info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Troškovi službenog puta - Arhiva 27.04.2009

Troškovi službenog puta - Arhiva 27.04.2009

Troškovi službenog puta

Vezano uz temu služenih putovanja, u smislu obračunavanja naknade za korištenje privatnog vozila u poslovne svrhe, pisati ćemo u jednom od nastavaka. U ovom članku pokušati ćemo obuhvatiti ostale troškove koji su uobičajeni, a nastaju u svezi sa službenim putovanjima. Što putni nalog mora sadržavati? Ime i prezime osobe koja putuje, naziv poslova koje ta osoba obavlja, cilj putovanja, naziv države i mjesta u koje putuje, dan polaska i povratka, vrstu prijevoza koji će koristiti, napomenu da li je osiguran besplatan smještaj ili hrana, te uvjete obračunavanja dnevnica za služeni put. Dnevnice Dnevnica je naknada za pokriće troškova prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeni put. Dnevnica se ne smatra plaćom (u smislu plaćanja davanja) ukoliko ne prelazi iznose propisane u čl.13.st.2. Pravilnika o porezu na dohodak. Za službena putovanja u Hrvatskoj dnevnica je neoporeziva do iznosa od 170,00 kuna. Za putovanja u inozemstvo propisane su dnevnice prema državi u koju se putuje. Dnevnica se obračunava za putovanja na odredišta koja su udaljena najmanje 30 kilometara od mjesta rada ili prebivališta (ili uobičajenog boravišta) radnika. Bitno je napomenuti da visinu dnevnice određuje poslodavac internim aktima, a navedeni kriteriji odnose se isključivo na porezni status dnevnice. O trajanju putovanja ovisi broj dnevnica koje će se obračunati. Tako se za putovanje u trajanju od 8 do 12 sati smije isplatiti pola dnevnice, a preko 12 sati, cijela dnevnica. Kod višednevnih putovanja broj dnevnica se utvrđuje prema ukupnom broju sati provedenih na putu. Tako će npr.za putovanje u trajanju od 63 sata biti isplaćene 3 cijele dnevnice (2 x 24 sata + 15 sati). Ukoliko se putuje u inozemstvo, vrijeme putovanja kroz Hrvatsku računa se kao razlika između ukupnog trajanja putovanja i vremena provedenog u inozemstvu. Npr. ukoliko službeno putovanje u Austriju traje ukupno 35 sati, od čega na vrijeme provedeno van Hrvatske otpada 26 sati, proizlazi da je put kroz Hrvatsku trajao ukupno 9 sati. Tada će se obračunati jedna inozemna dnevnica i pola tuzemne dnevnice. Kada se iznos dnevnice umanjuje? Ako je na putu osigurana besplatna hrana, dnevnica se isplaćuje u visini od 20% pune dnevnice. Isto vrijedi i ako je u cijenu karte za putovanje brodom uračunana hrana. Za pilote i ostalo letačko osoblje, koje na putu u inozemstvu provede manje od osam sati, obračunava se 30% dnevnice. Terenski dodatak Pravo na terenski dodatak ostvaruje se kada radnik zbog prirode posla (građevinarstvo, poljoprivreda i dr.) obavlja rad izvan mjesta svog prebivališta/uobičajenog boravišta i izvan mjesta sjedišta poslodavca ili sjedišta poslovne jedinice poslodavca. Terenski dodatak u zemlji može se, u smislu Pravilnika, isplatiti do iznosa od 170,00 kn dnevno. Terenski dodatak i dnevnica međusobno se isključuju.   Troškovi smještaja Troškovi smještaja utvrđuju se u visini realno nastalih troškova (prema računu) i porezno su priznati trošak, uz uvjet da se ne radi o smještaju za dnevni odmor, što se iznimno priznaje posadama zrakoplova kada je vrijeme čekanja između dva leta duže od četiri sata (unutar jednog dana). Troškovi prijevoza Troškovi prijevoza utvrđuju se na temelju priložene dokumentacije (računa, putne karte). Ukoliko se za službeni put odobri službeno vozilo, troškovi prijevoza utvrđuju se na temelju priloženih računa za gorivo, cestarine i dr. Ako se pak odobri korištenje vlastitog vozila, trošak prijevoza utvrđuje se prema prijeđenim kilometrima pomnoženim sa 2,00 kn/km. Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu Poslodavac koji uputi svog djelatnika na put u inozemstvo dužan je uplatiti ovaj doprinos koji pokriva zdravstvenu zaštitu djelatnika u inozemstvu za vrijeme trajanja puta. Iznos ovog doprinosa utvrđen je na mjesečnoj razini po stopi od 20% na najnižu mjesečnu osnovicu u visini od 2.611,00 kuna. To znači da će za službeni put u trajanju od mjesec dana trebati uplatiti 522,20 kn doprinosa. Iznos doprinosa utvrđuje se na temelju dana provedenih u inozemstvu. Npr. za proveden jedan dan u inozemstvu, u mjesecu koji ima 30 dana trebati će uplatiti 17,41 kn (522,20 kn/30 dana x 1 dan). Dodatne napomene Troškovi službenog puta mogu se nadoknađivati isključivo zaposlenicima i osobama koje se nakon školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili dobrovoljnoj praksi. Isplate osobama koje nisu zaposlene kod poslodavca tretiraju se kao isplata drugog dohotka, što znači da postoji obveza plaćanja poreza na dohodak i doprinosa. Iznimka od navedenog vrijedi za neprofitne organizacije koje imaju pravo nadoknaditi troškove prijevoza i noćenja osobama koje nisu u radnom odnosu, uz uvjet da računi za nastale troškove glase na tu neprofitnu organizaciju.