavništvo sastavni dio strane osobe osnivača i da nema status pravne osobe i drugo da se jedini poslovi koje predstavništvo smije obavljati na području RH odnose na istraživanje tržišta, obavljanje promidžbenih i informativnih poslova te poslova vezanih za svoje predstavljanje. Predstavništvo ne može obavljati poslove iz djelatnosti osnivača niti sklapati poslove za osnivača. Strano predstavništvo posluje pod tvrtkom (nazivom) strane osobe osnivača uz naznaku predstavništva i obavlja poslove isključivo po nalogu strane osobe osnivača. Naglašavamo, strano predstavništvo na području RH se ne može baviti djelatnostima kojima bi ostvarivalo dohodak. Osnivanje predstavništva Uvjet za početak rada predstavništva je upis u Registar Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Ministarstvu se radi upisa dostavlja prijava sa podacima o tvrtki, sjedištu i predmetu poslovanja osnivača te tvrtki, sjedištu, poslovima predstavništva i odgovornoj osobi za rad predstavništva, kojoj se još prilažu Odluka o osnivanju predstavništva, isprava o upisu osnivača u registar (npr. Registar Trgovačkog suda) koji se vodi u zemlji sjedišta osnivača i dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 1.000,00 kuna. Isprava o upisu osnivača u registar koji se vodi u zemlji sjedišta osnivača mora biti dostavljena u izvorniku ili kod javnog bilježnika ovjerenoj preslici te po sudskom tumaču prevedena na hrvatski jezik. Ministarstvo u roku 30 dana donosi rješenje o upisu u registar, nakon čega predstavništvo može započeti s radom, a može i odbiti upis ukoliko osnivač ne dostavi za to svu potrebnu dokumentaciju kako je određeno Uredbom. Ministarstvo će odbiti upis u Registar u slučaju nepostojanja uzajamnosti sa državom u kojoj osnivač ima registrirano sjedište, to jest ako u toj državi osobama iz Republike Hrvatske nije omogućeno osnivanje predstavništva pod uvjetima pod kojima je to u Republici Hrvatskoj omogućeno stranom osnivaču, a koji uvjet se odnosi isključivo na zemlje koje nisu članice Svjetske trgovinske organizacije. Ministarstvo je dužno nakon donošenja rješenja o upisu isto dostaviti osnivaču, Hrvatskoj gospodarskoj komori i Ministarstvu financija – deviznom inspektoratu. Osnivač je također dužan prijaviti Ministarstvu sve promjene podataka koji se upisuju u Registar, u roku od 30 dana od nastanka promjene. Za provedbu promjena u registru plaća se upravna pristojba u iznosu od 200,00 kuna. Poslovanje predstavništva Kao što je gore navedeno predstavništvo strane osobe na području RH može poslovati isključivo s ciljem promidžbe stranog osnivača na hrvatskom tržištu, to jest informiranja o istom tržištu. Ono ne može kupovati, prodavati, fakturirati, naplaćivati, uvoziti, izvoziti robu ili usluge s ciljem ostvarivanja dohotka. Sukladno tome jedini troškovi koje predstavništvo može imati i plaćati su troškovi zakupa i održavanja poslovnog prostora, troškovi obavljanja poslova reklame i propagande te ono može isplaćivati plaće zaposlenicima. Kako bi se mogli podmirivati troškovi rada predstavništva osnivač je dužan otvoriti nerezidentni račun u Republici Hrvatskoj u banci po svojem izboru na kojega će doznačavati sva potrebna sredstva. Za poslovanje i općenito rad predstavništva odgovorna je osoba ili više osoba koje su za to imenovane od strane osnivača i upisane u Registar. Predstavništvo može zapošljavati hrvatske državljane, te će se na te radne odnose primjenjivati odredbe Zakona o radu i drugih propisa koji uređuju radne odnose u RH. Predstavništvo može također zapošljavati strane državljane u kojem slučaju je potrebno pribaviti radnu dozvolu. Prestanak rada  predstavništva Razlozi za prestanak rada predstavništva: -         ako osnivač donese odluku o prestanku rada -         ako prestane osnivač u zemlji registriranog sjedišta -         ako nema odgovorne osobe za rad predstavništva, a osnivač ne imenuje drugu u roku od 2 mjeseca nakon upozorenja Ministarstva -         ako ne udovoljava uvjetima koje propisuje Uredba -         ako se u svome radu ne pridržava propisa RH -         ako je presudom nadležnog suda osnivač kažnjen za gospodarski prijestup više od dva puta u posljednje dvije godine -         ako predstavništvo obavlja djelatnosti suprotno odredbama Uredbe. U svim navedenim slučajevima Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva donosi rješenje o brisanju predstavništva iz Registra, u kojem određuje rok za prestanak rada predstavništva, koji ne može biti duži od šest mjeseci. Za brisanje predstavništva plaća se upravna pristojba u iznosu od 1.000,00 kuna. Ministarstvo je dužno dostaviti primjerak rješenja o brisanju osnivaču, Hrvatskoj gospodarskoj komori i Ministarstvu financija – deviznom inspektoratu.