info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Prodaja putem interneta

Sigurno ste do sada prepoznali prednosti interneta, i kao kupac, a mnogi poduzetnici i kao ponuđači svojih proizvoda, roba ili usluga. U suprotnom, sada ne bi čitali ovaj članak. Namjera nam je uputiti poduzetnike na neke specifičnosti takvog poslovanja.   Osnovni oblici internet prodaje Prvo treba razlučiti da li se radi o maloprodaji ili veleprodaji. Ukoliko su kupci krajnji potrošači (građani), što ne isključuje mogućnost da i poduzetnici budu kupci, radi se o maloprodaji. Ukoliko su kupci isključivo pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, radi se o veleprodaji. Samo oglašavanje na internet stranici, kada se prodaja odvija u prodajnom prostoru, nije tema ovog članka. Prodajom putem interneta smatra se ona prodaja koja se realizira na daljinu, gdje se roba ili usluga naručuje putem internet stranice tj. gdje se kupoprodajni ugovor sklapa putem interneta (na daljinu). Plaćanje može biti putem interneta (online) ili klasičnim putem (gotovina, kartice).   Formalni zahtjevi Da bi poduzetnik obavljao prodaju putem interneta, nisu mu potrebne posebne dozvole ili odobrenja. Poduzetnik mora u Trgovačkom sudu ili drugom nadležnom registru biti registriran za djelatnost koju obavlja, te za djelatnost informacijskog društva. Tako npr., ukoliko obavlja prodaju na malo (maloprodaju) putem interneta, treba biti registriran za djelatnost trgovine na malo putem pošte i interneta i za usluge informacijskog društva. Poduzetnik mora zadovoljavati uvjete obavljanja svoje djelatnosti (npr. minimalni tehnički uvjeti za djelatnost trgovine itd.), bez obzira obavlja li prodaju putem interneta ili na neki drugi način.   Zakonski okvir Temeljni propisi koji se odnose na prodaju putem interneta su: a) Zakon o trgovini – uređuje područje trgovine, b) Zakon o zaštiti potrošača – uređuje prava i obveze u trgovini na malo, c) Zakon o elektroničkoj trgovini – uređuje pružanje usluga informacijskog društva  (odgovornost davatelja usluge informacijskog društva, pravila u vezi sa sklapanje ugovora u elektroničkom obliku), d) Zakon o elektroničkom potpisu – uređuje pravo fizičkih i pravnih osoba na uporabu elektroničkog potpisa. Uz navedene, u obzir treba uzeti i porezne propise, te propise specifične za pojedinu djelatnost i pravni oblik osobe koja pruža uslugu prodaje putem interneta.   Tko može obavljati prodaju putem interneta? 1. Trgovci - pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost trgovine na malo putem interneta, 2. Proizvođači i poljoprivrednici - pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost proizvodnje, te poljoprivrednici upisani u upisnik OPG-a, mogu prodavati isključivo svoje proizvode (ukoliko nisu registrirani i za trgovinu), 3. Udruženja građana i društvene organizacije mogu obavljati prodaju putem interneta u okviru svojih statuta, 4. Ostale pravne i fizičke osobe, ukoliko se internetska prodaja odvija u manjem opsegu, u odnosu na njihovu osnovnu djelatnost.   Kada se smatra da je ugovor u elektroničkom obliku sklopljen? Prema Zakonu o elektroničkoj trgovini, ugovor u elektroničkom obliku je sklopljen onog trenutka kad ponuditelj (trgovac) primi elektroničku poruku koja sadržava izjavu ponuđenoga (potrošača) da prihvaća ponudu.   Tajnost osobnih podataka potrošača (kupaca) Zakon o zaštiti potrošača trgovcu izričito brani davanje osobnih podataka potrošača bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja potrošača.   Prodajne informacije na internet stranici Kao i na ostalim maloprodajnim mjestima, na internet stranici namijenjenoj maloprodaji moraju biti jasno istaknuti uvjeti prodaje (kod klasične veleprodaje se o uvjetima prvo pregovara sa pojedinim kupcem, te se isti uključuju u ugovor). Osnovni uvjeti su: 1. maloprodajna cijena (sa uključenim PDV-om) mora biti jasno istaknuta, 2. cijena mora biti iskazana u kunama (uz iznos u kunama može i u drugim valutama), 3. uz cijenu mora biti iskazana jedinica mjere na koju se cijena odnosi, 4. uz cijenu moraju biti navedeni i ostali prateći troškovi/naknade, koji prate kupnju određenog artikla ili usluge, 5. roba na akcijskoj prodaji mora biti posebno označena, uz vidljivu staru i novu cijenu, 6. posebni uvjeti prodaje (npr. umirovljenicima itd.) moraju biti jasno istaknuti, 7. roba s greškom mora biti kao takva i obilježena.   Izdavanje računa i obračun poreza Prodavatelj je dužan izdati račun za prodanu robu ili uslugu. Sadržaj računa i način obračuna poreza (PDV-a i dr.) propisan je Zakonom o PDV-u i po ničemu nije specifičan za ovaj vid prodaje. Račun se kupcu šalje poštom ili putem interneta. Ukoliko je kupac poduzetnik i želi iskoristiti pravo na pretporez po računu, tada mu se mora izdati R-1 ili R-2 račun i poslati poštom. Račun poslan putem telekomunikacijskih uređaja (e-mail, telefaks) ne može se iskoristiti za odbitak pretporeza. Dakle, račun mora biti dostavljen u paprinatom obliku, neelektroničkim putem.Nadajmo se da će se ovaj uvjet uskoro ukinuti jer je očito zastario. Kod izvoza robe PDV se ne obračunava, uz uvjet da je napravljeno izvozno carinjenje. Bez carinske deklaracije nije moguće ostvariti ovo porezno oslobođenje. Kod izvoza usluga oporezivanje PDV-om ovisi o vrsti usluge. Temeljno je načelo da se PDV obračunava kod izvoza usluga ali postoji više slučajeva izuzeća od pravila. O tim specifičnim slučajevima smo više puta pisali.   Za kraj Nemoguće je navesti sve obveze i propise s kojima se poduzetnici mogu susresti. Zato je bitno poznavati propise specifične za djelatnost kojom se poduzetnik bavi. Npr. vođenje Knjige popisa robe u trgovini na malo je propisano za trgovinu na malo, a to vrijedi i za internet prodaju. Ne zaboravite, internet stranica općenito mora sadržavati podatke o društvu, o čemu možete čitati na našoj stranici.   Tibor Jankač