info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Rad na izdvojenom radnom mjestu i Naknada za rad od kuće

Rad na izdvojenom radnom mjestu i Naknada za rad od kuće

Rad na izdvojenom radnom mjestu i Naknada za rad od kuće

Objavljeno: 23.05.2023. Radnik može obavljati rad u prostoru poslodavca te na drugom mjestu ili mjestima koja to nisu. Rad koji se ne obavlja na radnom mjestu dijeli se na:
  1. Rad na izdvojenom mjestu rada i
  2. Rad na daljinu.
  1. Rad na izdvojenom mjestu rada
Mišljenjem Ministarstvo rada od 31.01.2023.g. definira se da je to rad koji se ne obavlja u prostoru poslodavca, već se obavlja od kuće, odnosno u domu radnika ili u nekom drugom prostoru slične namjene, a koji nije prostor poslodavca. Poslodavac i radnik se, u ovom slučaju, dogovaraju koje će to mjesto rada biti (stan od radnika, vikendica ili neko treće mjesto koje nije prostor poslodavca). U ovom slučaju, poslodavac i radnik će sklopiti Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada. Trajanje: Rad na izdvojenom mjestu rada može se obavljati kao: stalan ili privremen ili povremen. Zabrana: Poslovi, koji su Zakonom o radu ili drugim zakonom utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada odnosno poslovi na kojima, ni uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, ne smiju se obavljati radom na izdvojenom mjestu rada (čl. 17. st. 4. ZR-a). Da li treba izmijeniti postojeći ugovor o radu? Načelno da. Ukoliko radnik i poslodavac žele tako definirati radni odnos, treba sklopiti ugovor o radu prilagođen radu na izdvojenom mjestu. Iznimno, u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti, potresa, poplave, ekološkog incidenta i sličnih pojava, poslodavac može bez izmjene ugovora o radu s radnikom dogovoriti rad na izdvojenom mjestu rada (čl. 17. st. 5. ZR-a). Rad u takvim okolnostima može trajati ne dulje od 30 dana. Za takav rad, koji bi trajao dulje od 30 dana, počinjući od dana nastanka izvanredne okolnosti, poslodavac je radniku obvezan ponuditi sklapanje ugovora o radu s obveznim sadržajem ugovora o radu u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada. Sadržaj ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada Ugovor o radu mora sadržavati uobičajene, propisane, elemente (podatke o poslodavcu i posloprimcu, datum sklapanja ugovora i datum početka rada, neodređeno ili određeno radno vrijeme, puno ili nepuno radno vrijeme, opis radnog mjesta, radno vrijeme, bruto plaća, naknade, trajanje godišnjeg odmora i dr.) i dodatne elemente. Posebno treba navesti: 1) opis organizacije rada, koja omogućava dostupnost radnika i njegov neometani pristup poslovnom prostoru te informacijama i profesionalnoj komunikaciji s ostalim radnicima i poslodavcem te trećima u poslovnom procesu, 2) način evidentiranja radnog vremena, 3) način pristupa sredstvima rada za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati odnosno uporabi vlastitih sredstava rada radnika, ako se njima koristi, te naknadi troškova u vezi s tim; 4) naknada troškova nastalih zbog obavljanja posla, koje je poslodavac dužan naknaditi radniku ako je rad ugovoren kao stalan ili kada razdoblje rada tijekom jednoga kalendarskog mjeseca traje dulje od 7 radnih dana, osim ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije ugovoreno povoljnije 5) način ostvarivanja prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju, jednako kao i za ostale zaposlene kod toga poslodavca 6) rok trajanja takvog rada. Prava i obveze iz rada na izdvojenom radnom mjestu
  1. Plaća i materijalna prava, te ostala prava iz radnog odnosa, za rad na izdvojenom radnom mjestu (dalje: IRM), ne smiju biti niža od sličnih radnih mjesta u prostoru poslodavca.
  2. Pravo na dnevni, tjedni i godišnji odmor radnika na IRM ne smije biti manje od usporednog radnog mjesta u prostoru poslodavca.
  3. Poslodavac je dužan isplaćivati naknade troškova propisane kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.
  4. Poslodavac je dužan osigurati zaštitu privatnosti te osigurati uvjete rada na siguran način.
  5. Poslodavac ima pravo ući u prostor radnika radi: a) održavanja opreme i b) utvrđivanja uvjeta rada. Prethodno treba sa radnikom utvrditi vrijeme pristupa.
  6. Radnik na IRM obvezan je pridržavati se sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju ta područja.
  Paušalna naknada za rad od kuće Poslodavac je dužan radniku plaćati naknadu za rad od kuće, ukoliko je sa radnikom sklopio ugovor o radu na IRM, na rok dulji od sedam (7) dana. U slučaju da je rok kraći od 7 dana, naknada se može i ne mora isplatiti. Pravilnikom o porezu na dohodak (NN br. 1/23.), kao novi neoporezivi primitak uvodi se novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova radnika za rad na IRM, do 3,98 € po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 € mjesečno. Naknada za prijevoz Ukoliko radnik kontinuirano radi na IRM, tada ne ostvaruje pravo na naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla (Pravilnik, čl.7., st.33.). Ukoliko dio mjeseca radi u poslovnom prostoru poslodavca, tada mu se naknada za prijevoz smije neoporezivo isplatiti.  
  1. Rad na daljinu
Spomenutim Mišljenjem Ministarstva rada, rad na daljinu definiran je kao poseban oblik rada koji se uvijek obavlja putem informacijsko komunikacijske tehnologije, pri čemu poslodavac i radnik ugovaraju pravo radnika da samostalno određuje gdje će raditi. Pri tome, takvo mjesto može biti promjenjivo i može ovisiti o volji radnika, zbog čega se kod takve vrste rada neće primjenjivati veći dio obveza koje poslodavac u smislu propisa o zaštiti na radu ima prema radnicima koji rade na izdvojenom mjestu rada. Kod rada na daljinu radnik ne ostvaruje pravo na naknadu za rad od kuće, niti naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla (ukoliko cijeli mjesec radi na daljinu). Ukoliko radnik dio mjeseca radi u poslovnom prostoru poslodavca, tada ima pravo na naknadu za prijevoz.   Na kraju, treba napomenuti da je izvor prava radnika, kolektivni ugovor, ugovor o radu i Zakon o radu. Porezni propisi ne brane isplatu naknada već propisuju koje naknade se mogu neoporezivo isplatiti radnicima, i pod kojim uvjetima. Za sva pravna tumačenja i sastavljanje dokumentacije (ugovori o radu, pravilnici i dr.) molimo da se obratite pravnicima.   Tibor Jankač