info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Ustupanje radnika II. dio - Arhiva 16.08.2010

Ustupanje radnika II. dio

Martina Jankač, dipl.iur. UVOD U današnjem broju nastavljamo sa temom ustupanja radnika. Kao što je već pobliže objašnjeno, radni odnos je pravni odnos između radnika i poslodavca, koji se zasniva ugovorom o radu. Općenito, poslodavac je u radnom odnosu dužan radniku dati posao te za obavljeni rad isplatiti mu plaću, a radnik je pak dužan osobno obavljati preuzeti posao, prema uputama poslodavca datim u skladu s naravi i vrstom rada. Također, bitne karakteristike tog odnosa su dragovoljnost pri zasnivanju, osobno obavljanje rada unutar radnog vremena, subordinacija (podvrgavanje) poslodavcu i obavljanje rada za plaću.   Zakon o radu uređuje jedan poseban radni odnos, u kojemu radnik ne radi za i kod svojega poslodavca, već radi nesamostalno za i kod “korisnika“, pravnog subjekta  kojemu je poslodavac  ustupio svoga radnika. Primjećujemo da navedenome odnosu nedostaje karakteristika subordinacije radnika svome poslodavcu, već ta subordinacija postoji u odnosu između radnika i  “korisnika“.   Za nastanak navedenog radnog odnosa poslodavac može biti isključivo agencija za privremeno zapošljavanje. Agencija za privremeno zapošljavanje temeljem sporazuma o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu (korisniku)  za obavljanje privremenih poslova. Obzirom da Zakon o radu ne navodi ograničenja o tome koji pravni subjekti bi mogli biti korisnici, proizlazi da to može biti svaki poslodavac. Agencija može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima: -      nakon upisa u evidenciju pri ministarstvu nadležnom za poslove rada, -      samo u zemlji, -      pod uvjetom da te poslove obavlja kao jedinu djelatnost i -      da je registrirana prema propisima o trgovačkim društvima. Prijava na evidenciju podnosi se u pismenom obliku nadležnom ministarstvu, a prilaže se i dokaz da je agencija registrirana prema propisima o trgovačkim društvima. O prijavi ministarstvo izdaje potvrdu s brojem evidencije, koji broj je agencija dužna u pravnom prometu s poslovnim ispravama, na svakom dopisu i ugovoru navesti. Temelj za ustupanje radnika drugom poslodavcu je sporazum o ustupanju radnika.   SPORAZUM O USTUPANJU RADNIKA Sporazum  o ustupanju radnika između agencije i korisnika mora biti sklopljen u pisanom obliku. S time da agencija ne smije ustupati korisniku radnika za obavljanje poslova za neprekinuto razdoblje dulje od  jedne godine, a prekid kraći od mjesec dana ne smatra se prekidom razdoblja od jedne godine. Sporazum mora uz opće uvjete poslovanja agencije sadržavati i sedam taksativno navedenih obaveznih klauzula prema Zakonu o radu (broj radnika potrebnih korisniku, vremenskom razdoblju ustupa, mjestu rada, poslovima koje će radnici obavljati,  uvjetima rada itd.). Zako o radu nadalje izričito zabranjuje sklapanje takvog sporazuma iz navedenih razloga, to jest u slučajevima:
  1. zamjene radnika kod korisnika kod kojega se provodi štrajk,
  2. ako je korisnik u prethodnom razdoblju od 6 mjeseci poslovno uvjetovanim otkazom, znači otkazom u slučaju prestanka potrebe za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih  ili organizacijskih razloga, otkazao ugovore o radu radnika koji su radili na poslovima za obavljanje kojih traži ustupanje radnika,
  3. za poslove sa skraćenim radnim vremenom, to jest takve poslove na kojima se uz primjenu zaštite na radu od štetnih utjecaja radno vrijeme skraćuje razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje,
  4. za ustupanje radnika drugoj  agenciji,
  5. u drugim slučajevima utvrđenim kolektivnim ugovorom koji obvezuje korisnika.
  UGOVOR O RADU ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA Ugovor je koji sklapa agencija s radnikom  na određeno ili na neodređeno vrijeme. Taj ugovor osim klauzula koje mora sadržavati svaki ugovor o radu, mora sadržavati i nekoliko specifičnih klauzula:
  1. da se ugovor sklapa radi ustupanja radnika za privremeno obavljanje poslova kod korisnika,
  2. naznaku poslova za obavljanje kojih će se radnik ustupati,
  3. obveze agencije prema radniku u vrijeme kada je ustupljen korisniku.
  Treba napomenuti da Zakon o radu posebno regulira i naknadu plaće  za vrijeme kada radnik nije ustupljen korisniku, a u radnome je odnosu u agenciji. Naime, sasvim je realna mogućnost  da agencija sklopi s radnikom  ugovor o radu ne znajući još kojem će ga korisniku i točno kada ustupiti. Za to vrijeme do ustupanja radnik ne radi, ali ima pravo na naknadu plaće. Smatra se da je danom sklapanja ugovora o radu s agencijom  otpočeo s radom danom utvrđenim tim ugovorom.   OTKAZ UGOVORA O RADU ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA Karakteristično za ovaj ugovor je zakonski isključena primjena odredaba o zbrinjavanju viška radnika i o redovitom otkazu u slučaju prestanka potrebe za radnikom kod korisnika prije  isteka razdoblja za koje je ustupljen. Agencija može ustupljenom radniku dati izvanredan otkaz ugovora o radu, ako su razlozi za takav otkaz nastali kod korisnika, a koji je o činjenici na kojoj se izvanredni otkaz temelji pismeno obavijestio agenciju (poslodavca) osam dana  po saznanju.   OBVEZE AGENCIJE PREMA RADNIKU Agencija kao poslodavac prema ustupljenom radniku uglavnom ima sve one obveze kao svaki poslodavac, a uz to ima i još neke specifične obveze. Prije upućivanja radnika korisniku agencija je dužna uručiti radniku ugovor o radu, ako se ugovor sklapa na određeno vrijeme koje je jednako razdoblju na koje se radnik ustupa korisniku. U ostalim slučajevima, agencija je dužna radniku uručiti uputnicu koja sadržava podatke koje mora imati ugovor o radu koji se sklapa na vrijeme koje je jednako razdoblju na koje se radnik ustupa korisniku. Agencija je također dužna, prije upućivanja radnika korisniku, upoznati ga sa svim rizicima obavljanja posla kod korisnika koji se odnose na  zdravlje i zaštitu na radu i u tu svrhu osposobiti radnika, osim ako sporazumom o ustupanju radnika nije ugovoreno da te obveze izvrši korisnik, koji se  u stvari smatra poslodavcem prema radniku glede obveza zaštite zdravlja  i zaštite na radu. Agencija je dužna radnika usavršavati i upoznavati s novim tehnologijama rada za obavljanje poslova za koje je ugovoreno da će se radnik ustupati, osim ako sporazumom o ustupanju nije tu obvezu preuzeo korisnik. Agencija je dužna radniku isplatiti ugovorenu plaću za obavljeni rad i u slučaju kada korisnoik agenciji nije ispostavio obračun ugovorene plaće.   OBVEZE KORISNIKA PREMA RADNIKU Korisnik se smatra poslodavcem u odnosu prema radniku u smislu primjene Zakona o radu i drugih zakona i propisa kojima su uređeni zaštita zdravlja, zaštita na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika te u slučaju odgovornosti za štetu koju ustupljeni radnik na radu ili u svezi s radom uzrokuje trećoj osobi.   NAKNADA ŠTETE Štetu koju ustupljeni radnik na radu ili u svezi s radom uzrokuje trećoj osobi dužan je naknaditi korisnik, koji se obzirom na regresnu odgovornost radnika smatra poslodavcem. Štetu koju ustupljeni radnik na radu ili u svezi s radom uzrokuje korisniku  dužna je naknaditi agencija po općim propisima obveznoga prava. Štetu koju pretrpi ustupljeni radnik  na radu ili u svezi s radom kod korisnika naknadu štete može potraživati od agencije ili od korisnika.