info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Prijava poreza na dohodak za 2010. godinu - Arhiva 20.02.2011.

Prijava poreza na dohodak za 2010. godinu - Arhiva 20.02.2011.

Prijava poreza na dohodak za 2010. godinu

Protekla, 2010. godina, donijela nam je neke promjene u obračunu poreza na dohodak. Kako je krajnji rok za podnošenje prijave poreza na dohodak 28.02.2011.g., krajnje je vrijeme da napravimo kratku rekapitulaciju informacija bitnih za obračun poreza. Što se promijenilo?     -          promijenjene su porezne stope poreza na dohodak sa danom 01.07.2010.g., -          ukinute su porezne olakšice sa danom 01.07.2010., -          dijelom su promijenjeni kriteriji za podnošenje prijave poreza na dohodak, -          uveden je konačni obračun plaće. Dodati ćete da je ukinut i krizni porez. Iako se radi o potpuno drugom porezu i ta je promjena utjecala na obračune dohodaka (nema utjecaj na prijavu poreza na dohodak). Za očekivati je da će znatno manji broj nas podnijeti prijavu za prošlu godinu. Zašto? Smanjenjem poreznih olakšica sa 12.000,00 kn na 6.000,00 kn prepolovljen je motiv za povratom poreza. Pravi efekt ove promjene nastupiti će početkom 2012. godine kada će se podnositi prijave za 2011. godinu jer uopće neće biti poreznih olakšica. Proširena je i obveza poslodavca za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dohodak kod zadnje isplate plaće, što će također smanjiti broj podnesenih prijava. Tko mora podnijeti poreznu prijavu? -          osobe zaposlene kod dva ili više poslodavaca istovremeno, ili osobe koje primaju više od jedne mirovine, -          osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i pritom vode poslovne knjige (obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i dr.), -          osobe koje su tijekom protekle godine ostvarile dohodak iz inozemstva i to samo ako porez nije plaćen prema hrvatskim propisima, osim inozemnih mirovina, -          osobe čiji poslodavci-isplatitelji dohotka nisu obračunali i uplatili porez na dohodak i prirez, -          osobe koje su ostvarile drugi dohodak, na koji je isplatitelj bio dužan obračunati i uplatiti porez na dohodak a to nije učinio, -          osobe kojima je Porezna uprava naložila da naknadno uplate porez, u slučaju da dijete ili drugi uzdržavani član obitelji ostvari primitak (stipendiju, zaradu preko studentskog servisa ili učeničke udruge i sl.) veći od 10.800,00 kn a porezni obveznik je za njega koristio osobni odbitak, -          članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi. U ovom dijelu zapravo i nema novina. Tko ne mora (a može) podnijeti poreznu prijavu? -          osobe zaposlene samo kod jednog poslodavca (tuzemnog), što uključuje i promjenu poslodavca tijekom godine (npr. jer nisu bile nezaposlene svih 12 mjeseci  pa nisu iskoristile 12 osobnih odbitaka na koje imaju pravo), -          osobe koje primaju samo tuzemnu mirovinu (od HZMO), -          osobe koje su ostvarile dohodak od imovine i imovinskih prava, a koje nisu dužne voditi poslovne knjige, npr. porez na dohodak on najma, -          osobe koje su ostvarile dohodak od kapitala: dividende i udjeli u dobiti isplaćeni tijekom protekle godine, -          osobe koje su ostvarile dohodak od osiguranja s obilježjem štednje (od životnog osiguranja s obilježjem štednje i od dobrovoljnog mirovinskog osiguranja), do visine premije koja se u trenutku uplate smatrala porezno priznatim izdatkom. Dakle, ukoliko je tijekom godine došlo do isplate temeljem navedenih polica osiguranja, a premije su prethodno korištene kao porezne olakšice, isplatitelj (osiguravajuće društvo) će sam obračunati i platiti porez na dohodak od osiguranja prilikom isplate. -          osobe koje su ostvarile drugi dohodak (naknade članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, naknade trgovačkih putnika i agenata, akvizitera, sportskih sudaca, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, tumača i sl., nagrade učenicima, stipendije, primici učenika i studenata preko učeničkih i studentskih udruga, sportske stipendije, autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu o autorskim i sl.pravima, te ostali oporezivi primici koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, od imovine, od kapitala, od osiguranja i dohotkom od samostalne djelatnosti). Uvjet je da je isplatitelj dohotka obračunao i platio porez na dohodak. Niti ovdje nema promjena u odnosu na prethodne godine. Što je zapravo ovdje novost? Novost je u temeljnom principu. Prije je vrijedilo pravilo da, ukoliko postoji obveza podnošenja porezne prijave po bilo kojoj osnovi, u prijavu je trebalo uključiti i sve ostale dohotke. Sada i nadalje vrijedi pravilo: ukoliko podnosimo prijavu poreza po sili zakona (vidjeti popis tko mora podnijeti prijavu), u prijavu nismo dužni unijeti ostale dohotke (vidjeti popis tko ne mora). No, ukoliko podnosimo prijavu svojevoljno (po osnovi popisa tko ne mora), tada u prijavi moramo navesti sve dohotke.   Tibor Jankač