info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Smanjenje temeljnog kapitala

Ukoliko ste vlasnik ili jedan od članova društva i razmišljate o opciji smanjenja temeljnog kapitala, prvo zahvalite direktoru/upravi svojeg društva što je vjerojatno nadprosječno uspješno vodio i vodi vaše društvo. Da bi društvo uopće bilo u mogućnosti isplatiti dio temeljnog kapitala, to znači da je podmirilo sva dospjela dugovanja, te da je likvidno i solventno. To također znači i da je prethodno isplatilo sve zadržane dobitke. Nikako se ne smije desiti da zbog isplate/smanjenja temeljnog kapitala ponestane novaca za servisiranje tekućeg poslovanja. Kada se smije smanjiti temeljni kapital? Smanjenje temeljnog kapitala regulira Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93-110/15) u čl. 462.-465.c. Minimalni iznos temeljnog kapitala propisan je za d.o.o. u iznosu 20.000,00 kn, a za d.d. 200.000,00 kuna. Temeljni kapital nakon smanjenja ne smije i ne može biti manji od propisanog minimalnog iznosa. Isplata temeljnog kapitala članovima društva smije se provesti ukoliko su podmirene dospjele obveze prema vjerovnicima i pošto su pokriveni eventualni preneseni gubici od poslovanja. Dakle, tek ako postoje stvarni viškovi novca ili drugih oblika imovine, smije se provesti smanjenje temeljnog kapitala u vidu isplate članovima društva (vlasnicima). Kapital se može isplatiti u novcu ili u naravi (pravima ili stvarima). Postupak smanjenja temeljnog kapitala 1. Član društva donosi odluku o smanjenju temeljnog kapitala. 2. Odluku o smanjenju temeljnog kapitala putem javnog bilježnika dostavlja sudskom registru radi objave na Internet stranicama Trgovačkog suda. 3. Društvo obavještava svoje poznate vjerovnike dostavom Objave smanjenja temeljnog kapitala, a s protekom roka od tri mjeseca javni bilježnik podnosi prijavu sudskom registru. Prijavi se prilaže: a) dokaz o objavi smanjenja temeljnog kapitala s pozivima vjerovnicima da zatraže dodatna osiguranja, b) dokaz da su vjerovnici, koji su se javili, podmireni, c) izjava uprave da su poznatim vjerovnicima poslane objave, te d) popis članova društva na temelju odluke o smanjenu temeljnog kapitala. 4. Trgovački sud izdaje Rješenje kojim se dopušta isplata temeljnog kapitala, a nakon upisa izmjene društvenog ugovora o smanjenju temeljnog kapitala. 5. Isplata smanjenja temeljnog kapitala članovima društva. Troškovi smanjenja temeljnog kapitala Smanjenje kapitala nešto i košta. Troškovi se povremeno mijenjaju, tako da ćete prije donošenja odluke o smanjenju temeljnog kapitala kontaktirati javnog bilježnika ili odvjetnika i raspitati se o njima. Čisto za orijentaciju, u trenutku pisanja članka, troškovi javnog bilježnika za smanjenje kapitala od cca. 2ml. kuna  bi okvirno iznosili 10.000 kn, a sudske pristojbe dodatnih 500 kn. Porezni aspekt smanjenja temeljnog kapitala Načelno, smanjenje temeljnog kapitala nije oporezivo. Ipak, postoje situacije kada smanjenje istog dovodi do oporezivanja. Koji se porezi pritom mogu pojaviti? Porez na dobit Ukoliko je društvo prethodno reinvestiralo dobit ostvarenu od 2012. godine i nadalje i pritom koristilo državnu olakšicu oslobođenja od poreza na dobit (20%), tada će naknadno smanjenje temeljnog kapitala biti oporezivo porezom na dobit. Na primjer, ukoliko je npr. dio dobiti iz 2012. godine u iznosu od 1.000.000 kn iskorišteno za povećanje temeljnog kapitala, tvz. reinvestiranje dobiti, tada na taj dio dobiti nije trebalo platiti porez na dobit 20%, u primjeru 200.000 kn. Ukoliko članovi društva donesu odluku o smanjenju/isplati temeljnog kapitala od npr. 800.000 kn, tada će društvo morati platiti porez na dobit u iznosu 160.000 kn (800.000 x 20%). Ako bi iznos smanjenja prelazio reinvestiranih 1.000.000 kn, npr. 1.100.000 kn, porez na dobit platio bi se naravno samo na reinvestirani dio temeljnog kapitala i iznosio bi 200.000 kn. Na preostali iznos smanjenja od 100.000 kn porez na dobit se ne plaća. Kada i kako se plaća porez na dobit? Jednostavno, u poreznoj prijavi za godinu u kojoj je smanjen temeljni kapital uvećati će se porezna obveza za opisani dio poreza. Dakle, ukoliko nije bilo reinvestiranja dobiti, smanjenje temeljnog kapitala ne oporezuje se porezom na dobit. Porez na dohodak od kapitala Poznato vam je da se isplata dobiti oporezuje porezom na dohodak od kapitala (porez na isplatu dobiti/dividende) po stopi 12% + prirez, ako se isplaćuje dobit ostvarena (zarađena) u 2012. godini i nadalje. Ukoliko se isplaćuje dobit iz 2011. godine i ranije, ne plaća se porez na dohodak. Isto vrijedi i za smanjenje temeljnog kapitala. Ukoliko je prethodno temeljni kapital uvećavan za dobitke ostvarene u razdoblju 2012.g. i kasnije, smanjenje temeljnog kapitala do iznosa reinvestirane dobiti oporezuje se porezom na dohodak od kapitala. U ostalim slučajevima porez na dohodak se u pravilu ne obračunava. Može se općenito zaključiti da, ukoliko je dokapitalizacija napravljena iz dobiti ostvarene od 2012. godine i nadalje, da se smanjenje temeljnog kapitala oporezuje i porezom na dobit i porezom na dohodak. Porez na dobit po dobitku Ukoliko je član društva strana pravna osoba, uz pretpostavku da je temeljni kapital društva prethodno uvećan iz ostvarene dobiti na koju bi prilikom isplate bio plaćen porez na dobit po odbitku (WHT), prilikom isplate smanjenja temeljnog kapitala trebati će platiti porez na dobit po odbitku. Primjeri: 1) Temeljni kapital iznosi 2.000.000 kn i smanjuje se isplatom novca članu društva. Ova transakcija je u potpunosti neoporeziva. 2) Početni temeljni kapital od 20.000 kn uvećan je reinvestiranom dobiti iz 2013. godine u iznosu 1.000.000 kn (društvo je bilo oslobođeno poreza na dobit na taj iznos), tako da temeljni kapital prije smanjenja iznosi 1.020.000 kn. Vlasnik donosi odluku o smanjenju temeljnog kapitala u iznosu 800.000 kn. Smanjenje temeljnog kapitala u ovom slučaju je oporezivo i porezom na dobit i porezom na dohodak. Porez na dobit (20%) iznosi 160.000 kn i obračunava se u sklopu porezne prijave poreza na dobit za tekuću godinu. Porez na dohodak obračunava se na iznos koji se isplaćuje vlasniku. Ako je iznos isplate 800.000 kn, tada porez na dohodak iznosi 96.000 kn, prirez npr. 0 kn, dok se vlasniku na tekući račun isplaćuje ostatak od 704.000 kn. Nadamo se da smo vam uspjeli pojasniti osnovne principe u vezi s oporezivanjem smanjenja temeljnog kapitale. Ukoliko ćete imati situaciju smanjenja kapitala svakako se prije upuštanja u transakciju posavjetujte sa svojim knjigovođom. Tibor Jankač