info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Neoporezive naknade u 2024. godini

Neoporezive naknade u 2024. godini

Objavljeno: 21.02.2024.

Neoporezive naknade djelatnicima su izdaci koje poslodavci smiju isplatiti svojim djelatnicima, a da se pritom ne plaćaju davanja propisana za plaću.

Iznosi naknada, koje spominjemo u tekstu, nisu obveza poslodavca već gornji limit u smislu neoporezivih iznosa.

Ovu temu smo temeljito obradili 2022. godine. Od 01.01.2024.g. su iznosi neoporezivih naknada izmijenjeni, tako da ćemo u tekstu ukratko navesti najzanimljivije naknade.

Dalje navedene odredbe odnose se i na obrtnike te slobodne djelatnosti.

1. Dnevnice i naknade za korištenje privatnog vozila u poslovne svrhe

Dnevnica za put u tuzemstvu sada iznosi do 30,00 eura/dan. Na poslodavcima ostaje da odluče koliko će iznositi dnevnica koju isplaćuju. Iznos dnevnice ne ovisi o poreznim propisima, već ovisi o internim pravilima poslodavaca (pravilnici, ugovori o radu, kolektivni ugovori). Ukoliko službeni put traje 8-12 sati, tada se može isplatiti do pola dnevnice, tj. 15 eura/dan. Za službeni put u trajanju manje od 8 sati, dnevnica se ne isplaćuje.

Inozemne dnevnice isplaćuju se u iznosu propisanom za pojedinu državu.

Službeno putovanje smije trajati do 30 dana, a odredište smije biti udaljeno najmanje 30 km od mjesta rada ili boravišta/prebivališta radnika.

Dnevnica pokriva izdatke radnika za prehranu, piće i lokalni prijevoz na odredištu.

Ukoliko poslodavac osigurava ručak ili večeru, tada se iznos dnevnice umanjuje za 30%. Ukoliko poslodavac osigurava ručak i večeru, dnevnica se umanjuje za 60%. Plaćeni doručak se ne smatra osiguranom prehranom i ne umanjuje dnevnicu (npr. noćenje s doručkom). Ukoliko poslodavac osigurava ručak radniku, sa poslovnim partnerom, dnevnica se umanjuje  za 30%. Ukoliko poslovni partner osigurava ručak, dnevnica se ne umanjuje.

Naknada za korištenje privatnog vozila u poslovne svrhe sada iznosi 0,50 eura/km.

 

 

2. Troškovi prehrane

Na izbor se nude dva modela isplate naknade za prehranu:

a) U novcu, do 1.200,00 eura godišnje (tvz. novčana paušalna naknada za troškove prehrane). Naknada se radniku smije isplaćivati mjesečno, do 100,00 eur/mj. Naknada za topli obrok smije se isplatiti za protekle mjesece tekuće godine ali ne smije biti isplaćena unaprijed.

Ova naknada ne umanjuje iznos dnevnica radniku (dnevnica služi prvenstveno za pokriće troškova prehrane na službenom putu). Bitno je da isplata bude izvršena na tekući račun radnika i da se prijavi na JOPPD obrascu do 15. dana za isplate u proteklom mjesecu (kao i za plaću).

Ovaj model je posebno interesantan malim poduzetnicima koji nemaju uređen način prehrane radnika.

b) U troškovima prehrane, do 1800,00 eura godišnje (tvz. trošak prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije) – isplata temeljem računa za prehranu, uz uvjete:

1. da račun glasi na poslodavca,

2. da je trošak nastao za trajanja radnog odnosa kod poslodavca.

3. trošak prehrane za radnika smije iznositi do 150,00 eura mjesečno.

Naknada za prehranu se i u ovom obliku mora prijaviti u JOPPD obrascu do 15. dana za protekli mjesec. U ovom slučaju treba voditi evidenciju računa za prehranu po radniku.

Poslodavac ima pravo odlučiti kome će i u kojem iznosu odobriti naknadu za prehranu, osim u slučaju da kolektivni ugovor ili neki interni akt ili ugovor o radu već ne utvrđuje pravila igre.

Tijekom godine, poslodavac smije promijeniti metodu obračuna ove naknade.

Kod promjene poslodavca, radnik mora u pisanoj formi obavijestiti novog poslodavca o primljenim naknadama kod starog poslodavca. Ovo je generalno načelo za neoporezive naknade limitirane iznosom na godišnjoj razini.

Strogo je zabranjeno poslodavcima smanjiti bruto plaću uz istovremeno uvođenje novih neoporezivih naknada. Ministarstvo rada i Ministarstvo financija će raditi kontrole ukoliko detektiraju takve slučajeve. Jedan detektor je prijava radnika, a drugi JOPPD obrazac koji predaje poslodavac.

3. Trošak smještaja

Poslodavcu je dozvoljeno da svome djelatniku podmiruje trošak smještaja, u iznosu stvarnog troška (nema propisanog limita). Pritom, moraju biti zadovoljeni slijedeći uvjeti:

1. da postoji ugovor o najmu ili račun, gdje isti glase ili na radnika ili na poslodavca (tada poslodavac i radnik sklapaju ugovor/sporazum o korištenju stana i sl.),

2. da naknada za smještaj bude isplaćena na tekući račun radnika ili poslodavac direktno plaća trošak najmodavcu (ovisno kako je ugovoreno) bankovnim transferom. Trošak smještaja ne smije biti plaćen u gotovini. Ukoliko poslodavac radniku isplati naknadu, a radnik propusti platiti najamninu, poslodavac ne snosi posljedice takvog propusta (naknada je i dalje porezno priznata),

3. ukoliko su u najamninu uključene i režije, tada se ukupan iznos najamnine može tretirati kao porezno priznati trošak smještaja za poslodavca. Ostali troškovi, koji su eventualno ugovoreni, a ne tiču se samog smještaja (npr. najam parkirnog mjesta ili garaže), ne smatraju se troškom smještaja radnika u ovom smislu,

4. ukoliko ugovor o zakupu glasi na više osoba, poslodavac može kao naknadu isplatiti samo dio najma koji se odnosi na njegovog radnika,

5. ukoliko radnik radi kod dva poslodavca, trošak se može raspodijeliti na oba poslodavca,

6. ukoliko radnik najmi stan zajedno sa svojom obitelji, gdje ugovor glasi na radnika, cjelokupna se najamnina može tretirati kao porezno priznati trošak najma kod njegovog poslodavca,

7. troškovi smještaja moraju se plaćati u kontinuitetu,

8. račun/faktura od hotela, motela i sl. smatraju se vjerodostojnom dokumentacijom za smještaj radnika. Ukoliko je radnik smješten u apartmanu, tada isti mora biti reguliran i prijavljen kao dugotrajan najam.

Ukoliko poslodavac organizira u vlastitoj režiji smještaj (npr. vlastita zgrada) ili prehranu (npr. vlastiti restoran), tada mora osigurati odgovarajuću dokumentaciju iz koje će biti utvrdiv iznos ovih naknada.

4. Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika

Troškovi za redovnu skrb predškolske djece također su neoporezivi do visine stvarnih izdataka na temelju vjerodostojne dokumentacije. Radnik je obavezan poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te presliku računa.

Osim računa predškolskih ustanova - vrtića, priznaju se i naknade drugih pravnih ili fizičkih osoba koje su registrirane za skrb o predškolskoj djeci.

U iznos neoporezive naknade ne ulaze izdaci za dodatne programe koje vrtići posebno naplaćuju.

5. Turistički vaučer

Radi se o neoporezivoj naknadi do iznosa 400,00 eura godišnje (po djelatniku), za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima nadležnog ministarstva za turizam.

6. Naknada za prijevoz

Naknada za prijevoz radnika na posao i s posla može se isplatiti neoporezivo u punom iznosu troška, prema tarifi javnog prijevoza.

 

7. Prigodne nagrade

Prigodne nagrade, kao božićnica, regres i sl., mogu se neoporezivo isplatiti radniku do 700,00 eura godišnje.

8. Nagrade za poslovne rezultate

Poslodavac smije radniku isplatiti godišnje do 1.120,00 eura neoporezivo, nagradu za poslovne rezultate. Ove isplate nisu uvjetovane nekim posebnim kriterijima. Poslodavac ima pravo odlučiti pod kojim će uvjetima isplatiti ovu nagradu. O tome poslodavac treba donijeti odluku, ukoliko ista nije propisana nekim drugim aktom. Ako radnik radi kod više poslodavaca, tada smije primiti kumulativno do 1.400,00 eura neoporezivih nagrada godišnje.

9. Dar djelatniku i djetetu djelatnika

Darivati djelatnika može se u naravi, do 133,00 eura vrijednosti dara godišnje (uključen PDV). Također, darivati se može i dijete radnika, u naravi ili novcu, do 140,00 eura godišnje. Uvjet jest da dijete nije starije od 15 godina.

Jednokratna potpora za novorođenče smije se isplatiti neoporezivo do 1.400,00 eura. Ako oba roditelja rade kod istog poslodavca, oboje se smije isplatiti navedeni iznos naknade. Isplatu je uputno izvršiti u razumnom roku (nije definirano).

10. Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

Poslodavac može ugovoriti za svoje radnike ova dva tipa osiguranja. Tada je neoporezivi godišnji iznos premija kumulativno do 500,00 eura.

Poslodavac može, nevezano za navedene premije osiguranja, radnicima osigurati sistematski pregled. Uvjet je da bude osiguran svim radnicima ili jasno utvrđenim grupama radnika (ne može selektivno).

11. Naknada za rad na izdvojenom mjestu rada

Smije se isplatiti do 4,00 eura/dan, najviše do 70,00 eura mjesečno.

Naknade kod nepunog radnog vremena

Radniku, koji radi nepuno radno vrijeme, smije se isplatiti i puni iznos neoporezivih naknada, uz uvjet da je tako propisano ugovorom o radu, pravilnikom ili drugim aktom poslodavca. U suprotnom, isplaćuje se naknada razmjerno radnom vremenu radnika.

Ovo su najčešće naknade. Postoje i drugi neoporezivi primici djelatnika, koji se isplaćuju u posebnim slučajevima (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za smrtni slučaj), a koje nećemo sada navoditi.

Na kraju, nadamo se da smo vam u kratkim crtama uspjeli prezentirati osnovne informacije o ovoj zanimljivoj temi.

Tibor Jankač