info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Oporezivanje automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u 2023. godini

Oporezivanje automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u 2023. godini

U ovom članku obrađuje se porezni status prijevoznih sredstava nabavljenih isključivo za osobni prijevoz djelatnika.

Sredstvima za osobni prijevoz ne smatraju se:

a) plovila i zrakoplovi kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara, te iznajmljivanja, ili se nabavljaju za daljnju prodaju,

b) osobni automobili i druga prijevozna sredstva za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju,

c) motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja prema posebnom propisu o posebnom porezu na motorna vozila.

 

Obračun pretporeza i poreza na dobit kod nabave vozila za osobni prijevoz

 

Odbitak pretporeza

Od 01.01.2018. godine ponovo je uvedeno pravo na djelomični odbitak pretporeza na nabavu automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz.

Postoje tri moguća načina obračunavanja poreza kod nabave vozila za osobni prijevoz koja su obrađena u ovome članku.

1) Kada se na korištenje automobila ne obračunava plaća u naravi

Tada je propisano pravo na odbitak pretporeza u visini 50% PDV-a. Treba napomenuti da pravo na odbitak pretporeza imaju isključivo obveznici PDV-a.

Poseban porez na motorna vozila (PPMV) ne ulazi u osnovicu za PDV.

Primjer 1. Nabavlja se automobil ukupne vrijednosti 20.000 EUR , od čega je PPMV = 2.000 EUR, PDV = 3.600 EUR , a neto vrijednost 14.400 EUR.

Kako imamo pravo na odbitak 50% PDV-a (3.600 x 50%), kroz poreznu prijavu ostvarujemo umanjenje obaveze za plaćanje PDV-a u iznosu od 1.800 EUR . Stoga, efektivni trošak nabave automobila za obveznike PDV-a iznosi 18.200 EUR (20.000 EUR – 1.800 EUR).

Kod obračuna poreza na dobit:

1. dio PDV-a za koji se ne priznaje pretporez (50%, odnosno 1.800 EUR), u cijelosti se tretira kao porezno nepriznat trošak (porezno nepriznata amortizacija);

2. nabavna vrijednost automobila bez PDV-a, uvećana za PPMV - amortizacija se priznaje kao porezno priznat trošak u visini 50% iznosa troška (uključujući i naknada za odobrenje financijskog leasinga).

Ista računica (50% pretporeza i 50% porezno priznat trošak) se primjenjuje i na sljedeće troškove povezane sa korištenjem osobnog vozila: goriva i ulja, održavanja vozila, guma, registracije i tehničkog pregleda, najma vozila (uključuje i operativni leasing) i rent-a-car-a.

Sljedeće kategorije troškova su porezno priznate u cijelosti (kod obračuna poreza na dobit, ali i PDV-a ukoliko se isti na njih obračuna): PPMV, kamate, obvezno i kasko osiguranje, naknade i pristojbe kod registracije vozila, cestarine. Ponovo, na većinu ovih kategorija PDV se ne obračunava.

Porezno nepriznat trošak (osnovica za porezno nepriznatu amortizaciju) računa se:

1. PDV koji se ne odbija kao pretporez = 50% x 3.600 EUR  = 1.800 EUR . Ovih 1.800 EUR je u cijelosti porezno nepriznat trošak (tj. osnovica za porezno nepriznatu amortizaciju);

2. Vrijednost vozila bez PDV-a = 20.000 EUR – 3.600 EUR = 16.400 EUR  dijeli se 50% na porezno priznatu osnovicu za amortizaciju i 50% na porezno nepriznatu amortizaciju. Znači da će 8.200 EUR (16.400 / 2) biti amortizirano kao nepriznat trošak, u vijeku korištenja vozila.

 

2. Nabava vozila u vrijednosti većoj od 53.089,12 EUR

Pretporez se priznaje na cjelokupnu vrijednost vozila, u visini 50% PDV-a. Tako će za osobno vozilo od 100.000 euro nabavne vrijednosti biti primijenjen identičan postupak kao i za osobno vozilo niže nabavne vrijednosti od primjerice 15.000 EUR.

Kod poreza na dobit postoji razlika obračuna u odnosu na vozila nabavne vrijednosti niže od navedenog praga. Obračun poreza na dobit u ovom konkretnom slučaju je sljedeći:

1. dio PDV-a za koji se ne priznaje pretporez (50%, u primjeru 1.800 EUR), u cijelosti se tretira kao porezno nepriznat trošak (porezno nepriznata amortizacija). Isto kao i kod osobnih vozila niže nabavne vrijednosti;

2. trošak nabave vozila do 53.089,12 EUR amortizirati će se odvojeno od dijela nabavne vrijednosti koji prelazi 53.089,12 EUR. Amortizacija prvog dijela biti će porezno priznata 50%;

3. amortizacija dijela troška nabave koji prelazi 53.089,12 EUR  neće  biti porezno priznat trošak.

Na dio amortizacije koji je porezno nepriznat, na kraju godine, biti će obračunat porez na dobit.

Primjer 2. Nabavna cijena automobila iznosi 70.000 EUR. Od toga: PPMV iznosi 2.100 EUR, PDV = 13.580 EUR, a neto vrijednost preostalih 54.320 EUR .

1. pretporez će biti obračunan u iznosu 50% PDV-a, dakle 6.790 EUR. Preostalih 6.790 EUR biti će u cijelosti porezno nepriznat trošak, kroz amortizaciju.

2. vrijednost osobnog vozila bez PDV-a od 56.420 EUR (osnovica za PDV 54.320 EUR + PPMV 2.100 EUR) dijeli se na vrijednost do praga od 53.089,12 EUR i na dio preko njega, u iznosu 3.331 EUR.

3. Amortizacija nabavne vrijednosti do praga od 53.089,12 EUR predstavlja porezno priznat trošak 50%. To znači da će, po isteku korisnog vijeka upotrebe (npr. 5 godina), osnovica poreza na dobit biti umanjena za 50% toga iznosa, odnosno za 26.544,56 EUR. Druga polovica predstavlja porezno nepriznat trošak.

Može se zaključiti da nabava osobnog vozila ne predstavlja značajnu poreznu uštedu, kada se uzme u obzir ukupna svota ulaganja.

 

3. Obračun poreza kada se obračunava plaća u naravi

Zakon o porezu na dohodak propisuje, ukoliko zaposlena osoba koristi prijevozno sredstvo poslodavca i u privatne svrhe, da je poslodavac dužan obračunavati radniku plaću u naravi. Konkretno, poslodavac mora plaćati uvećana davanja na plaću. Radnik dobiva pravo na korištenje vozila izvan radnog vremena.

Kako se oporezuje vozilo u ovom slučaju?

Pretporez se obračunava identično po prethodno opisanom principu, odnosno u visini 50% od ukupnog iznosa PDV-a.

Porez na dobit se obračunava:

– troškovi vezani uz korištenje vozila (održavanje, gorivo i dr.) porezno se priznaju u cijelosti (100%),

- amortizacija 50% PDV-a (dio PDV-a koji se ne priznaje kao pretporez) – treba razdvojiti na dio nabavne vrijednosti do 53.089,12 EUR, od dijela koji prelazi navedeni prag. Dio troška PDV-a koji se odnosi na vrijednost do navedenog praga, predstavlja porezno priznat trošak. Preostali dio nije porezno priznat (porezno nepriznata amortizacija);

- amortizacija nabavne vrijednosti vozila (bez PDV-a) – u cijelosti je porezno priznata do visine 53.089,12 EUR. Amortizacija dijela nabavne vrijednosti vozila koji prelazi navedeni prag, porezno je nepriznati trošak.

Ukratko, nabavnu vrijednost vozila dijelimo na tri dijela: 1) PDV koji se ne priznaje kao odbitak pretporeza, 2) Trošak nabave do 53.089,12 EUR i 3) Trošak nabave preko 53.089,12 EUR. Porezno priznat trošak je isključivo amortizacija vrijednosti navedena pod 2).

 

Ispravak pretporeza kod prodaje vozila

Važno je napomenuti da prilikom prodaje vozila porezni obveznik smije naknadno odbiti dio pretporeza kojeg nije bilo moguće odbiti prilikom nabave. Uvjet je da od nabave nije prošlo više od pet godina.

Primjer 3.

Iskoristili smo pretporez prilikom nabave od 1.800 EUR. Preostali dio PDV-a od 1.800 EUR tada nismo mogli iskoristiti. Ukoliko prodajemo dalje ovo vozilo, nakon proteka  primjerice dvije godine, tada na prodajnu vrijednost vozila zaračunavamo PDV 25%. (npr. osnovica 15.000 EUR + PDV 3.750 EUR = 18.750 EUR).

Prilikom prodaje odbijamo dio pretporeza koji nismo imali pravo iskoristiti kod nabave vozila. Koliko? Iznos neiskorištenog pretporeza = 1.800 EUR x 1/5 x 3 (broj preostalih godina do 5. godine) = 1.080 EUR.

Koliko će prodavatelj, obveznik PDV-a, efektivno platiti PDV prilikom prodaje vozila u primjeru? Platiti će 2.670 EUR PDV-a jer je PDV na prodajnu cijenu od 3.750 EUR umanjio za ispravak pretporeza od 1.080 EUR.

Ukoliko bi isto osobno vozilo prodavao primjerice u 5. godini, tada bi naknadni odbitak pretporeza iznosio 1.800 x 1/5 x 0 (5-5) = 0 EUR.  Pregled mogućeg odbitka pretporeza po godinama prodaje u tablici niže:

Godina prodaje

Izračun

Iznos pretporeza

1. godina

1.800 EUR x 1/5 x 4

1.440 EUR

2. godina

1.800 EUR x 1/5 x 3

1.080 EUR

3. godina

1.800 EUR x 1/5 x 2

720 EUR

4. godina

1.800 EUR x 1/5 x 1

360 EUR

5. godina

1.800 EUR x 1/5 x 0

0 EUR

 

 

Ideja vodilja jest da se korištenje vozila od strane poduzetnika odnosi 50% na privatnu potrošnju djelatnika. Ukoliko se prodaje dalje, tada se pretporez odbija u cijelosti, osim za godine uporabe istog (kada se odbija 50%).

Za kraj...

Koliko god željeli ostvariti poreznu uštedu kod nabave automobila i drugih prometala za osobni prijevoz djelatnika, rezultat je ograničavajući. Često se radi o predmetu želja i sklonosti da koristimo dostupno vozilo i u privatne srhe. Zato se zakonodavac ne trudi dodatno motivirati njihovu nabavu. Opet, kada se radi o N1 vozilima (teretna vozila), vozilima namijenjenih za rent-a-car ili vozilima namijenjenim za daljnju prodaju (trgovačka roba), tada se pretporez odbija u cijelosti, a i troškovi su porezno priznati u punom iznosu.

 

Tibor Jankač