info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Program zadržavanja radnika za srpanj 2021. godine, PDV na usluge testiranja na COVID-19, nove stope...

Program zadržavanja radnika za srpanj 2021. godine, PDV na usluge testiranja na COVID-19, nove stope zateznih kamata, Hrvatska turistička kartica

Objavljeno: 14.08.2021 Autorica: Biljana Stanković, porezna savjetnica Pročitajte novosti za srpanj 2021.g. 1) Program zadržavanja radnika za srpanj 2021. godine Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) uvodi u primjenu novi oblik pomoći i poticaja poslodavcima u djelatnostima sa smanjenom poslovnom aktivnošću, putem Programa zadržavanja radnika. Ovaj program na tragu je dosadašnjim mjerama za očuvanje radnih mjesta, međutim, bitni kriterij postaje i postotak radnika određenog poslodavca koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje te potvrde u Republici Hrvatskoj. Pravo na korištenje mjera iz novog programa imaju samo poslodavci iz slijedećih sektora:
  • Prijevoz putnika kopnom, morem i zrakom te zračni prijevoz robe;
  • Uslužne djelatnosti u vezi s prijevozom;
  • Pružanje smještaja i djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića;
  • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
  • Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, snimanje zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te njihova distribucija;
  • Event industrija i poslovni subjekti koji većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja; i
  • Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa prouzročena potresom, neovisno o djelatnosti i padu prometa, uz dokaz da su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni (nastale znatne štete na poslovnim ili proizvodnim pogonima ili nemogućnost dolaska radnika na posao kao razlog nemogućnosti uspostavljanja normalne proizvodnje odnosno poslovanja.
Visina potpore po radniku utvrđuje se temeljem pada prihoda, u iznosima od 2.000,00 kuna, 2.500,00 kuna, 3.000,00 kuna, 3.500,00 kuna i 4.000,00 kuna po radniku u punom radnom vremenu, za različite postotke pada prihoda od 40,00 % do 60,00% naviše, dok za radnika s područja pogođenog potresom potpora iznosi 4.000,00 kuna. Radnici koji rade u nepunom radnom vremenu, ostvaruju pravo na razmjerni iznos u odnosu na broj radnih sati.   Kriterij posjedovanja EU digitalnih COVID potvrda ili ostvareno pravo na njihovo izdavanje Ostvarivanje iznosa potpore od srpnja 2021. godine vezano je izravno za postotak radnika nekog poslodavca koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli pravo na dobivanje te potvrde u Republici Hrvatskoj pa će tako poslodavci dobiti potporu za sve radnike ako do 25. kolovoza 2021. godine 70% ili više radnika posjeduje EU digitalnu potvrdu ili je steklo uvjete za njezino dobivanje. U slučaju da do 25. kolovoza EU digitalnu COVID potvrdu posjeduje (ili je steklo pravo na nju) manje od 70% radnika određenog poslodavca, iznos potpore odobrit će se u postotku jednakom postotku radnika sa COVID potvrdama ili pravom na njihovo dobivanje. Kad poslodavac nema 70% radnika s COVID potvrdom ili pravom na nju, ukupna potpora će se isplaćivati u umanjenom iznosu i to prema redoslijedu radnika koji poslodavac dostavi u tablici zahtjeva. Prema isplaćenim pojedinačnim potporama utvrđivat će se i obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i otpis ostalih doprinosa. Radnici koji se ne smiju cijepiti iz zdravstvenih razloga mogu HZZ-u izravno dostaviti potvrdu nadležnog liječnika putem elektroničke pošte, o čemu će biti izdane upute. Potporu mogu koristiti poslodavci koji su registrirali djelatnost i prijavili se u sustav HZMO do 28. veljače 2021. godine (uključujući subjekte koji obavljaju djelatnosti sezonskog karaktera), a neće se moći ostvariti za radnike zaposlene nakon 30. lipnja 2021. godine, a po novome ni za radnike koji nisu navedeni u zahtjevu u trenutku podnošenja zahtjeva, dakle, neće se uvažavati naknadne nadopune zahtjeva.   Kriterij pada prihoda/primitaka Potrebno je dokazati pad prihoda u razdoblju od 01. travnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to predajom obrasca PDV za spomenute mjesece. Alternativno, može se dokazati i pad prihoda u srpnju 2021. godine u odnosu na srpanj 2019. godine. Oni koji su osnovani prije 01. srpnja 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem pa im podaci za srpanj 2019. g nisu prikladni za uspoređivanje, trebaju priložiti podatke za prvi cjeloviti mjesec u kojem su poslovali. Poslodavci osnovani nakon 01. srpnja 2019. godine, prilažu podatke za rujan 2019. godine. Poslodavci osnovani nakon 01. veljače 2020. godine uspoređuju podatke s rujnom 2020. godine, a oni osnovani nakon 01. listopada 2020. godine sa svibnjem 2021. godine. Tromjesečni obveznici PDV-a moraju dokazati pad prihoda/primitaka za drugo tromjesečje 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Oni osnovani u četvrtom tromjesečju 2019. godine ili nakon toga, dokazuju pad prihoda za drugo tromjesečje 2021. godine usporedbom podataka za prvo tromjesečje 2021. godine. Kao dokazna dokumentacija u pravilu se koriste obrasci PDV, a ako se radi o poslovnim subjektima koji nisu obveznici PDV-a, potrebno je napraviti tablicu pada prihoda/primitaka. Poslodavci kod kojih ima odstupanja u odnosu na prihode iskazane u PDV obrascu u odnosu na stvarno ostvarene prihode, mogu ih dokazati putem druge vjerodostojne dokumentacije. Iznimno, poslodavci s područja pogođenih potresom ne moraju dokazivati pad prihoda/primitaka, već samo dostaviti izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da su nastupile okolnosti iz kriterija za dobivanje potpore.   Predaja zahtjeva Isplata mjesečnih troškova plaće za srpanj 2021. godine u sklopu programa zadržavanja radnika odobrit će se za zahtjeve zaprimljene do zaključno 25. kolovoza 2021. godine. Zahtjev i potporna dokumentacija šalju se isključivo elektroničkim putem. Poslodavac je obvezan osigurati tehnička znanja za predaju dokumentacije putem aplikacije na linku: https://mjera-orm.hzz.hr/moji-zahtjevi   2) PDV na usluge testiranja na COVID-19 Prema Zakonu i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost, testiranje na COVID-19 oslobođeno je PDV-a, kada ga obavljaju tijela odnosno pravne osobe  s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti. U turističkoj sezoni mnogi se pitaju, moraju li na računu gostu zaračunati PDV na trošak usluge testiranja na COVID-19? Odgovor na to pitanje jest da su mogući slučajevi u kojima se to mora, ali i slučajevi kada se na računu gostu ne mora zaračunati PDV na uslugu testiranja na COVID-19. Naime, ovisno o načinu ugovaranja usluge testiranja ovisi obveza zaračunavanja PDV-a. Kada uslugu testiranja za goste ugovara poduzetnik koji pruža gostu uslugu smještaja, na način da se ta usluga fakturira tom poduzetniku i račun zdravstvene ustanove glasi na njega, tada se trošak usluga testiranja smatra ulaznim troškom koji je poduzetnik imao prilikom nabave roba i usluga potrebnih za svoje vlastito poslovanje. Takav trošak za pružatelja smještaja predstavlja rashod i kad na računu gostu navede i stavku testiranja na COVID-19, na nju također mora zaračunati PDV (ako je u sustavu PDV) i to po stopi od 25%, jer se u ovom slučaju ne može iskoristiti oslobođenje od PDV-a namijenjeno zdravstvenim ustanovama i pravnim osobama s javnim ovlastima. U drugom slučaju, kada se radi o usluzi testiranja na COVID-19, koja se od strane zdravstvene ustanove fakturira izravno gostu, na ime gosta, a pružatelj smještaja je plati u ime i za račun gosta, takvo plaćanje ne može se smatrati rashodom pružatelja usluge smještaja, već samo prolaznom stavkom, koju će on prefakturirati gostu, uz dokaz o svoti vlastitog izdatka na tu prolaznu stavku. Pružatelj usluga smještaja nema pravo na odbitak PDV-a, a na vlastitom izlaznom računu ispostavljenom gostu ne treba zaračunati PDV, već samo navesti napomenu: Testiranje na COVID-19 – PDV nije obračunat u skladu s Zakonom o PDV-u, članak 33., stavak 3. Takvu stavku ne smije priznati kao prihod. Kako bi se osiguralo da se usluga testiranja tretira kao prolazna stavka, procedura ugovaranja i plaćanja te ispostavljanje računa moraju se ugovoriti sa zdravstvenom ustanovom u pisanom obliku, a pismeno određenje postupanja mora postojati i za odnos s gostom (ponuda, opći uvjeti poslovanja, ugovor..).   3) Stopa zateznih kamata od 01. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine Prema Zakonu o obveznim odnosima, objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih nefinancijskim trgovačkim društvima za razdoblje dulje od godinu dana, a prema kojoj se formiraju stope zateznih kamata. Prosječna kamatna stopa za takve kredite trenutno iznosi 2,61% i uvećava se za 5 postotnih poena za sve ugovore u kojima su sudionici  trgovac odnosno trgovačko društvo i osobe javnog prava te za 3% u svim ostalim odnosima (ugovori između trgovaca i osoba javnog prava s građanima te ugovori između građana; ostali ugovori koji proizlaze iz zakonske obveze). Za drugo polugodište 2021. godine, stope zateznih kamata iznose:
  • 7,61% za ugovore između trgovaca
  • 7,61% za ugovore između trgovaca i osoba javnog prava;
  • 5,61% za ostale odnose.
  4) Hrvatska turistička kartica Početkom prošle godine, Odlukom o uvođenju Mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj, uvedena je mjera poticanja potrošnje u hrvatskom turističkom (ugostiteljskom) sektoru, sa ciljem poticanja hrvatskih građana na konzumaciju turističkih usluga u RH, čime se namjeravalo dati dodatni vjetar u leđa domaćem turističkom sektoru. Prema Pravilniku o porezu na dohodak, radniku, obrtniku i ostalim nositeljima samostalnih djelatnosti može se godišnje isplatiti do 2.500,00 kuna neoporezivog primitka za podmirivanje ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika. Spomenuta neoporeziva naknada radniku se isplaćuje na Hrvatsku turističku karticu od strane njegovog poslodavca, koji samostalno određuje iznose i dinamiku uplata na karticu. Karticu izdaje poslovna banka po odabiru radnika, na ime fizičke osobe (radnika, obrtnika..) i radnik s njome može plaćati samo usluge utvrđene Odlukom. Dakle, kartica je slična debitnim karticama (npr Maestro), no nije ju moguće koristiti za plaćanje putem interneta, za podizanje gotovog novca niti je prenosiva na drugu osobu. U slučaju da radnik tijekom poreznog razdoblja promijeni poslodavca ili istovremeno radi kod dva poslodavca, prije isplate neoporezivog iznosa od 2.500,00 kuna, mora poslodavcu podnijeti pisanu izjavu o tome je li i u kolikom iznosu u tom razdoblju ostvario neoporezivu isplatu ove vrste primitka. Ako je iznos već (djelomično) isplaćen, nova neoporeziva isplata moguća je samo za razliku do već isplaćenog iznosa. Pisana izjava radnika nije obavezna ako poslodavac može samostalno provjeriti neoporezive isplate radniku putem ePorezne. Bitno je naglasiti da ova vrsta neoporezivog primitka nema veze sa drugom vrstom neoporezivog primitka u iznosu do 3.000,00 kuna godišnje koji se isplaćuje kao prigodna nagrada, često kao popularno zvani „regres“. Dakle, neoporezivo se mogu isplatiti oba primitka u jednom poreznom razdoblju (godini). Za isplatu na Hrvatsku turističku karticu, poslodavac je obvezan predati JOPPD obrazac na dan isplate ili najkasnije slijedeći radni dan, pod šifrom 69 – Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika, prema propisima ministarstva nadležnog za turizam.